VI. Etiskt neutrala definitioner

Även om religion i sig alltid är normgivande, eftersom varje religion skiljer sig från andra, försöker moderna specialister i religionsstudien (antropologer, sociologer och jämförande religionsvetare) sig på att diskutera det normgivande utan att själva bli bundna till det. Moderna forskare försöker bibehålla objektivitet och etisk neutralitet. Utvecklandet av en djupgående neutralitet i studiet av religion har emellertid endast långsamt uppnåtts. Några aktuella studier i jämförande religion röjer fortfarande förutfattade meningar. Även inom samhällsvetenskaperna, vilka uttryckligen har engagerat sig i värdelös utredning, är vissa fördomar uppenbara i arbete som gjorts under mellankrigsåren. I synnerhet antogs det ofta ogrundat att den religiösa förändringen var analog med processen för biologisk evolution, och att religionen i de mest avancerade nationerna var ofrånkomligt ”högre” än den hos andra människor. Det antagandet välkomnades gärna av kristendomsforskare. Av andra (på ett iögonfallande sätt Sir James Frazer) förmodades religion vara ett evolutionärt steg på vägen från magi till vetenskap.

Idag antar forskare inte längre att tron på en gudom i någon mening är en högre form av religion än tron på flera gudar eller inga alls. Det är bekräftat att en religion kan postulera en antropomorfisk gud, någon annan form av gudom, ett högsta väsende, en pluralitet av andar eller förfäder, en universell princip eller lag, eller något annat uttryck för yttersta tro, såsom ”grunden till varande”. Att religiösa begrepp troligen är mer abstrakta i intellektuella mer sofistikerade kulturer och sammanhang, betraktas inte som ett rättfärdigande för att beteckna sådana religioner som ”högre”.

Allteftersom forskare blev medvetna om den empiriska mångfalden av religion i olika samhällen, så måste deras uppfattning om vad som utgjorde religion förändras, och kom alltmer att beteckna fenomen som hade familjelikheter snarare än gemensam identitet, och som visade likheter av beteendemönster snarare än identitet av faktisk substans. Insikten uppstod att religion inte kunde definieras i termer som är specifika för en speciell tradition. De påtagliga saker som således gällde för kristendomen, och som i något tidigare skede hade betraktats som avgörande för definitionen av religion, sågs nu rätt och slätt vara exempel på mer generella kategorier som en definition kunde innehålla. Specificeringen av sådana påtagliga element ersattes av mer abstrakta formuleringar som omfattade en mångfald av olika trosuppfattningar, religiösa bruk och institutioner som, även om egentligen långt ifrån identiska, skulle kunna betraktas som funktionella ekvivalenter. När väl en sådan föreställning utvecklades, uppfattades det som att det i varje samhälle fanns trossatser som överskred känd empirisk verklighet, och det fanns utövningar avsedda att föra människor i kontakt med eller i god relation med det övernaturliga. I de flesta samhällen fanns det även människor som åtog sig de särskilda funktionerna i samband med detta mål. Tillsammans kom dessa element att bli erkända som en konstituerande religion, oavsett ämnet i övertygelserna, naturen hos de faktiska metoderna, eller den formella statusen hos funktionärerna i deras tjänstgöring.

VII. Inre överensstämmelse i tro och utövning
LADDA NER VITBOKEN