Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

II. BETYDELSEN AV ISLAM

Islam täcker alla religioner och en uppenbarelse i Koranen säger att alla Guds sändebud och profeter lärde ut islamiska läror. Så vad är då islam?

Ordet islam betyder att fullständigt lyda Gud eller att överlåta allting åt Gud. Det kan också förklaras som ordet fred. Om man forskar tillbaka i den arabiska härledningen av ordet islam, kommer man att finna att det kommer från substantivet islam vilket härleds från arabiska verbet Salima, vilket betyder: fri, fly från, trygg och säker, inga misstag och klart bevisad. Med andra ord skulle islam kunna skrivas att betyda vägen till frihet, vägen till frigörelse som flyr från alla lidanden och vägen till säkerhet och hälsa.

I buddism betyder dess egen term buddism att ingå i tillståndet Boddhi Sattva och uppnå tillståndet andligt uppvaknande och att följa absolut. Shintoism har liknande term Kamunagara. Alla dessa är olika namn för tillståndet andlig frigörelse för människan.

Liknande termer finns inom Scientology vilka har konstaterats som de aldrig-tidigare-uppnådda andliga nivåerna av Clear och OT. (OT betyder Opererande thetan. Thetan är Scientology-termen för andligt väsen eller andlig varelse.)

När det gäller strävan efter andlig frihet, har islam och Scientology mycket gemensamt.

L. Ron Hubbard lämnade två brev riktade till ledare inom buddismen där han förklarade, att Scientology skulle kunna åstadkomma uppnåendet av tillståndet Bodhi möjligt för alla inom två eller tre år, och föreslog att ledare inom buddismen skickar två unga män från varje sekt för att bli utbildade i Scientologys läror för att föra dessa läror tillbaka till sina sekter.

Islam innebär sättet att bli fri samt vägen till frigörelse. För att uppnå de andliga tillstånden Clear och OT i Scientology, måste man studera och tillämpa det man lär sig i vad som kallas Bron till total frihet. Den här Bron är i själva verket en tabell som beskriver vägen av studier och tillämpningar, som man måste färdas för att uppnå denna frihet. När det gäller strävan efter andlig frihet, har islam och Scientology mycket gemensamt.

III. Sammansättningen av människan från en ståndpunkt om Scientology och islamiska filosofier
LADDA NER VITBOKEN