”Vi har fastställt att ni är befriade från federal inkomstskatt enligt paragraf 501(a) av skattelagstiftningen som en organisation som beskrivs i paragraf 501(c)(3).”

Church of Scientology International (CSI) – moderkyrkan för Scientology-religionen – och mer än 150 anslutna kyrkor, missioner och samhällsförbättrande organisationer i Förenta staterna fick erkännande som fullständigt skattebefriade religiösa organisationer av Internal Revenue Service (IRS), USA:s federala skattemyndighet, i oktober 1993.

I nästan ett halvt sekel hade Scientology-kyrkan kämpat mot IRS för att bli fri från IRS trakasserier och få skattebefrielse, vilket alla religioner i Förenta staterna åtnjuter. Det var till slut David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och Scientology-religionens kyrklige ledare, som kringgick all byråkrati och år 1991 personligen träffade chefen för IRS för att påbörja en objektiv utredning för beviljande av skattebefrielse.

Under två års tid genomförde IRS sin skattebefrielseutredning som kom att bli den mest omfattande i myndighetens historia. Tjänstemän från IRS underkastade Scientology-kyrkor den mest detaljerade granskning som en organisation någonsin utsatts för – däribland en skärskådning av dess verksamhet och räkenskaper, såväl som en djupgående undersökning av varje aspekt av kyrkans policyer och bruk på alla nivåer. Vid slutet av utredningen hade IRS granskat mer än en miljon sidor med information om Scientology-religionen.

Det var rent häpnadsväckande att handskas med IRS och till slut kunna ge dem en rättvisande bild efter att de i över fyrtio år förlitat sig på falska uppgifter. Men tack vare att David Miscavige passionerat och rättframt presenterade sanningen om Scientology-religionen och dess verksamhet för ämbetsmän vid IRS lyckades det.

När IRS utfärdade sitt beviljande av skattebefrielse fastslog myndigheten med nödvändighet att: 1) Scientology är en äkta religion; 2) Scientology-kyrkorna och därtill knutna välgörenhetsorganisationer och läroanstalter drivs uteslutande för vedertagna religiösa ändamål; 3) Scientology-kyrkorna och därtill knutna välgörenhetsorganisationer och läroanstalter verkar för det allmännas väl snarare än för privatpersoners väl; och 4) ingen del av nettointäkterna från dessa Scientology-kyrkor och därtill knutna välgörenhetsorganisationer och läroanstalter används till förmån för någon individ eller icke-välgörande enhet.

Den 8 oktober 1993 samlades tiotusen scientologer från alla världens hörn för att få höra David Miscavige tillkännage de historiska nyheterna: USA:s regering hade just erkänt Scientology-kyrkornas religiösa status och funnit att de ”uteslutande är organiserade för religiösa och välgörande ändamål”.

IRS avgörande om skattebefrielse konstaterade med nödvändighet att Scientology är en religion och IRS undersökte noggrant denna fråga

Paragraf 501(c)(3) av skattelagstiftningen skänker skattebefrielse åt organisationer som är verksamma ”i religions-, välgörenhets- […] eller utbildningssyfte”. Skattelagstiftningen föreskriver särskilda regler för religiösa organisationer som klassificeras som kyrkor enligt paragraf 501(c)(3), såväl som för andra religiösa organisationer, kallade integrated auxiliaries, som är nära förbundna med kyrkor.

IRS prövar organisationers kyrkliga status utifrån ”fakta och omständigheter” och beaktar följande kriterier:

 1. separat existens i juridisk mening;
 2. vedertagen trosbekännelse och gudstjänstform;
 3. bestämd och separat kyrklig ledning;
 4. formellt doktrin- och disciplinsystem;
 5. distinkt historia som religion;
 6. medlemmarna ej förbundna med annan kyrka eller annat trossamfund;
 7. organisation bestående av vigda pastorer;
 8. vigda pastorer som valts ut efter avslutad studiegång;
 9. egen litteratur;
 10. fast(a) gudstjänstlokal(er);
 11. regelbundna församlingar;
 12. regelbundna religiösa förrättningar;
 13. söndagsskolor för att undervisa unga i religionen; samt
 14. skolor för utbildning av dess präster.
  Internal Revenue Manual 7(10)69, Exempt Organizations Examination Guidelines Handbook, §321.3(3) (5 april 1982).

