Australiska högsta domstolens utslag om religionen Scientology i målet Church of the New Faith v. Commissioner of Payroll Tax (1983) anses vara ett historiskt juridiskt utslag. Det är normgivande för definitionen på religion och religiösa välgörenhetsorganisationer i både Australien och Nya Zeeland, och faktiskt hela Samväldet.*

Högsta domstolen fastställde det följande:

Scientology-kyrkan har bevisat sin religiösa natur och ställt den utom allt rimligt tvivel. Slutsatsen att den är en religiös institution, berättigad till skattebefrielse, är ofrånkomlig.

Högsta domstolen fastslog inte bara att Scientology är en religion; den gjorde det på basis av en definition på religion som omfattade alla religioner vars läror hade beviljats religiös status. Högsta domstolen i Australien antog följande definition av religion:

Tron på en övernaturlig varelse, företeelse eller princip; och godtagande och efterlevnad av uppföranderegler för att omsätta den tron i verklighet.

I oktober 1983 fastslog australiska högsta domstolen att Scientology är en religion och konstaterade: ”Slutsatsen att [kyrkan] är en religiös institution, berättigad till skattebefrielse, är ofrånkomlig.”

Utslaget har vunnit internationellt erkännande. Idag utgör Högsta domstolens utslag om Scientology utgångspunkten i fastställandet av vad en religion är inom ramarna för den australiska välgörenhetslagstiftningen. Den australiska statens utredning rörande definitionen på välgörenhetsorganisationer och relaterade organisationer, vilken publicerades år 2001, arton år efter Högsta domstolens avgörande, hänvisar till detta mål enligt följande:

Det mest auktoritativa australiska exemplet på vad som utgör en religion […]. Högsta domstolen fann Scientology vara en religion. I fråga om den nuvarande tolkningen av religion ger Scientology-målet det bästa klarläggandet […].”

Samväldet godtar Högsta domstolens utslag

I Samväldet har man med rätta fäst stor vikt vid australiska högsta domstolens utslag. I ett mål som prövades kort efter australiska högsta domstolens utslag (Centrepoint Community Growth Trust v. Commissioner, 1985) antog Nya Zeelands högsta domstol samma religionskriterium. Nya Zeelands skattemyndighet gick på samma linje som den australiska högsta domstolen och gjorde bedömningen att Scientology-kyrkan ”uppfyller kravet att till sin natur vara uteslutande ideell genom att verka religionsfrämjande” och ”uppfyller kravet att vara allmännyttig”.

Rådgivande kommittén i politiska frågor vid Nya Zeelands skattemyndighet skrev det följande i juni 2001 i betänkandet Tax and Charities: A Government Discussion Document on Taxation Issues Relating to Charities and Non-Profit Bodies:

Vad gäller religionsfrämjande görs det i rättspraxis ingen åtskillnad mellan en religion och en annan eller ett trossamfund och ett annat, så främjandet av vilken troslära som helst kan anses vara välgörenhet […]. I juridisk mening är kriteriet på religion tron på en övernaturlig varelse, företeelse eller princip; och godtagande och efterlevnad av uppföranderegler för att omsätta den tron i verklighet. (2001 års rapport, kapitel 3.15)

I februari 2005 beslutade laglorderna i målet Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others att förlita sig på den australiska domen om Scientology i vad som ansågs vara ett ”belysande” mål i fråga om definitionen på religion:

Domstolar i olika jurisdiktioner har vid flera tillfällen varit tvungna att försöka [fastställa en definition på religion], ofta i sammanhang av befrielse från eller lättnad av avgifter och skatter, och har nästan alltid påtalat svårigheterna förenade därmed. Två belysande exempel är utslaget som domare Dillon fällde i In re South Place Ethical Society [1980] 1 WLR 1565 och utslaget i Högsta domstolen i Australien i målet Church of the New Faith v. Commissioner of Pay-Roll Tax (Victoria) (1983) 154 CLR 120. Båda innehåller en värdefull genomlysning av tidigare domar. Praxis går i riktning mot en ”nyare, och bredare, tolkning” av religion (föga förvånande i en tid av alltmer mångkulturella samhällen och ökad respekt för mänskliga rättigheter). (Domarna Wilson och Deane, i målet Church of the New Faith s. 174, kommenterar en liknande trend i Förenta staternas rättspraxis.)

