I oktober 1997 avkunnade italienska högsta domstolen (kassationsdomstolen) ett historiskt utslag som bekräftade att Scientology är en äkta religion. Idag anser ledande juridiska auktoriteter och andra experter att denna dom i Italiens högsta domstol ger viktiga normer för hur religion ska definieras i hela Europa.

”[…] eftersom Scientology-kyrkan har fått erkännande i USA som ett trossamfund borde den ha fått sin religiösa status i Italien erkänd och därmed tillåtits att utöva sin tro och värva nya anhängare […]”

Domstolen analyserade grundligt kriterierna enligt vilka en religion definieras. Man framhöll statens plikt att inte begränsa religionsfriheten och konstaterade följande:

Scientology är en äkta religion vars verksamheter, utan undantag, [är] typiska för alla religiösa rörelser.

Domstolen anmärkte även att religionsvetare bejakar Scientologys status som religion, vars mål är att ”befria den mänskliga anden genom kunskap om den gudomliga ande som bor inom varje människa”.

I domskälen gjordes en direkt jämförelse mellan Scientology-kyrkans bruk och finansieringsmetoder och de som tillämpas inom den katolska kyrkan och andra religioner:

Samma religioner som, enligt appellationsdomstolens ledamöter, borde ha representerat det ”vedertagna tänkesättet” i fråga om religion, har i all tid krävt sina anhängare på donationer som, i trossamfundens begynnelsestadium, sträckte sig långt över de symboliska donationer som krävs i nutid.

Högsta domstolen analyserade grundligt kriterierna för religionsbestämning och konstaterade att Scientology är en äkta religion. Man förkastade appellationsdomstolens definition av religion och fastslog att den lägre rätten hade gjort fel som enbart baserat sin definition på judisk-kristna begrepp:

Ett trossystem som kretsar kring antagandet att det finns ett högsta väsende, som har direkt samband med människor och som de måste lyda och vörda […]. En sådan definition på religion är i sig ofullständig. Såsom det påstås är den endast baserad på religioner som har sitt ursprung i Bibeln. Därför är den ur många perspektiv lagstridig; den utgår ifrån filosofiska och sociohistoriska antaganden som är felaktiga.

Den lägre domstolens definition utesluter även buddhism, taoism och varje ”polyteistisk, shamanistisk och animistisk religion”. Högsta domstolen fann därför att denna restriktiva definition bröt mot den italienska grundlagen.

Kriterier som bevisar att Scientology passar in på betydelsen av religion

Högsta domstolen återförvisade ärendet till appellationsdomstolen för förnyad prövning, med detaljerade anvisningar om vilka kriterier som skulle tillämpas på Scientology som religion. Appellationsdomstolen fick även en instruktion om att beakta italienska och andra utländska rätts- och förvaltningsbeslut gällande Scientology, vilka enligt Högsta domstolen klart och tydligt var relevanta. Den lägre rätten skulle därtill ta hänsyn till utlåtanden från experter såväl som synpunkter från församlingsmedlemmar i Scientology-kyrkan i Italien.

Experter betraktar vanligen Scientology som en religion

Högsta domstolen bad den lägre domstolen att konsultera religionsvetare och ‑experter och deras uppfattning, inte allmänhetens åsikter, för att avgöra om Scientology ”anses” vara en religion. Man påpekade att det är orimligt att förlita sig på konsensus eller den allmänna opinionen för att avgöra om ett trossystem är religiöst. Under sådana omständigheter skulle religiösa minoriteter inte få det skydd till vilket de är berättigade. Vad som istället krävs är ”en välgenomtänkt, rationell bedömning av de beståndsdelar som finns tillgängliga”, inte något som baserar sig på ”intuition, intryck, känslor och sinnestillstånd […]”.

Scientologys hävdade religiositet framgår tydligt i organisationsdokument

Högsta domstolen fastslog att kyrkans organisationsdokument utgör klara bevis för dess religiösa natur. Dessa handlingar innehåller uttryckliga formuleringar om kyrkans trosbekännelse och dess yttersta mål att uppnå kunskap om Gud. Domstolen påpekade att dessa principer är gemensamma för många andra religioner. Att kyrkans organisationsdokument beskriver Scientologys principer och tekniker som ”vetenskapliga” fastslår inte en avsaknad av religiositet. Dessa principer och tekniker är nämligen avsedda att uppnå ett bestämt andligt mål. Faktum är att Högsta domstolen erinrade sig att kristna kyrkor anses vara religiösa trots att Thomas av Aquino ”definierade teologi som vetenskap”.

Falska utsagor om kyrkan avvisades

Högsta domstolen tog upp – och avvisade – ett antal falska utsagor om Scientology-kyrkans finansieringsmetoder. Ett flertal domstolar i andra länder, samt sådana organ som USA:s skattemyndighet, har avfärdat anklagelser om kommersialism. Så även Högsta domstolen i Italien, som fann dessa påståenden vara grundlösa.

Anklagelser från avfällingar ej pålitliga

Högsta domstolen valde att inte fästa avseende vid eldfängda och ovettiga beskyllningar från missnöjda avfällingar. De ansågs inte vara trovärdiga vittnen. Man kritiserade appellationsdomstolen för dess underlåtenhet att kontrollera uppgifterna som lämnades av dessa individer, för att fastställa varför de fjärmade sig från Scientology och om deras uppgifter inhämtades genom rättsligt förfarande, varvid dess sanningshalt kunde undersökas och prövas. Domstolen avfärdade vittnesmål från missnöjda före detta medlemmar, vilka till sin natur utgör opålitligt och otillförlitligt bevismaterial.