Dessutom beaktar IRS ”alla fakta och omständigheter som kan vara relevanta för organisationens anspråk på kyrklig status”. I samma verk, §321.3(3)(o).

Enligt skattelagstiftningen definieras en kyrklig integrated auxiliary som en organisation som överensstämmer med paragraf 501(c)(3) och som är ansluten till en kyrka och finansieras internt. Treas. Reg. §1.6033-2(h)(1). En enhet är ansluten till en kyrka om den antingen (i) omfattas av en kyrkas beviljade skattebefrielse, (ii) drivs, styrs eller kontrolleras av eller i samband med en kyrka, eller (iii) det finns andra relevanta fakta och omständigheter som påvisar att den är ansluten. Treas. Reg. §1.6033-2(h)(2). En organisation finansieras internt såvida den inte (i) erbjuder tillträde, varor eller tjänster till allmän försäljning (annat än på tillfällig basis) och (ii) får mer än hälften av sina inkomster från allmänheten (i motsats till medlemsinkomster). Treas. Reg. §1.6033-2(h)(4).

Enligt IRS tilldömande av skattebefrielse år 1993 blev Scientology-kyrkans organisationer som hade ansökt om erkännande hos IRS specifikt och med vägande skäl klassificerade som antingen kyrkor eller som integrated auxiliaries knutna till kyrkor. Bland de enheter som klassificerats som kyrkor finns:

 • Church of Scientology International (CSI), den högsta kyrkliga organisationen inom Scientology-kyrkan som ger ledning till lokala kyrkor runtom i världen; och
 • Scientology Missions International (SMI), den kyrkliga organisation som är direkt ansvarig för kyrkligt överinseende över lokala missioner runtom i världen.

I beslutet om att skänka CSI och SMI skattebefrielse identifierades dessa juridiska enheter specifikt som kyrkor, med hänvisning till paragraf 170(b)(1)(A)(i) och det angavs uttryckligen att de likt andra kyrkor inte är skyldiga att inlämna formulär 990 (årlig deklaration för skattebefriade organisationer). CSI och SMI tillerkändes även kollektiv skattebefrielse som gör att denna förmån omfattar alla lokala Scientology-kyrkor och ‑missioner i Förenta staterna, organisationer som bedriver samma sorts verksamhet som Scientology-kyrkor och ‑missioner i länder över hela världen. Även kyrkans andliga mecka fick separat erkännande och skattebefrielse, samt kyrkans förlag.

Religious Technology Center (RTC), organisationen som äger Scientology-varumärkena och står som Scientology-religionens beskyddare, fick eget erkännande som skattebefriad organisation och erhöll separat intyg därom. IRS gav också International Association of Scientologists (IAS), Scientology-religionens officiella medlemsorganisation, erkännande som skattebefriad organisation.

Den federala skattemyndighetens avgöranden medförde inte bara skattebefrielse, utan även att alla donationer till Scientology-kyrkor i USA blev avdragsgilla så långt lagen tillåter. Donationer för Scientologys religiösa tjänster blev avdragsgilla i samma utsträckning som, men inte i större utsträckning än, donationer som görs av församlingsmedlemmar i andra religioner för att bevista gudstjänst och liknande religiösa ritualer i sina respektive religioner.

