XII. Religioner som historiska entiteter

Den föregående förteckningen anges i termer av relativt abstrakt generalisering, men faktiska religioner är historiska entiteter, inte logiskt konstruerade system. De omfattar vitt skilda organiseringsprinciper, uppförandekoder och mönster av tro, som fastställts under olika historiska epoker, av vilka vart och ett inom samma breda religiösa tradition, kännetecknades av distinktiva och ibland oförenliga uppfattningar om religiositet. Avvikande doktriner eller tolkningar av rituell utövning inom en religion bekräftas ofta samtidigt av anhängare av olika grader av sofistikering. Identiska punkter av tro eller dyrkan kan ses som symboliska av vissa, och verkligt kraftfulla av andra, ändå är båda förenade i religiösa system i vilka det inte har förekommit så mycket återinsättande av ett motsatt begrepp vid sidan av något annat som ett tillskott av uppfattningar och tolkningar över historiens gång. Sammanjämkning av avvikande sätt att inbegripa tro och tillbedjan kan inträffa med tiden, men huruvida detta sker måste det komma an på auktoriteten och effektiviteten hos ledarskap såväl som på organisationens mönster. Sådan mångfald inom en given religiös tradition komplicerar ytterligare den bredare bilden av skillnader bland de huvudsakliga religiösa traditionerna och deras otaliga underavdelningar vilka har utvecklats genom tiden. Den föregående förteckningen strävar efter att använda sig av tillräckligt breda kriterier för att sammanjämka effekterna av religiös utveckling, sammanjämka de mer litterära, konkreta, även kvasi-magiska element som lever kvar på vissa nivåer, till och med inom religiösa system som har kommit att uttrycka och rättfärdiga sina övertygelser och aktiviteter i sofistikerade, abstrakta termer. En del ganska nyligen utvecklade religioner, kan i stort eller till och med helt och hållet ha undgått inverkan av de primitiva uppfattningar som överlever inom andra, och kan till följd av detta, misslyckas med att uppfylla ett eller annat kriterium i förteckningen (vilken ofrånkomligen inkluderar saker som främst återfinns i uråldriga religiösa system, och som inte alltid har överlevt så som dessa religioner har utvecklat dem). Således antyder den historiska och den evolutionära karaktären av religiöst tänkande och utövning, att få om ens några religioner i lika hög grad kommer att kvalificera angående alla artiklar i en förteckning, som ger sig ut för att inkludera indicier som tar hänsyn till variationen av typer som omfattas av fenomenet religion.

XIII. Mångfald och generalisering
LADDA NER VITBOKEN