(En sammanfattning av konsiderationer över och undersökningar av människoanden och det materiella universum, gjorda mellan 1923 och 1953 e.Kr.)

1 Före begynnelsen fanns en Orsak och Orsakens hela syfte var skapandet av en effekt.

2 I begynnelsen och för alltid är beslutet och beslutet är ATT VARA.

3 Varandets första handling är att anta en synpunkt.

4 Varandets andra handling är att från synpunkten placera ut punkter att se, vilka är dimensionspunkter.

5 Sålunda skapas rum, ty definitionen på rum är: synpunkt på dimension. Och en dimensionspunkts syfte är rum och en punkt att se.

6 En dimensionspunkts verksamhet är att nå och dra sig tillbaka.

7 Och från synpunkten till dimensionspunkterna råder förbindelse och utbyte: sålunda skapas nya dimensionspunkter: sålunda uppstår kommunikation.

8 Och sålunda uppstår LJUS.

9 Och sålunda uppstår energi.

10 Och sålunda uppstår liv.

11 Men det finns andra synpunkter och dessa skjuter ut punkter att se. Och ett ömsesidigt utbyte mellan synpunkter kommer till stånd; men utbytet är aldrig mer än ett utbyte av dimensionspunkter.

12 En dimensionspunkt kan flyttas av synpunkten, ty förutom skapandeförmåga och konsideration äger synpunkten vilja och potentiell handlingsfrihet: och synpunkten kan, när den beskådar dimensionspunkter, ändra sig i förhållande till sina egna eller andra dimensionspunkter eller synpunkter och sålunda uppstår alla de grunder som finns för rörelse.

13 Dimensionspunkterna är varenda en, oavsett om de är stora eller små, solida. Och de är solida enbart därför att synpunkterna säger att de är det.

14 Många dimensionspunkter förenar sig till större gasformiga, flytande eller fasta ämnen: sålunda bildas materia. Men den högst värderade punkten är beundran, och beundran är så stark att bara dess frånvaro möjliggör fortvaro.

15 En dimensionspunkt kan vara olik andra dimensionspunkter och kan således äga en individuell egenskap. Och många dimensionspunkter kan äga en liknande egenskap, och andra kan å sin sida besitta en liknande egenskap. Sålunda uppstår egenskapen hos klasser av materia.

16 Synpunkten kan kombinera dimensionspunkter till former och formerna kan vara enkla eller komplexa och kan befinna sig på olika avstånd från synpunkten och därför kan det finnas kombinationer av former. Och formerna är i stånd till rörelse och synpunkterna är i stånd till rörelse och därför kan det finnas former i rörelse.

17 Och synpunktens åsikt styr konsiderationen av formerna, deras stillhet eller deras rörelse, och dessa konsiderationer består i att tillskriva formerna skönhet eller fulhet, och dessa konsiderationer enbart utgör konst.

18 Det är synpunkternas åsikter att några av dessa former bör bestå. Sålunda uppstår överlevnad.

19 Och synpunkten kan aldrig upphöra att existera; vilket dock formen kan.

20 Och genom inbördes påverkan, de många synpunkterna sinsemellan, blir de beroende av varandras former och vill inte helt skilja på ägarskapet till dimensionspunkter och sålunda uppstår ett beroende av dimensionspunkterna och av de andra synpunkterna.

21 Detta leder till en konsekvent synpunkt vad gäller dimensionspunkternas växelverkan och detta, reglerat, är TID.

22 Och så finns universa.

23 Universa är således tre till antalet: det universum som en viss synpunkt har skapat, det universum som varje annan synpunkt har skapat, det universum som har skapats genom synpunkternas gemensamma handlande och som de har enats om att upprätthålla – det fysiska universumet.

24 Och synpunkterna observeras aldrig. Och i allt högre grad betraktar de dimensionspunkterna som värdefulla. Och synpunkterna försöker bli till ankarpunkterna och glömmer att de kan skapa ytterligare punkter, rum och former. Sålunda uppstår brist. Och dimensionspunkterna kan upphöra att existera, och därför förmodar synpunkterna att även de kan upphöra att existera.

25 Sålunda uppstår död.

26 Sålunda härleds manifestationerna njutning och smärta, tanke, emotion och ansträngning, tänkande, sensation, affinitet, verklighet och kommunikation samt beteende och varande, och vårt universums gåtor ryms och besvaras uppenbarligen häri.

27 Det finns varande, men människan tror att det enbart finns blivande.

28 Lösningen på varje härmed uppställt problem är upprättandet av synpunkter och dimensionspunkter, förbättrandet av tillstånd och samspel mellan dimensionspunkterna, och därmed synpunkter, och att rätta till överflöd eller brist hos alla ting, både angenäma och fula, genom att rehabilitera synpunktens förmåga att anta synpunkter och skapa och bortskapa, försumma, starta, förändra och stoppa dimensionspunkter, av vilket slag de vara må, efter synpunktens egen determinism. Visshet i alla de tre universa måste återvinnas, för visshet, inte data, är kunskap.

29 Enligt synpunktens åsikt är vilket varande eller ting som helst bättre än inget ting, vilken effekt som helst bättre än ingen effekt, vilket universum som helst bättre än inget universum, vilken partikel som helst bättre än ingen partikel – men partikeln beundran är bäst av dem alla.

30 Om vad som ligger ovan detta kan vi enbart spekulera. Och härunder finner vi spelandet av spelet. De ting som nedtecknats här kan människan dock uppleva och veta. Och kanske en del önskar undervisa i dessa ting och kanske en del önskar använda dem för att bistå nödställda och kanske en del vill använda dem för att göra individer och organisationer mer dugliga och på så vis ge jordens befolkning en kultur som den kan vara stolt över.

Till mänskligheten som en ödmjuk gåva
från L. Ron Hubbard
23 april 1953

LADDA NER VITBOKEN