IRS hade omöjligt kunnat klassificera CSI och SMI, deras underlydande kyrkor och missioner, RTC och kyrkans andliga mecka som kyrkor enligt lag, såvida de inte fann substantiella belägg för att de uppfyllde alla de fjorton kyrkokriterierna ovan. Om substantiella belägg för alla dessa kriterier föreligger måste den sökande Scientology-kyrkan befinnas vara en religion. Kort sagt kunde IRS inte ha klassificerat CSI, SMI och de andra sökande Scientology-kyrkorna som kyrkor enligt lag, såvida myndigheten inte var övertygad om att Scientology är en religion.

Sålunda utgör IRS erkännande av Scientology-kyrkans skattebefriade status en formell bekräftelse av Scientologys religiösa natur och dess allmänna samhällsnytta.

IRS beviljande av skattefrihet åt Scientology-kyrkan följde på en utredning som saknar motstycke i skattebefriade organisationers historia

IRS beviljande av skattebefrielse åt Scientology-kyrkan följde på en utredning vars intensitet och djup saknar motstycke i skattebefriade organisationers historia. Tjänstemän från IRS underkastade Scientology-kyrkor den mest detaljerade granskning som en organisation någonsin utsatts för – däribland en ingående inspektion av dess verksamhet och räkenskaper, såväl som en djupgående undersökning av varje aspekt av kyrkans policyer och bruk på alla nivåer, inklusive de högsta nivåerna av dess ledning.

Skattemyndighetens granskning resulterade i hundratals detaljerade frågor, som krävde tusentals sidor av redogörelser och ännu fler sidor i form av finansiella dokument. Sex team med mellan fyra och åtta agenter genomförde en heltidsgranskning i perioder på upp till tio veckor i följd. IRS-agenter genomförde också en granskning på plats av bokföring och dokument tillhörande Church of Spiritual Technology (CST) – organisationen som är ansvarig för att övervaka Scientologys projekt för att permanent bevara Scientology-grundaren L. Ron Hubbards verk – samt bokföring och dokument tillhörande Religious Technology Center. Vid slutet av utredningen hade IRS granskat mer än en miljon sidor med information om Scientology-religionen.

IRS genomförde en omfattande undersökning av kyrkans ersättningssystem

Ett grundläggande krav för att en organisation ska beviljas skattebefrielse enligt paragraf 501(c)(3) är att ingen del av dess nettoinkomster får gynna en enskild individ. Förbudet mot personlig vinning gäller endast organisationens ”insiders”: organisationens inkomster får över huvud taget inte användas för att gynna någon med personligt intresse i organisationen, vilket specifikt innefattar organisationens styrelse, chefer, tjänstemän, anställda, medlemmar och bidragsgivare. Regeln som förbjuder personlig vinning gäller utan undantag.

IRS genomförde en omfattande undersökning av kyrkans ersättnings­system för både medarbetare och tredje part för att säkerställa att det varken förekom personlig vinning eller fanns möjlighet till sådan. Till att börja med gjorde IRS ett stort antal förfrågningar för att identifiera varje individ ”vars förtroendeställning förpliktar honom eller henne att förhindra förskingring” och ”vem som mest sannolikt skulle göra personlig vinning, om möjlighet till sådan faktiskt finns”. Som svar på IRS frågor gav kyrkan dem en fullständig beskrivning av dess kyrkliga ledningsstruktur, inklusive alla planerade förändringar för de kommande fem åren, samt namnen på alla uppsatta personer med ansvar för management och ekonomiska angelägenheter inom kyrkan. Kyrkan meddelade IRS vilka individer som är auktoriserade att utse ledamöter i kyrkans högsta styrande kommittéer. IRS fick även en fullständig beskrivning av den verksamhet som bedrivs i Sjöorganisationen, kyrkans religiösa orden, samt dess interna rangordning och vilka personer som innehar de tio högsta ämbetena.

IRS fokuserade i stor utsträckning på olika ersättningsformer, vilka belopp och värden det rörde sig om, och sättet varpå varje belopp och värde fastställdes. Som svar på IRS frågor redogjorde kyrkan för alla personalens ersättningsformer (skattepliktiga såväl som skattefria), inklusive lön och icke-monetära förmåner, samt huruvida och på vilket sätt denna ersättning rapporterades till IRS.

