XIXa. Mångfald bland religioner: ett modernt exempel

Den mångfald av uppfattningar om gudom, gudstjänst, frälsning och andra religiösa angelägenheter, blir ännu mer uppenbar när den utökas utöver de större uråldriga religiösa traditionerna till moderna religioner. Nya religiösa rörelser är inte bara talrika utan även vitt skilda sinsemellan. Somliga härrör från kristna traditioner; somliga har orientaliskt ursprung; andra söker blåsa nytt liv i mystiska traditioner; åter andra omfattar de spiritualistiska metafysikerna av ”New Age”-läror. För omedelbara syften, bara för att understryka kedjan av uttryck för religiositet, kan vi betrakta en viss religion som skiljer sig från alla dessa – Scientology. I vissa avseenden förefaller Scientology inte olik buddism, jainism och sankhyatraditionen inom hinduismen, men premissen på vilken dess soteriologi (frälsning genom Kristus) vilar är den om praktiska och systematiskt terapeutiska tekniker. Den erbjuder sina anhängare en gradvis väg till andlig upplysning. Den säger sig befria sina anhängare från ogynnsamma verkningar av tidigare trauman, vare sig dessa upplevts i det nuvarande livet eller i tidigare liv. Scientology är fri från dogmer, och under det att Scientology, i abstrakta termer, såsom den ”åttonde dynamiken”, bekänner sig till ett högsta väsende, gör den kort sagt inga försök att beskriva dess egenskaper. Ej heller är denna varelse föremål för förbön eller hängivenhet. Människan anses vara en andlig entitet, en thetan, som upptar materiella mänskliga kroppar på varandra följande livstider. Även om inte del av det fysiska universumet, sägs thetanen ha blivit sammankopplad med det, och har under den processen skaffat sig ett reaktivt sinne som reagerar irrationellt och känslomässigt på allting som påminner om smärtsamma och traumatiska upplevelser. Frälsning är den process genom vilken detta reaktiva sinne reduceras och till slut elimineras, vilket gör det möjligt för individen att leva till sin fulla potential. Således, medan det i den buddistiska karmiska tingens ordning, sägs att oåterkallade tidigare gärningar oåterkalleligen bestämmer närvarande livserfarenheter, anses teknikerna i Scientology göra det möjligt för individen att återkalla, konfrontera och besegra de fördärvliga effekterna av ogynnsamma händelser i det förflutna. Det ultimata målet för thetanen är att existera utanför den fysiska världen och sålunda utanför kroppen – ett tillstånd som har analogier med den kristna uppfattningen om den räddade själen, låt vara att tillståndet uppnås genom mycket annorlunda procedurer och uttrycks i mycket annorlunda termer.

I vissa avseenden förefaller Scientology inte olik buddism, jainism och sankhyatraditionen inom hinduismen, men premissen på vilken dess soteriologi (frälsning genom Kristus) vilar är den om praktiska och systematiskt terapeutiska tekniker. Den erbjuder sina anhängare en gradvis väg till andlig upplysning.

Scientology skiljer sig radikalt från både kristna och buddistiska soteriologiska system, eftersom den påstår sig standardisera och rationalisera de tekniker som leder till frälsning. Den tillämpar moderna tekniska metoder för andliga mål i försöket att introducera visshet och ett sakligt rättfärdigat system in i andliga utövningar. Att ha uppstått i en period under vilken den sekulariserade världen har blivit alltmer dominerad av vetenskap, är Scientology också engagerad i idén att människan behöver tänka rationellt och att kontrollera sina störande emotioner som ett medel mot andlig upplysning och frälsning. Den representerar en viktig strömning i dagens mångfald av religiös framställning i vår pluralistiska religiösa kultur.

XX. Mångfald inom religiösa traditioner
LADDA NER VITBOKEN