XXVII. Världsförnekande nya religioner

De nya rörelser som förnekar världen är huvudsakligen, men inte enbart, varianter eller avledningar av hinduism eller buddism, de religioner där denna inriktning i allmänhet råder. Några (men inte alla) nykristna fundamentalistförsamlingar verkar också inom ramen för en livssyn i vilken världsförnekelse råder. Anhängare av dessa religioner överger typiskt nog nutida, materiella, västerländska värderingar. De kan anta ett kollektiv och kanske till och med samhällelig livsstil, och i nya religioner som är av orientalisk härkomst anammar anhängarna typiskt nog det som för västerlänningar är främmande begrepp. De kan i vissa fall lära sig ett orientaliskt språk för dyrkan, och avstå från västerländska seder och bruk till förmån för andra tabun och ålägganden som påverkar sexualitet, socialt umgänge, diet, och till och med kläder. International Society for Krishna Consciousness (Hare Krishna-rörelsen) är kanske den mest iögonfallande rörelsen av denna typ, men vissa av samma uppställningar kan hittas i Divine Light Mission och, även om den påstår sig vara kristen, i Unification Church (the Moonies).

Några världsförnekande rörelser tenderar, enligt denna inriktnings natur, att vara ”totalistiska”, det vill säga, de tenderar att förvänta sig att deras anhängare helt och hållet kommer att offra sig själva för sin tro och göra den till ett totalt engagemang, samt inordna alla avdelningar i sina liv i enlighet med tron som de har anslutit sig till. Det här är naturligtvis lättast att verkställa där rörelsen förväntar sig att anhängare skall anamma ett kollektivt levnadsmönster. I många avseenden bär ett sådant krav en nära analogi till det som gjordes av medlemmarna i klosterlivet (vare sig kristen eller buddist). Det finns världsförnekande religioner som inte går så långt som till att förespråka total separation från det breda samhället vilket kollektivt liv åstadkommer. Dessa rörelser ger vanligtvis ett omfattande och ofta komplicerat system av metafysik, inom vilken deras anhängare uppmanas att hitta intellektuella svar på frågor angående den yttersta meningen och syftet med livet. Inte så sällan kan de mer avancerade nivåerna i metafysiska läror vara hemliga och tillgängliga endast för invigda. Religioner av detta slag inkluderar teosofi, antroposofi, och gurdjieffism. Det mystiska inslaget kan emellertid inte alltid utesluta aktiviteter till social förmån, även om ett element av socialt tillbakadragande också är uppenbart: utbildningsfaciliteterna för handikappade barn som upprätthålls av antroposoferna utgör en talande punkt.

XXVIII. Världsbejakelse i nya religioner
LADDA NER VITBOKEN