Scientology-kyrkan har fått officiellt religiöst erkännande i Spanien. Den 31 oktober 2007 avkunnade den nationella domstolen i Madrid en enhällig och historisk dom som bekräftar rätten till religionsfrihet i Spanien. Domen fastslår att den nationella Scientology-kyrkan i Spanien är en religiös organisation berättigad till alla de religiösa rättigheter som är förenade med att införas i det statliga registret över religiösa organisationer.

Erkännandet innebar slutet på en tid under vilken spanska scientologer tvingades kämpa för sin rätt till religionsfrihet. Det gav Scientology-kyrkan i Spanien upprättelse och signalerade en ny början för alla spanska scientologer.

”Rätten har beslutat att vi måste frikänna och vi frikänner därmed de åtalade utan förbehåll.”

Det råder idag inget tvivel om Scientologys legitima status som en av världsreligionerna. Scientology har en fullt utvecklad teologi, trosutövning och organisation. Religionen omfattar mer än 11 000 Scientology-kyrkor, missioner och därtill knutna organisationer i länder över hela världen.

Historisk dom om religionsfrihet

Domen om Scientology-kyrkan är oerhört viktig av ett antal anledningar. För det första erkände den nationella domstolen den nationella Scientology-kyrkan i Spaniens juridiska status som en ”religiös grupp” och dess grundläggande rätt att tillsammans med sina församlingsmedlemmar kollektivt utöva och manifestera religionsfrihet.

För det andra fastslog den nationella domstolen, efter att ha granskat bevisen i målet, att inget hot mot den allmänna ordningen förelåg och att kyrkans verksamhet avsåg religiösa ändamål, enligt villkoren i artikel 3.2 i grundlagen rörande religionsfrihet.

För det tredje fastslog den nationella domstolen att de religionsfrihetsprinciper och religionsregistreringskriterier som utarbetats av Europadomstolen för bruk i hela Europa, och av den spanska författningsdomstolen för bruk i Spanien, måste gälla Scientology-kyrkan och religionen Scientology.

Den nationella domstolen granskade noggrant Scientology-kyrkans dokument från dess bildande, samt dess mål och syften. Den entydiga slutsatsen var att den nationella Scientology-kyrkan i Spanien har rätt att bli registrerad som en religion enligt spansk lagstiftning.

Närmare bestämt fastslog den nationella domstolen att Scientology-kyrkans rätt att registrera sig som en religiös organisation utgör en manifestation av dess rätt till religionsfrihet och dess rätt till kollektivt utövande av religionen Scientology. I detta sammanhang framhöll domstolen principen:

Att införandet av en religiös organisation i registret framförallt innebär erkännande av dess juridiska status som religiös grupp; det vill säga laglig identifiering och upptagning av en grupp människor som har för avsikt att använda, med tvångsfrihet, sin grundläggande rätt till kollektivt utövande av religionsfrihet, enligt vad som fastställs i artikel 5.2 i den spanska lagen om religionsfrihet.

Den nationella domstolen åberopade vidare utslag av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, framförallt den domstolens enhälliga utslag av den 5 april 2007 i målet Church of Scientology Moscow v. Russia, vilket bekräftar att Scientology-kyrkan är berättigad till de rättigheter och det skydd som hör samman med religionsfrihet och som tillkommer religiösa organisationer, enligt artikel 9 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), ett internationellt fördrag om mänskliga rättigheter som Spanien har undertecknat och ratificerat. Europadomstolen uppställde fundamentala principer om religionsfrihet och religiös mångfald i sitt beslut att upprätthålla scientologers och deras religiösa sammanslutningars religionsfrihetliga rättigheter.

Den nationella domstolens utslag är oerhört viktigt eftersom det utgör ytterligare ett officiellt erkännande av Scientology-kyrkan som en religiös organisation i Europa och eftersom det kommer från en framstående medlemsstat i Europeiska unionen. Den nationella domstolens utslag fastställer att scientologer och deras religiösa sammanslutningar ska beredas samma rättigheter och privilegier som medlemmar i andra registrerade religiösa organisationer i Spanien.

Det faktum att den nationella domstolen förlitade sig på Strasbourgdomstolens dom i målet Church of Scientology Moscow v. Russia, när den fastslog att Scientology-kyrkan har rätt att registreras som en religiös organisation i Spanien, visar att de fundamentala principer för religionsfrihet som uttrycks i det ryska målet gäller i alla de 47 medlemsstater som ingår i Europeiska unionen och har undertecknat och ratificerat EKMR. Den nationella domstolens utslag visar klart att Scientology-kyrkan är berättigad till alla de religionsfrihetliga rättigheter som garanteras enligt EKMR i varje land som har undertecknat och ratificerat fördraget.

Scientologys rätt att registreras som religiös organisation är ”en manifestation av dess rätt till religionsfrihet”

Den nationella domstolen fastslog i sin dom att Scientology-kyrkan i Spanien hade rätt att registreras som en religiös organisation ”som en manifestation av dess rätt till religionsfrihet” och gick därmed emot justitiedepartementets vägran att registrera Scientology-kyrkan som en religiös organisation.

