XXXIII. Slutledning

Precis som forskare har kommit att inse den nutida mångfalden bland religioner i dagens samhälle, om grundläggande mänskliga rättigheter av trosfrihet och utövning skall upprätthållas, blir det nödvändigt att gamla stereotyper av vad som precis utgör religionen borde avstås från. I en kulturellt pluralistisk värld, kan religion, precis som andra sociala fenomen, anta många former. Exakt vad som är en religion kan inte fastställas genom tillämpning av begrepp som är hämtade från någon speciell tradition. Endast en högre grad av abstraktion, överordnad för varje enskild kultur och varje enskild religion, kan omfatta omfånget av en referensram i mångfalden hos faktiska religiösa rörelser. Precis som det konkreta fenomenet hos en viss religion inte kan tillåtas att diktera den nödvändiga stilen hos andra religioner, så behöver också det språk som används, så långt det är möjligt, vara obesmittat av specifika kulturella bibetydelser. Det är i detta syfte, och i intresset för rättvisa i transaktioner rörande religioner, som den sannolika förteckningen som anges ovan [Avsnitt 11] blev uppställd. Endast med en sådan anordning, medvetet konstruerad både för att känna igen den evolutionära karaktären av religion och att under oberoende kategorier inordna olika aspekter av tanke och utövning, är det sannolikt att det breda utbudet av nutida religion kommer att erhålla det beaktande som tillkommer den.

Bryan Ronald Wilson
28 april 1995
Oxford, England

Författare
LADDA NER VITBOKEN