Efter en noggrann granskning fastslog IRS att det inte förekom otillbörlig personlig vinning för någon individ.

IRS lämnade inte något ogjort i sin undersökning av Scientology-kyrkan

IRS lämnade inte något ogjort i sin undersökning av dessa organisationers bokföring och redovisning. CSI tillhandahöll till exempel, under de sista två åren som kulminerade i beviljande av skattebefrielse den 1 oktober 1993, utförlig information om integriteten hos dess bokföringssystem och redovisning. CSI började naturligtvis med att sammanfatta detaljinformationen som IRS redan hade insamlat härom och dess omfattande tester av bokföringssystemet och redovisningen. Därefter beskrev CSI noga sina interna bokförings- och revisionsförfaranden – de olika grund- och huvudböckerna, avstämningarna mot kontoutdrag och de periodiska resultaträkningarna genom årsredovisningarna. CSI angav återigen de grundläggande ekonomiska styrmedlen: kvittoskrivning för och bankinsättning av alla intäkter; alla utbetalningar genom check, utbetalningskvitto och inköpsorder; och strikt åtskiljande av medarbetare som deltar i olika faser av inkomst, insättning, utbetalning och bokföring.

På IRS begäran tillhandahöll CSI exemplar av alla tillämpliga ekonomi- och managementpolicyer. I slutändan kom dessa att inkludera en hel uppsättning av Organisationsexekutivkursen om åtta volymer, vilka innehåller alla tillämpliga auktoritativa direktiv gällande management av kyrkan, inklusive dess ekonomiska angelägenheter. CSI försåg IRS med kopior av interna årsredovisningar för tioårsperioden mellan 1981 till 1990 för CSI, RTC, CST och tjugosex andra större kyrkliga organisationer.

CSI tillhandahöll därtill kopior av redovisningshandlingar för vissa kyrkliga organisationer utom USA som sammanställts av auktoriserade revisorer.

IRS undersökte detaljerna i bokstavligen hundratusentals separata, specifika transaktioner från Scientology-kyrkans sida

Under IRS djupgående undersökningar av alla olika Scientology-organisationer hade myndigheten rikligt med tillfällen att i detalj granska varje typ av betalning mellan och bland Scientology-organisationer. I dessa betalningar ingick summor som lägre kyrkor betalar till CSI för dess kyrkliga understödjande tjänster, betalningar vissa kyrkor gör till RTC när de förrättar Scientologys avancerade religiösa tjänster till sina församlingar, överföringar till reservfonder, betalningar för hjälp med personalutbildning, hyra och amorteringar, räntebetalningar och lån, och köp av Scientologys religiösa böcker och andra former av skrifter, betalningar för insamlingsprovision, ersättning till personal och betalningar av alla slag åt tredjepartsförsäljare och ‑yrkesmän. Under denna process undersökte IRS detaljerna i bokstavligen hundratusentals separata, specifika transaktioner.

I dessa olika undersökningar kunde IRS spåra varje utgift från en organisation till en motsvarande inkomst hos organisationen som tog emot betalningen. På så sätt bekräftade IRS att betalningar från en Scientology-organisation till en annan Scientology-organisation faktiskt gick till den organisationen och att pengarna som utbetalades också användes till Scientologys religiösa syften.

Vid fullbordandet av dessa undersökningar drog IRS slutsatsen att Scientology-organisationernas redovisningar är fullständiga, kan verifieras och korrekt återger de underliggande transaktionerna. Baserat på denna stora informationssamling om särskilda betalningsarrangemang, samt bekräftelsen av att betalningarna korrekt återspeglades i kyrkans räkenskaper, fastställde IRS att alla mellankyrkliga pengaöverföringar uppfyller kraven för skattefrihet.