Den spanska domstolen påpekade att denna rätt till religionsfrihet skyddas av artikel 16 i den spanska konstitutionen. Domstolen påpekade också att Scientology-kyrkans begäran om registrering som religion var förbunden med fundamentala rättigheter som, enligt artikel 10.2 i konstitutionen, måste tolkas i enlighet med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Mot bakgrund av behovet av att följa ledande internationella riktlinjer för grundläggande mänskliga rättigheter, förlitade sig den spanska domstolen också på viktiga principer rörande religionsfrihet, utarbetade och formulerade av Europadomstolen. Domstolen påpekade att Europadomstolen har förklarat att rätten till religionsfrihet, som skyddas av artikel 9 i EKMR, ”utgör en av grundprinciperna i ett demokratiskt samhälle” och att denna frihet måste ses i förhållande till behovet av att trygga religiös mångfald. Domstolen påpekade också att ”rätten till religionsfrihet i den mening som avses i [EKMR] utesluter all värdering från statens sida rörande giltigheten hos religiösa övertygelser och deras uttryckssätt”. Dessutom påpekade domstolen att den ”neutralitet och opartiskhet” som artikel 9 i EKMR kräver är ”oförenlig med ifrågavarande värdering av övertygelsernas legitimitet”.

Betecknande nog gjorde den spanska domstolen iakttagelsen att dessa fundamentala religionsfrihetsprinciper på senare tid ”har bekräftats på nytt” genom domstolsutslag från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, däribland den dom som denna domstol fällde i målet Church of Scientology Moscow v. Russia.

Domstolen påpekade sedan att den spanska författningsdomstolen i sin dom av den 15 februari 2001 (46/01) hade fastställt kriterierna för hur dessa fundamentala principer, utarbetade av Europadomstolen, ska tolkas i religionsfrihetsmål. Domstolen sammanfattade dessa kriterier som följer:

  • Erkännandet av en organisations juridiska status som ”religiös grupp” och dess ”grundläggande rätt till kollektivt utövande av religionsfrihet enligt vad som fastställs i artikel 5.2 i den spanska lagen om religionsfrihet”, utan tvång.
  • Den nämnda ”statusen” som religiös organisation, beviljad genom upptagande i registret, är generell och inte enbart avsedd att fastställa en religiös organisations lagenlighet. Den skyddar också konkreta manifestationer av religion som ”medlemmarna i gruppen eller det registrerade samfundet hänger sig åt i utövandet av sina grundläggande rättigheter”, för att säkerställa att de ”främjas på ett sådant sätt att det möjliggör kollektivt utövande av religionsfrihet utan tvång, hinder eller störningar av något slag”.
  • Registreringsprocessen ”ger inte staten makt” att ha kontroll över utvärderingen av huruvida religiösa övertygelser eller de sätt varigenom dessa övertygelser tar sig uttryck är legitima.
  • Eftersom registrering är en viktig manifestation av religionsfrihet ska varje försök från statens sida att begränsa denna rättighet underkastas sträng granskning; följaktligen har de myndigheter som ansvarar för registrering inte befogenhet att göra en skönsmässig bedömning i syfte att vägra registrering, ”utan dess förfaringssätt är snarare regelbaserat”.

Genom att tillämpa ovannämnda fundamentala religionsfrihetsprinciper och religionsregistreringskriterier på detta fall granskade domstolen bevis som dokumenterade Scientology-religionens grundade eller bildande i Spanien, dess religiösa mål och syften, dess religiösa verksamheter och funktioner, bestämmelserna som reglerar dess verksamhet, dess representativa organisationer och dess ledningsorgan.

Inga brott mot den allmänna ordningen

I enlighet med artikel 3.2 i grundlagen rörande religionsfrihet företog domstolen dessutom en undersökning för att avgöra om staten hade befogenhet att inskränka kyrkans rätt till religionsfrihet på grund av hot mot den allmänna ordningen eller på grund av att kyrkans verksamhet omfattade icke-religiösa mål. Domstolen fann att inga sådana bevis existerade:

Slutsatsen att kyrkan ska uppfattas som en religiös organisation bygger på en granskning av dess stadgar och den doktrin/lära som presenterats för rätten, samt på det faktum att sammanslutningen har likheter med andra sammanslutningar som rättmätigt har upptagits i officiella register i länder med liknande rättssystem och kultur.

Med utgångspunkt från detta förklarade domstolen att ”[den nationella Scientology-kyrkan i Spanien] har rätt att upptas i justitieministeriets register över religiösa organisationer”.

Konsekvenser: Registrering medför grundläggande rättigheter

Utslaget från Spaniens nationella domstol – att Scientology-kyrkan måste behandlas som en ”religiös grupp”, med de rättigheter och det skydd som tillkommer sådana grupper enligt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och den spanska konstitutionen – utgör ännu ett rättsligt uttalande som fastställer att Scientology-kyrkan inte får behandlas annorlunda än andra religiösa organisationer och att Scientology-kyrkan och dess församlingsmedlemmar har rätt till religionsfrihet, vilken skyddas av internationella människorättslagar och nationell lagstiftning.

