Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

VI. SCIENTOLOGYS UTÖVNINGAR

Koranen är inte enbart tro och tillit. Det finns även utövning som kan ses som liknande Scientology i dess betoning i att leva ett bättre liv. Det finns uppenbarligen rituella utövningar i de enskilda kyrkorna, vilka kanske inte är likadana, eftersom Scientology-religionen uppenbarligen inte är den islamiska religionen. Båda filosofierna har emellertid doktriner och verksamheter som är utformade för att hjälpa personer att leva ett bättre liv utanför sina respektive kyrkor och moskéer. Dessa inkluderar moraliska och etiska regler för uppförande som medlemmar kan ha nytta av om de följs. Båda har sina egna rättvisekodexar.

Som ett exempel på en överensstämmande moralkodex, skulle vi kunna hänvisa till bruket om förbud av alkohol på islams vägnar emedan för Scientology, L. Ron Hubbard skrev om alkohol i Vägen till lycka: ”Människor som dricker alkohol är inte på alerten. Det försämrar deras reaktionsförmåga, till och med när de själva tycker att det gör dem mer på alerten. Alkohol har ett visst medicinskt värde. men kan vara kraftigt överskattat. Åk inte bil eller flygplan med en förare som har druckit. Dryckenskap kan kräva liv på mer än ett sätt. Lite sprit räcker gott och väl; låt inte för mycket av det sluta i olycka eller död. Avhåll människor från att dricka omåttligt.” Uppenbarligen är dessa två synsätt på alkohol inte identiska, men många scientologer dricker inte alkohol och skulle vara mycket hemmastadda i en muslimsk alkoholfri omgivning.

Detta är helt enkelt ett exempel på en kodex i livet som båda religionerna i viss grad delar och uppmärksammar, så att deras medmänniskor kan överleva bättre. I detta avseende är de förenliga.

Men den huvudsakliga utövningen i Scientology är emellertid utövandet av auditering, vilken är en utövning i att höja en till det andliga tillståndet Clear och OT. Naturligtvis finns det inga skrivna påståenden inom Scientology att man faktiskt skulle kunna kontakta tillståndet Ghaib där imam Zamam existerar. Att uppnå ett sådant andligt tillstånd inom islam sägs det, att man skulle behöva fasta och be, men detta tillstånd anser scientologer inte vara detsamma som Clear eller OT.

Tillståndet Clear, och ovanför det, OT, uppnås genom auditering. Auditering är den utövning varvid, med hjälp av en person som är välutbildad, känd som en auditör (vilket betyder en som lyssnar, från latinets audire, att lyssna), Scientology riktar sig till den faktiska andliga varelsen, eller thetanen som den kallas i dess egen terminologi. Personen som är thetanen, vilken med hjälp från auditören och dennes åratal av tålmodiga studier och skicklighet, är i stånd att i sitt minne lokalisera tillfällen då han har förminskat sig själv som en andlig varelse, reducerat sin förmåga och perception som en andlig varelse och som således kan vända på vad som benämns som tillvarons nedåtgående spiral. Inledningsvis kommer man att finna att mycket av det, som har reducerat en andlig varelses (eller thetanens) förmågor, är blockerat från minnet och förefaller vara förlorat. Detta är fallet med de flesta människor. Men med hjälp av auditören kan emellertid personen, som tar emot auditering, snart berätta om sitt förflutna och återvinna för övrigt förlorade minnen och andliga förmågor och börja gå uppför Bron till total frihet. Det är denna Bro, som också finns representerad i diagramform som en graderings- och medvetandetabell av en persons väg till full OT (Opererande som en thetan), som visar den relativa positionen för varje person allteftersom han färdas på denna andliga väg mot större förmågor. Som en thetan, är en varelse i stånd att återvinna för övrigt förlorad medvetenheter, förlorade perceptioner och förmågor. På Bron till total frihet är varje steg markerat klart och tydligt med varje förväntad återvunnen förmåga skriven jäms med varje nivå. Resultaten av att färdas uppför denna Bro är kända i förväg och i grund och botten förutsägbara.

Det är med denna ökade perception och medvetenhet som denna författare kan förvänta sig att tillståndet imam Zamam kan uppnås. Från studiet av båda religionerna kan denna författare förvänta sig att imam Zamam är direkt tillgänglig genom Scientology-auditering.

VII. Framträdandet av Mahdi – dess samband med Scientologys mål
LADDA NER VITBOKEN