Många religionsvetare och ‑experter har visat sitt stöd för definitionen av religion i Scientology-målet i australiska högsta domstolen. Den anses vara tillräckligt bred för att omfatta alla religioner i enlighet med internationella normer och internationell rätt. [Se Experter drar slutsatsen att Scientology är en äkta världsreligion.]

Förenta nationernas människorättsnormer

En sådan bred definition av religion uppfyller normerna som fastslagits av FN:s människorättskommitté. I människorättskommitténs allmänna kommentar nr 22 om artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som garanterar tanke-, samvets- och religionsfrihet, konstaterade man det följande:

Termerna ”trosuppfattning” och ”religion” skall tolkas generöst. Artikel 18 är inte begränsad i sin tillämpning till traditionella religioner eller till religioner och trosuppfattningar som kan klassas som institutioner, eller till sedvänjor som liknar de traditionella religionernas. Kommittén ser därför med oro på varje tendens att diskriminera en religion eller trosuppfattning av någon som helst anledning, vilket inkluderar det faktum att de nyligen etablerats eller representerar religiösa minoriteter som kan vara föremål för fientlighet från ett dominerande trossamfunds sida.

Australiska högsta domstolens erkännande av Scientology är särskilt betydelsefullt mot bakgrund av den religiösa förföljelse som scientologer led i Australien på 60-talet och det tidiga 70-talet.

Anderson-utredningen: undertryckande av religionsfriheten i Australien

Högsta domstolens utslag är inte bara betydelsefullt som ett värdefullt prejudikat över hela den religiösa och juridiska världen, utan också för att religionen Scientology utsattes för officiella trakasserier som grasserade i de australiska delstaterna mindre än två decennier innan utslaget tillkännagavs.

År 1963 inledde myndigheterna i delstaten Victoria, efter att ha mottagit falska uppgifter från källor utomlands, en två år lång utredning av Scientology (kallad Anderson-utredningen). Trots att 151 vittnen förhördes och mer än niotusen dokument hopsamlades, fann man inga bevis på lagbrott eller förseelser. Myndigheterna lät sig inte påverkas; fakta skulle inte få stå i vägen för deras planer. I slutet av 1965 stiftades en delstatslag som kraftigt inskränkte scientologers religionsfrihet i delstaten Victoria. Ett sådant lagförslag gick sedan till omröstning i South Australia och Western Australia, där det godkändes.

När dessa drakoniska lagar trädde i kraft blev Scientology-kyrkan i Australien och australiska scientologer utsatta för stränga, undertryckande åtgärder från staten, vilka utgjorde allvarlig religionsförföljelse. Man gjorde razzior i scientologers hem och beslagtog religiösa Scientology-skrifter och ‑föremål.

Både utredningen och den efterföljande lagstiftningen blev ytterst generande för regeringen, i så hög grad att f.d. australiska senatorn och vice premiärministern i Western Australia, Herbert Graham, reste till USA år 1976 för att på kyrkans internationella bönedag be om ursäkt till alla kyrkans medlemmar. Han sade att förbudet mot Scientology hade varit ”den mörkaste dagen i Western Australias politiska historia”.

Eftersom det saknades bevis till stöd för åtgärderna kunde kyrkan se till att de diskriminerande bestämmelserna upphävdes under de nästa två årtiondena: Först fick kyrkans pastorer vigselrätt enligt den australiska federala äktenskapslagen år 1973, och tio år senare, år 1982, övergav myndigheterna i Victoria sina ohållbara föreskrifter och upphävde 1965 års lag, vilket gav alla scientologer religionsfrihet och grundläggande mänskliga rättigheter åter.

Med 1983 års utslag i Högsta domstolen har kyrkans rättmätiga plats i Australiens samhälle fullständigt legitimerats.

Scientology-kyrkan i Australien idag: en växande religion

Idag blomstrar religionen Scientology i Australien, med tusentals och åter tusentals scientologer och Scientology-kyrkor, ‑missioner och ‑grupper i varje delstat i hela landet.


*Syftar på Commonwealth of Nations (tidigare British Commonwealth), frivillig sammanslutning av 53 självständiga stater, varav de flesta är f.d. brittiska besittningar.
LADDA NER VITBOKEN