INTRODUKTION

Ordet Scientology är sammansatt av latinets scio, vilket betyder att veta i ordets fullaste bemärkelse, och grekiskans logos, vilket betyder studiet av lärdom. Detta betyder bokstavligen att veta hur man vet. Scientology lägger stor vikt vid att veta och den har som ett syfte att veta på ett mycket sanningsenligt sätt.

För islam: ”kunskap är det högsta målet.” Islamisk profetia respekterar kunskap. I en av hadiths (en kollektiv samling traditioner relaterade till Mohammed och hans anhängare) sägs det: ”Jag är lärdomsstaden och Ali är porten till denna.” En annan hadith uppger: ”Gå till Kina efter kunskap!” Vid den tidpunkten var Kina en så avlägsen plats, att det skulle ha ansetts vara slutet av världen, ändå är det dit man var beordrad för att gå och sträva efter kunskap. För islam är strävan efter kunskap ett mycket högt ideal.

På det sättet har islam den största respekt för kunskap. En person som har kunskap kallas inom islam för Ulama. Ulama härstammar från ilm som betyder kunskap. Man kan se att Scientology och islam kan sträva i samma riktning och därmed skulle de kunna ha aspekter gemensamt.

Denna författare har varit på pilgrimsfärd till Mecka två gånger och är en erkänd ledare inom den islamiska världen. Dessutom har denna författare även nyligen studerat religionen Scientology och färdats till dess huvudkontor, som hänvisas till som Mecka i dess egna termer, och har varit förvånad över vissa av likheterna.

L. Ron Hubbard reste i Asien under stor del av sina tonår. Där funderade han över misären i Asien och undrade varför den existerade. Från början var han intresserad av att utforska människans ursprung, och den kom att bli hans livsverk, vilket kulminerade i Scientologys födelse.

Enligt videon Introduktion till Scientology (som är en inspelad intervju med L. Ron Hubbard, Scientologys grundare, år 1966), reste L. Ron Hubbard i Asien under många av sina tonår. Där funderade han över misären i Asien och undrade varför den existerade. Från början var han intresserad av att utforska människans ursprung, och den kom att bli hans livsverk, vilket kulminerade i Scientologys födelse.

L. Ron Hubbard förstod från början att även om människan hade olika kulturer, bestod av olika raser och så vidare, måste det finnas en gemensam nämnare, och om den kunde hittas, då skulle människan kunna höjas. L. Ron Hubbard fann den gemensamma nämnaren, och den var – Överlev!

Varför var upptäckten av överlev så viktig? Om man slår upp ordet överlev i en ordbok, definieras det som ”att fortsätta leva, hålla sig vid liv, även efter att andra människor eller andra saker är döda”. Detta är emellertid inte tillräckligt för att fullt förklara ordet. Det som L. Ron Hubbard upptäckte var människans gemensamma nämnare och denna skulle bli en av Scientologys grunder.

I samma videointervju svarade L. Ron Hubbard på frågan om ett kommande liv, och sade att människan kan överleva även efter sin död, och följaktligen finns det ett kommande liv. Så termen överlev hänför sig inte bara till detta liv utan snarare till evigheten.

I Dianetics and Scientology Technical Dictionary, förklaras överlevnad såsom: 1. ett tillstånd som är mottagligt för icke-överlevnad. Om man ”överlever”, medger man på samma gång att man kan upphöra att överleva. Annars skulle man aldrig sträva efter att överleva. 2. överlevnad skulle kunna definieras som en impuls att bestå genom tid, i rum, som materia och energi. 3. överlevnad uppfattas som livets grundläggande enda framstöt genom tid och rum, energi och materia. Överlevnad är indelat i åtta dynamiker (eller drivkrafter att överleva).

På vilket sätt är detta jämförbart med islam? ”Vad människan är skapad för och lever för” förklaras i ett arabiskt ord, qiyama. Koranen är inte nödvändigtvis korrekt översatt från arabiskan, och det här ordet har inte blivit korrekt översatt till engelskan.

Qiyama (substantiv) härleds från qom eller qama. Detta qom eller qama har många olika betydelser såsom: stiga upp, stå upp, titta tillbaka, attackera, leva med heder, stiga upp från det döda, vända om, höja sig, avlägsna sig, lokalisera sig, vila sig, starta, genomföra, stödja och ta ansvar. Med detta i åtanke, som ett övergripande begrepp, skulle betydelsen av qiyama i koranen och överlevnad i Scientology, mycket väl kunna säga samma sak.

Ingendera filosofin skulle ha någon som helst diskussion angående det faktum att människan försöker överleva och att människan försöker göra sitt bästa för att överleva i universumet omkring sig.

I. Islam täcker alla religioner; Scientology som religionernas religion
LADDA NER VITBOKEN