Scientology är en helt unik modern religion – den enda nya stora religion som uppstått under nittonhundratalet. Scientology har enligt definitionen på religion en fullt utvecklad teologi, trosutövning och organisation. Religionen omfattar mer än 11 000 Scientology-kyrkor, missioner och därtill knutna organisationer i länder över hela världen.

Miljontals scientologer världen runt hyser en uppriktig tro på Scientologys trossatser och religiösa bruk. Var och en av dessa individer uppfattar Scientology som sin religion och den uppfyller deras djupaste andliga behov.

Detta är det viktigaste kriteriet på varje sann religion i världen – det är faktiskt det kriterium som används av USA:s högsta domstol och av högre domstolar i många andra länder.

Men om man hellre litar på andrahandskällor, då finns det domstolar, religionsvetare och myndigheter världen över som upprepade gånger har fastställt att Scientology är en äkta religion i alla avseenden. Denna webbplats ger en överblick av dessa erkännanden och expertutlåtanden från hela världen. Eftersom Scientology riktar sig till anden och mänsklighetens förhållande till universum och Högsta väsendet, kan den inte vara något annat än en religion i ordets fullaste bemärkelse.

Mer information

Från första början har Scientology-kyrkan insett att religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. I denna värld, där konflikter ofta kan spåras tillbaka till oviljan att acceptera andras religionsåskådning och ‑utövning, har kyrkan i över 50 år gjort bevarandet av religionsfrihet till ett allt överskuggande behov.

En viktig del av att bevara denna grundläggande mänskliga rättighet är att det finns en förståelse av rätten till religions- eller trosfrihet och dess betydelse i ljuset av allmänna principer för mänskliga rättigheter och internationell människorättslagstiftning.

Scientology-kyrkan har därför publicerat ett nytt häfte, Vad är religionsfrihet?, vars syfte är att informera allmänheten om den detaljerade och komplexa naturen hos rätten till religionsfrihet för troende och religiösa organisationer av alla slag.

Se alla expertutlåtanden, ordnade efter kategori
Se alla viktiga domstolsutslag

SCIENTOLOGY-KYRKORvärlden över

Scientology genomgår för närvarande sin största expansionsfas någonsin, och i spetsen går nya Scientology-kyrkor som öppnats i huvudstäder och kulturcentrum världen över.

Thank you for subscribing.
LADDA NER VITBOKEN