IRS fick fritt tillträde till alla nivåer i kyrkans hierarki. IRS-utredningen var således inte begränsad till organisationer i USA, utan omfattade specifikt kyrkoorganisationer från Australien till Kanada och från Europa till Sydafrika, och deras ekonomiska och andra angelägenheter.

Projektet inleddes i slutet av George H.W. Bushs republikanska administration och fortsatte under Bill Clintons demokratiska administration. Under denna period var tre individer Commissioner of Internal Revenue (chef för IRS). När Scientology-kyrkan till slut mottog beslutet om skattebefrielse från IRS hade den största administrativa dokumentsamlingen någonsin för en skattebefriad organisation sammanställts. Dessa kyrkor och deras representanter hade deltagit i hundratals timmar av möten med grundliga utfrågningar och undersökts av de högsta tjänstemännen över skattebefriade organisationer vid IRS National Office.

Till sist drog IRS den enda möjliga slutsatsen efter en så minutiös utredning: Scientology-kyrkor och därtill hörande juridiska enheter organiserades och drevs uteslutande för välgörande och religiösa ändamål.

Således beviljade USA:s Internal Revenue Service den 1 oktober 1993 skattefrihet åt mer än 150 Scientology-kyrkor, ‑missioner, samhällsnyttiga grupper och andra juridiska enheter för att de uteslutande arbetar för religiösa och välgörande ändamål. IRS religiösa erkännande var allmängiltigt och villkorslöst.

Omständigheterna som ledde IRS till att skänka Scientology-kyrkan skattebefrielse är offentliga uppgifter

Enligt paragraf 6104 av skattelagstiftningen är en skattebefriad juridisk persons ansökan och därtill hörande material offentliga uppgifter, vilka är tillgängliga för allmänheten vid vederbörlig avdelning av Internal Revenue Service.

Ansökningarna om skattebefrielse, dokumenten till stöd för sådana ansökningar samt handlingarna utfärdade av IRS, i samband med ansökningarna från CSI, SMI och de andra Scientology-organisationer som IRS skänkte skattefrihet 1993, finns tillgängliga för allmänheten i läsesalen vid IRS National Office i Washington D.C., i enlighet med paragraf 6104(a), och har funnits tillgängliga sedan utslagen fälldes den 1 oktober 1993.

Detta material för Scientology-kyrkans skattebefrielse 1993 – över fyra hyllmetrar av dokument som utgör den största administrativa dokumentationen för någon organisation som ansökt om skattefrihet – finns tillgängligt vid IRS National Office. Privatpersoner får inspektera dessa dokument och själva se varför Scientology-kyrkorna utgör skattebefriade välgörenhetsorganisationer som uteslutande tjänar religiösa ändamål.

Den IRS-personal som var delaktig i beviljandet av Scientology-kyrkans skattebefrielse

IRS erkännande av Scientology var ett hårt slag för dem som hade underblåst angreppen mot kyrkan under så många decennier. Ett antal tjänstemän i vissa andra länder, såväl som andra individer som hade för avsikt att utsätta religionen och dess medlemmar för diskriminering, försökte avfärda detta historiska erkännande av religionen genom att sprida falska uppgifter om att IRS, en av de mest fruktade och mäktiga myndigheterna i världen, med hot eller andra medel hade tvingats skänka Scientology-kyrkan skattefrihet.

Dessa anklagelser är falska. Det finns inga bevis på att någon tjänsteman vid IRS som var delaktig i beviljandet av Scientology-kyrkans skattebefrielse 1993 mottog olämpliga meddelanden från eller på uppdrag av Scientology-kyrkan med trakasserande eller hotfullt innehåll för att IRS skulle bevilja ansökningarna. Faktum är att ett sådant påstående är skrattretande när man betänker den tid prövningen tog (mer än två och ett halvt år) och hur många IRS-medarbetare som deltog i dessa förfaranden, samt deras rang och fläckfria rykte.