Det är också viktigt att påpeka att religionsregistrering i Spanien medför ett antal grundläggande rättigheter. Den spanska författningsdomstolen identifierade i sin dom av den 15 februari 2001 några av de viktigaste fördelarna som religionsregistrering innebär. Bland dessa märks: ”en respektfull attityd till trosbekännelsen och dess religiösa bruk” från statens sida, att staten är ”förpliktad att skydda” religiösa bruk och positiv särbehandling från statens sida avseende ”ett verkligt och faktiskt upprätthållande” av Scientology-kyrkans och dess församlingsmedlemmars rättigheter till religionsfrihet. Författningsdomstolen har också gjort följande iakttagelser:

  • Erkännandet tilldelar en religiös organisation en specifik status som framgår av den fulla självständighet som förlänas av artikel 6.1 i grundlagen om religion, enligt vilken religiösa institutioner och samfund ”kan uppställa egna regler för organisation, intern ordning och personalplanering”. I denna rätt till självreglering ingår bestämmanderätt över hur institutioner upprättade av dem för att uppnå deras mål ska struktureras.
  • Erkännandet kräver ”vederbörlig hänsyn” till sådana organisationers religiösa övertygelser. Erkännandet ger också specifikt skydd mot dem som ”med våld hotar, ofredar, förhindrar, avbryter eller stör aktiviteter, funktioner, ceremonier och manifestationer förknippade med religiösa samfund som har införts i justitieministeriets motsvarande offentliga register […]”.
  • Erkännandet fastställer att ”medgivande till äktenskap kan ges enligt vad som fastställts av registrerade religiösa samfund, i enlighet med de villkor varom överenskommelse har nåtts med staten eller som på annat sätt godkänts genom dess lagstiftning”, varigenom äktenskapet i fråga, ingått i någon som helst etablerad religiös form, därmed får vederbörliga civilrättsliga verkningar enligt vad som anges i lagen.
  • Registrering utgör grunden för vidtagande av ”åtgärder som krävs för att underlätta själavård vid militära anläggningar, sjukhus, vårdcentraler, fängelser och andra inrättningar, samt även religionsundervisning vid offentliga läroanstalter”.

Spanska experter överens: Scientology är en världsreligion

Den nationella domstolens utslag styrker de välunderbyggda åsikterna hos Spaniens främsta experter inom jämförande religionsforskning, religionshistoria, religionsvetenskap och sociologi, vilka alla är överens om att Scientology är en världsreligion. Bland de framstående spanska religionsvetare som har nått denna slutsats märks Urbano Alonso Galán, filosofie doktor och teologie licentiat, universitetet Gregoriana och Pontificia facoltà teologica San Bonaventura i Rom (Scientology: En äkta religion), och Dionisio Llamazares, professor i kanonisk rätt, Universidad Complutense de Madrid (”Estatuto jurídico de las confesiones religiosas de derecho común en el derecho español” [”Juridiska normer för religiösa samfund enligt spansk rättsordning”]).

Fil.dr Galán, en av världens främsta religionsexperter, som har agerat som moderator vid ekumeniska konferenser i Vatikanens regi och arbetat med påven Johannes XXIII och påven Paulus VI i religiösa frågor, har i många år studerat Scientology genom att granska kyrkans skrifter och observera religiösa ceremonier och bruk i flera länder. Hans slutsats:

Från min synpunkt som teolog och filosof, och efter att ha studerat Scientology-religionen genom dess skrifter och religiösa bruk, kan jag med bestämdhet bekräfta att Scientology är en religion, i ordets fulla bemärkelse. En gemenskap av personer, förenade genom en komplex samling övertygelser, som är inbegripen i ett sökande efter det oändliga, det heliga, och som strävar efter att placera människan i rätt förhållande till det gudomliga, är vad man möter när man granskar Scientology-religionens övertygelser och religiösa bruk.

Denna slutsats från de främsta spanska experterna, att Scientology är en religion, speglar uppfattningen hos ledande experter från andra länder runtom i världen. (Se Experter drar slutsatsen att Scientology är en äkta världsreligion)

Scientology-kyrkan är en världsreligion som växer världen över och i Spanien idag. För närvarande finns det i Spanien tusentals scientologer som utövar sin tro och sina religiösa bruk i Scientology-kyrkor, ‑missioner och därtill knutna grupper i hela landet.

Slutsats

Domen som avkunnades av den nationella domstolen i Madrid den 31 oktober 2007, vilken erkänner den nationella Scientology-kyrkan i Spaniens rätt att registreras som en religiös organisation, bekräftar ånyo och fastställer slutgiltigt vad människorättsexperter, akademiker och talrika internationella och nationella domstolar redan har kommit fram till: Scientology är en äkta religion och Scientology-kyrkan är ett trossamfund berättigat till alla de mänskliga rättigheter som tillkommer sådana organisationer och deras medlemmar.

LADDA NER VITBOKEN