Bidrag till Scientology används uteslutande för religiösa ändamål

Högsta domstolen drog slutsatsen att det vore ”ologiskt” att dra negativa slutsatser från interna kyrkodirektiv som gav vissa medarbetare i uppgift att ”tjäna pengar” åt kyrkan. Det är ett grundläggande och ofrånkomligt faktum att all religiös verksamhet måste finansieras. Domstolen påpekade att de ekonomiska direktiven inte ingick i Scientology-religionens grunddoktrin; att de utgör en försvinnande liten del av kyrkans litteratur (bara en eller två av mer än 8 000 direktiv); att de enbart är riktade till personal som ansvarar för organisationens ekonomiska angelägenheter, inte till församlingsmedlemmar eller ens allmän personal; och att direktiven i vilket fall som helst föreskriver att alla pengabidrag uteslutande får användas för kyrkans religiösa ändamål.

Scientologys insamlingstekniker lämpliga

Högsta domstolen förklarade även att det var fel av myndigheterna att göra sin bedömning utifrån interna direktiv som uppmanar personalen att använda insamlingstekniker för att uppmuntra församlingsmedlemmar att köpa böcker eller få religiösa tjänster. Domstolen konstaterade att direktiven endast riktade sig till personal ansvarig för att skapa efterfrågan på de religiösa skrifterna eller tjänsterna i fråga. Sådana metoder, påpekade domstolen, är långt mildare än till exempel katolska kyrkans tidigare bruk att utifrån försoningsläran övertala troende att köpa avlatsbrev för eftergift av syndastraff i skärselden.

Scientologys fasta donationssatser inte ovanliga för religioner

Domstolen fastslog att inga negativa slutsatser kunde dras från kyrkans bruk att begära fasta donationssatser i utbyte mot religiösa tjänster. Det anmärktes att denna finansieringsmetod inte är ovanlig bland religioner. Domstolen konstaterade: ”Så sent som för några år sedan fanns liknande listor, precis lika detaljerade och exakta, uppsatta på dörren till flera sakristior i katolska kyrkor. Dessutom var liknande information lättillgänglig från lokala präster när man bad om dessa tjänster […]”.

Scientology tjänar ett religiöst, inte kommersiellt syfte

Domstolen avvisade anklagelserna om att kyrkans personal hade gått samman för att tjäna pengar på kyrkans aktiviteter. Sådana påståenden är ologiska eftersom kyrkan behåller alla medel, och individerna hade ”ingen möjlighet över huvud taget – inte ens i framtiden – att ta del av dess inkomster”.

Åtalspunkter ogillade: Scientology och religionsfrihet tryggad

Italienska högsta domstolens utslag som gav Scientology erkännande satte stopp för religiöst förtryck som pågått i mer än ett årtionde, varunder försök gjordes att undertrycka Scientology genom att kriminalisera utövning av religionen.

Detta utdragna brottmål, där flera av kyrkans ämbetsmän var parter, utgjorde inget mindre än ett angrepp på legitima och lagskyddade religiösa rättigheter. I december 1986 gjorde 450 gendarmer en razzia mot varje Scientology-kyrka och ‑mission i landet. De beslagtog deras religiösa material och tvingade dem att stänga sina dörrar. Sedan, i juni 1988, greps tjugosex scientologer som sattes i fängelse baserat på falska anklagelser. Åklagarsidan förhörde över 900 vittnen. Till slut drogs sjuttiofem personer inför rätta.

När målet togs upp i domstol år 1991 kunde kyrkan och dess församlingsmedlemmar, med överväldigande och otvetydiga bevis, påvisa att Scientologys bruk odiskutabelt är religiösa till sin natur. Tingsrätten i Milano gick därmed på kyrkans linje, men på grund av överklaganden från åklagarmyndigheten togs målet upp till prövning i italienska högsta domstolen två gånger.

Efter Högsta domstolens historiska dom 1997 fastställde dock appellationsdomstolen i Milano 1991 års utslag till kyrkans och dess församlingsmedlemmars favör. Därigenom avslutades målet med fullständig upprättelse för kyrkan och församlingsmedlemmarna.

Högsta domstolens erkännande i skatteavseende

År 2001 bekräftade italienska högsta domstolen ånyo Scientologys religiösa äkthet. Kyrkan hade överklagat ett beslut av Milanos skattemyndighet att kräva kyrkan på inkomstskatt mellan 1982 och 1983. Skattedomstolen i Milano hade godtagit skattemyndighetens bedömning. Skattedomstolen för regionen gjorde samma bedömning i april 1997. Ett överklagande inlämnades till italienska högsta domstolen, som fällde sitt utslag den 22 oktober 2001.

Högsta domstolens skatteavdelning upphävde den regionala skattedomstolens dom och återförvisade målet. Det skulle prövas ånyo av en annan avdelning av regionens skattedomstol än den som fann skattesummorna vara giltiga. Högsta domstolen påpekade att den lägre rätten hade försummat att ta hänsyn till ”de många och vid det här laget dominerande” rättskällor, bl.a. från högsta domstolen i sig, som intygar religiositeten hos Scientology och därtill hörande organisationer. Högsta domstolen anmärkte också att Scientology inte bara betraktas som en religiös organisation i USA utan också i andra länder i Europa.

Scientology i Italien idag

Idag är religionen Scientology en blomstrande rörelse i Italien, med hundratusentals scientologer och hundratals Scientology-kyrkor, ‑missioner och ‑grupper i hela landet.

Scientology har en fullt utvecklad teologi, trosutövning och organisation. Religionen omfattar mer än 11 000 Scientology-kyrkor, missioner och därtill knutna organisationer i 167 länder över hela världen, vilka tillgodoser miljontals församlingsmedlemmars behov.

LADDA NER VITBOKEN