Ingen process öppnades för att otillbörligen påverka IRS administrativa åtgärder i fråga om Scientology-kyrkans skattebefrielsemål

Anklagelser om att kyrkan vidtog rättsliga åtgärder för att otillbörligen tvinga IRS att bevilja den skattebefrielse är också falska. Trots att det fanns ett stort antal processer som pågick när IRS gav kyrkan skattebefrielse 1993, vilade inga av dem på falska grunder. Inte heller hade någon av dem öppnats för att trakassera IRS. Det fanns några privatpersoner som hade riktat skadeståndskrav mot IRS för påstått olagligt förfarande i dess tillämpning av gällande skattelagstiftning, men de flesta av rättstvisterna rörde a) ansökningar till IRS enligt offentlighetsprincipen om uppgifter i deras arkiv i fråga om Scientology eller enskilda medlemmar (för att underlätta identifiering och korrigering av oriktiga uppgifter) och b) enskilda inkomstskatteärenden gällande Scientology-medlemmars betalningar i samband med Scientologys centrala religiösa tjänster och huruvida dessa var avdragsgilla som välgörenhetsbidrag. Alla dessa mål löstes som en del av handläggningsprocessen som resulterade i skattebefrielse.

De tillämpliga civilprocessrättsliga reglerna (Rule 11, Fed R. Civ. P.) såväl som tillämplig federal lagstiftning (28 U.S.C. § 1927) föreskriver bötesstraff för svarande respektive kärande och/eller deras juridiska ombud om grundlösa, osakliga och/eller oseriösa ståndpunkter intas. Inget av målen mellan Scientology-kyrkan eller dess församlingsmedlemmar och IRS eller andra myndigheter som prövades innan 1993 års förlikning resulterade i att någon av kyrkans organisationer eller församlingsmedlemmar som var kärande ålades sådant skadestånd. Tvärtom gick Scientology-kyrkorna vinnande ur majoriteten av målen, vilket resulterade i många viktiga prejudikat, särskilt gällande tillämpning av offentlighetsprincipen. Faktum är att en kyrklig organisation tilldömdes ersättning för advokatarvoden och rättegångskostnader i sin process mot IRS, enligt lagparagraf 7430. Domstolen fastslog att det inte funnits vägande skäl för IRS handlande. Se United States v. Church of Scientology of Boston, Inc. 1993 U.S. Dist. LEXIS 3895; 93-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,220; 71 A.F.T.R.2d (RIA) 1485 (D. Mass. 1993)

Det finns ingen grund till att påstå att någon av processerna mot IRS öppnades av kyrkans organisationer eller församlingsmedlemmar med uppsåt att förmå IRS att bevilja skattebefrielseansökningar som inte motiverade ett sådant beviljande. Faktum är att Church of Scientology International uppnådde syftet att till fullo lösa alla pågående rättsprocesser genom den överenskomna förlikningen med IRS. I överenskommelsen ingick villkor som gjorde att IRS inte bara tillhandahöll en stor del av informationen som begärdes, enligt offentlighetsprincipen, utan myndigheten gick faktiskt även med på att meddela olika utländska regeringar och myndigheter att IRS tidigare gett dem felaktiga uppgifter om Scientology-kyrkan.

IRS varken kunde eller skulle ha utfärdat godkännandet av skattebefrielse om man ansåg att Scientology stred mot det allmännas syften eller det allmännas väl

IRS beslut om skattebefrielse gick helt i linje med Internal Revenues regelverk och Förenta staternas konstitution. IRS varken kunde eller skulle ha utfärdat godkännandet av skattebefrielse om man ansåg att Scientology stred mot det allmännas syften, den allmänna ordningen eller det allmännas väl.

