En scientologs kodex krävs det av varje scientolog att han eller hon ger ett högtidligt löfte att vara andra till hjälp:

Som scientolog förbinder jag mig att följa Scientologys kodex för allas väl. […] Att efter bästa förmåga och kännedom använda Scientology för att hjälpa min familj, mina vänner, grupper och världen. […] Att göra denna värld till en mer sinnesfrisk och bättre plats.

Scientology-kyrkor och deras församlingsmedlemmar genomför och stöder många humanitära initiativ och därtill hörande samhällsförbättringsprogram. Var människor än behöver hjälp med att förbättra sin situation gör Scientology-kyrkan och dess medlemmar en insats. Aktiviteterna är oändligt mångskiftande – från att ta hand om miljön till att hjälpa de äldre och samla in pengar till välgörande ändamål.

Man tar framförallt itu med den förödelse och det mänskliga lidande som orsakas av drogmissbruk, analfabetism och moraliskt förfall världen över – för att inte tala om naturkatastrofer och de katastrofer som människan orsakat. Dessa företeelser hotar att slita sönder samhällsstrukturen och har i många delar av världen vållat irreparabel skada.

Vad som tydligt saknas i kampen mot dessa undergångsscenarier är effektiva lösningar. Av denna anledning forskade L. Ron Hubbard, Scientology-religionens grundare, under många årtionden om sinnet och anden för att ta fram metoder med vilka kriserna som hotar vår värld kan avhjälpas.

För att få dessa lösningar i bruk har permanenta center inrättats som ”plantskolor”, vilka sätter igång storskaliga aktiviteter för att förbättra moraliska värden, läs- och skrivkunnighet, drogförebyggande arbete och missbrukarrehabilitering.

För att förverkliga Scientologys övergripande humanitära mål har kyrkan dessutom skapat lättfattliga multimedieverktyg som både är enkla att få tag i och snabbt kan distribueras. Syftet med dessa är att öka folks medvetenhet samt informera och engagera miljontals människor.

Målet är både djärvt och ambitiöst: att lösa allvarliga, globala missförhållanden och sätta stopp för det krypande kulturella förfallet, och samtidigt ge samhället ett lyft genom att ingjuta gemensamma värden. Många årtiondens erfarenhet av dessa program har visat att de bidrar till positiva förändringar för individer, samhällen och faktiskt hela nationer. Oavsett om programmen drivs på gräsrotsnivå eller i statlig regi orsakar de påtagliga förbättringar, så efterfrågan växer exponentiellt.

Varje kampanj har som utgångspunkt att det krävs utbildning för att uppnå förändringar. Endast när individer är välunderrättade kan de fatta ett varaktigt och djupgående beslut om att leva drogfria, etiska, respektfulla liv, i harmoni med sina nära och kära och sina medmänniskor.

Scientologer låter sig inspireras av följande ord från grundaren av Scientology, L. Ron Hubbard: ”En individs hela värde bestäms av den grad i vilken han kan vara andra till nytta.” Därför tar de inte bara ansvar för sig själva och sin familj, utan också för samhället i stort. De stöder helhjärtat programmen för att göra dem allmänt tillgängliga. Detta avsnitt ger en översikt över hur effektiva programmen är, vilket bekräftas av ett stort antal olika individer och institutioner som dragit betydande nytta av dem.

Alla som vill förbättra sin egen och andras situation uppmanas att ta del och samverka i dessa initiativ. Varje arbetsinsats välkomnas. Syftet och visionen är att detta får resultat som når jordens alla hörn – varpå en ny dag kommer att randas för kulturer världen över.

LADDA NER VITBOKEN