Ledarskap är en sällsynt egenskap, en gåva förunnad endast ett fåtal. L. Ron Hubbard utvecklade som en del av sin managementteknologi en stor mängd riktlinjer, så att kyrkans chefspersonal inte bara kan utöva sina befogenheter intelligent utan även uppvisa ett förnuftigt ledarskap som får deras grupper att blomstra och lyckas. Efterlevnad av denna kodex medför större framgång för chefer i Scientology-kyrkor, och även för chefer i andra grupper, vare sig det gäller ett företag eller ett helt samvälde av stater. Kodexen skrevs av L. Ron Hubbard år 1951.

För att vara effektiv och framgångsrik måste en ledare:

1. Så fullständigt som möjligt förstå målen för och syftena hos den grupp han leder. Han måste kunna se målet och, i uppnåendet därav, eftersträva idealtillståndet, så som en målskapare föreställt sig det. Han måste kunna tolerera och förbättra de praktiska resultat och framsteg som hans grupp och dess medlemmar har möjlighet att uppnå. Han måste alltid eftersträva en minskning av den ständiga klyftan mellan det ideala och det praktiska.

2. Han måste inse att en primär uppgift är att han ger sina underordnade och gruppen som sådan en fullständig och ärlig tolkning av gruppens ideal och etik samt dess mål och syften. Mot dessa mål måste han, kreativt och övertalande, leda sina underordnade, gruppen som sådan och individerna däri.

3. Han måste i sin ledningsverksamhet omfatta hela organisationen och enbart handla för hela organisationen och aldrig bilda eller favorisera klickar. Hans bedömning av individer i gruppen bör endast grunda sig på deras värde för hela gruppen.

4. Han får aldrig tveka när det gäller att offra individer för gruppens bästa, i samband med såväl planering som verkställande samt då han skipar rättvisa.

5. Han måste värna om alla upprättade kommunikationslinjer och komplettera dem där så behövs.

6. Han måste värna om all affinitet som faller under hans ansvar och själv hysa affinitet för gruppen som sådan.

7. Han måste alltid uppnå högsta möjliga kreativa verklighet.

8. Hans planering måste – sedd mot bakgrund av mål och syften – leda till ett genomförande av hela gruppens verksamhet. Han får aldrig låta organisationer växa och breda ut sig hur som helst, utan måste, genom att lära sig av pilotprojekt, hålla den organisatoriska planeringen fräsch och flexibel.

9. Han måste inom sig själv se gruppens grundläggande syfte, och måste ta emot och utvärdera de data med vars hjälp han formar sina lösningar, med ägnande av största möjliga uppmärksamhet åt sanningshalten hos informationen.

10. Hans strävan och motto måste vara att tjäna gruppen.

11. Han måste tillåta sig att bli väl betjänad med avseende på sina individuella behov, iaktta ett visst mått av sparsamhet när det gäller sina egna ansträngningar och unna sig en viss komfort, i syfte att hålla sin grundläggande motivation på en hög nivå.

12. Han bör av sina underordnade kräva att de i sina egna ledningssfärer förmedlar helheten av hans verkliga känslor samt skälen till hans beslut, så klart som möjligt, och att förtydliganden och tolkningar därav enbart skall göras i avsikt att uppnå bättre förståelse hos de individer som dessa underordnade förestår.

13. Han får aldrig tillåta sig att förvränga eller dölja någon del av det ideal och den etik som gruppen följer, och får heller inte låta detta ideal och denna etik bli till något gammalt, omodernt och oanvändbart. Han får aldrig låta underordnade förvränga eller censurera hans planering. Han får aldrig låta enskilda gruppmedlemmars ideal och etik försämras och skall, med förnuftets hjälp, alltid bryta en sådan försämring.

14. Han måste hysa tillit till målen, till sig själv och till gruppen.

15. Han måste leda genom att alltid visa upp kreativa och konstruktiva underordnade mål. Han får inte driva på genom rädsla och hot.

16. Han måste inse att varje individ i gruppen i viss mån ägnar sig åt att leda andra människor, livet och det fysiska universum och att varje sådan underordnad ledare, inom ramen för denna kodex, bör beviljas frihet att leda.

Om en ledare handlar på detta sätt, kan han vinna ett imperium för sin grupp, oavsett vad det imperiet skulle vara.

LADDA NER VITBOKEN