För att bevilja skattebefrielse enligt paragraf 501(c)(3) i skattelagstiftningen måste en organisation bevisa följande:

 1. Den är uteslutande organiserad för ett eller flera av de angivna skattebefriade syftena.
 2. Den drivs uteslutande för ett eller flera av de angivna skattebefriade syftena.
 3. Ingen del av dess inkomst gynnar en enskild individ eller grupp.
 4. Den bedriver inte propaganda med avseende på lagstiftning annat än tillfälligtvis.
 5. Dess verksamhet utgörs inte till någon del av deltagande i en kampanj för offentligt ämbete.
 6. Dess syfte och verksamhet får inte bryta mot grundläggande offentliga regler.

En organisation som ansöker om skattefrihet från IRS måste uppfylla dessa kriterier. Organisationen fyller i ett särskilt formulär, bifogar all nödvändig information och besvarar alla relevanta frågor som IRS ställer om ansökan (Revenue Procedure 90-27). IRS beviljande av skattefrihet år 1993 åt Church of Scientology International, Scientology Missions International och de andra Scientology-sökandena skedde i laga ordning.

IRS undersökte särskilt detaljer om kyrkans insamlingsverksamhet, både med avseende på dess värvningsmetoder och på dess policyer för bidrag i utbyte mot tjänster. IRS har bekräftat att ansökan ej hade beviljats om det funnits bevis för att (i) kyrkan otillbörligen tjänat privatintressen, (ii) den haft syften som gått stick i stäv med det ideella, eller (iii) den hade ägnat sig åt olagligheter eller brutit mot grundläggande offentliga regler.

Internal Revenue Service undersökte även falska anklagelser om olaglig verksamhet som riktats av avfällingar och andra, utifrån vilka IRS tidigare hade vidtagit åtgärder till men för Scientology-kyrkorna och dess församlingsmedlemmar. IRS avfärdade anklagelserna som osanna innan de gav Scientology-kyrkorna erkännande som religiösa samhällsnyttiga välgörenhetsorganisationer.

Scientology-kyrkan fick skattebefrielse av IRS: årtionden av konflikter var över

Erkännandet från IRS innebar inte bara att årtionden av konflikter mellan Scientology-kyrkor och skattemyndigheten var över, utan det var också en formell bekräftelse av Scientologys religiösa natur och nyttan den gör i samhället som helhet. Scientology-kyrkorna har fått fullständigt erkännande som skattebefriade religiösa organisationer av amerikanska staten och amerikanska myndigheter på federal, delstatlig och lokal nivå. Scientology behandlas härvidlag inte på något annat sätt än andra religioner.

Scientology-kyrkornas insatser har bidragit till reformer som gynnat alla USA:s medborgare. ”Taxpayer Bill of Rights”, en rättighetsförklaring för skattebetalarna, är nu en juridisk verklighet. Detta är till stor del tack vare kyrkorna och dess församlingsmedlemmars uthålliga arbete. Det var de som avslöjade de utbredda oegentligheterna vid IRS och krävde att de stoppades. Med användning av offentlighetsprincipen lyckades kyrkorna slutligen skapa insyn i regelbrott och datorfel vid myndigheten som kunde ha resulterat i felaktiga skattebelopp på totalt en miljard dollar. Många av de åtgärder som vidtagits av kongressen för att inleda skattereformer kan i stor utsträckning härledas till scientologers banbrytande arbete.

Vad som är viktigast av allt är att Scientology-kyrkor sedan 1993 har fortsatt gett prov på att IRS gjorde rätt i att skänka dem skattebefrielse. Med sitt stora sociala engagemang och sina breda stödprogram – som aldrig har bedrivits i större skala än nu – hjälper de till att förbättra samhället, vända på det sociala förfallet, avhjälpa drogmissbruk och upplysa ungdomar och allmänheten om deras mänskliga rättigheter, främja en sekulär moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard, lösa läs- och skrivsvårigheter, ge katastrofhjälp, reformera mentalvården, förbättra lokalområden, förbättra undervisningsmetoder och andra allmännyttiga verksamheter.

LADDA NER VITBOKEN