Scientology bygger på en lång tradition av religionsutövning. Den har sina rötter i trosuppfattningar och strävanden som är en fundamental del av alla stora religioner, och omfattar således ett religiöst arv som är lika gammalt och mångfasetterat som människan själv.

Trots att den baserar sig på omkring 50 000 års visdom är Scientology en ny religion, en religion som har fastställt fundamentala lagar för livet och för första gången utvecklat en teknologi som fungerar och kan användas för att hjälpa människor att uppnå en lyckligare och mer andlig tillvaro här och nu.

Det är ett betydelsefullt faktum att Scientology kunde utvecklas och snabbt offentliggöras delvis tack vare naturvetenskapliga framsteg som skedde under nittonhundratalets första hälft. Därmed förenar den österländsk filosofi med västerländskt tänkande. På det viset utgör Scientology människans första verkliga tillämpning av vetenskaplig metodik på andliga frågor.

Scientologys trosbekännelser och kodexar

Alla religioners anhängare är förenade genom trosbekännelser och kodexar.

Dessa trosbekännelser anger deras ambitioner, skyldigheter, seder och övertygelser. De bringar religionens syften i samklang och stärker dess grundsatser.

Scientologys kodexar och trosbekännelser skrevs av L. Ron Hubbard på 1950-talet under åren då religionen tog sin form. De innehåller riktlinjerna för hur Scientology ska tillämpas och expanderas och de fyller dessa ändamål än idag.

Bland trosbekännelserna finns även kodexar för auditören, kursledaren, ledaren och ytterligare kodexar som alla scientologer strävar att efterleva. I likhet med Scientology mäts dessa principers värde i hur användbara de är. Scientologer följer dessa rättesnören när de tillämpar Scientology-teknologi, umgås eller arbetar med andra, leder sina grupper och utövar sin religion.

DIANETICS OCH SCIENTOLOGYS AXIOM

Logikerna och axiomen är livets fundamentala sanningar och utgör grunden på vilken Dianetics och Scientology byggdes. L. Ron Hubbard arbetade under mer än 50 år på att koncentrera människans samlade visdom, ett sökande som förde honom allt djupare i livets mysterier för att upptäcka dessa axiom.

Detta är de centrala betraktelser och naturlagar som besvarar frågorna om livet och dess samspel med det fysiska universum. Dianetics och Scientology stammar i sin helhet från dessa grundläggande sanningar. Alla senare upptäckter faller inom ramen för sanningen som beskrivs i dessa logiker och axiom.

Faktorerna förkroppsligar de allmänna betraktelser som utgör reglerna för livets spel.

BRON TILL TOTAL FRIHET

Många högre existenstillstånd är tillgängliga för människan, och dessa kan uppnås genom Scientology. L. Ron Hubbard gav en exakt beskrivning av dessa tillstånd och klargjorde vidare – genom att arrangera dem i en tabell som tydligt visade varje steg uppåt – hur de kunde uppnås.

L. RON HUBBARD
GRUNDARE AV SCIENTOLOGY

L. Ron Hubbard, grundare av religionen Scientology och ensam författare till dess skrifter, respekteras av scientologer över hela världen. Man minns honom inte som någon som ska avgudas eller dyrkas, utan som en man vars arv är religionen Scientology som ännu lever vidare. En förståelse av hans bakgrund illustrerar hur han kom att upptäcka sanningarna inom religionen Scientology.

Den bästa informationskällan för de som vill veta mer om vad scientologer tror och utövar är L. Ron Hubbards böcker Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen och Scientologi: En ny syn på livet.

En fullständig beskrivning av religionen, dess många kyrkor och därtill hörande samhällsförbättringsprogram finns på sajten Scientology.se och Scientologys videokanal.

LADDA NER VITBOKEN