III. SAMMANSÄTTNINGEN AV MÄNNISKAN FRÅN EN STÅNDPUNKT OM SCIENTOLOGY OCH ISLAMISKA FILOSOFIER

Både islamisk filosofi och Scientology-filosofi är överens om att människan består av ande, själ och kropp.

Allamah Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai förklarade den islamiska ståndpunkten bäst, som följer:

De som till en viss grad är bekanta med de islamiska vetenskaperna vet att inom undervisningen av den heliga skrift och av profetens traditioner finns det många referenser för ande och lekamen, eller för själ och kropp. Även om det är relativt lätt att föreställa sig kroppen och det som är materiellt, eller det som kan bli känt genom sinnena, är det svårt och komplicerat att föreställa sig anden och själen.

Människor som är begivna på intellektuella diskussioner, såsom teologer och filosofer, Shi’ite och Sunni likaså, har presenterat olika synpunkter angående verkligheten av anden (ruh). Men vad som dock i viss utsträckning är säkert är att islam anser ande och kropp vara två verkligheter motsatta varandra. Kroppen förlorar genom döden egenskaper som är karakteristiska för livet och som gradvis upplöses, men så är det inte med anden. Livet i dess ursprung och princip tillhör snarare anden. När anden är förbunden med kroppen, erhåller kroppen också liv från den, och när anden skiljer sig från kroppen och bryter sitt band med kroppen – den händelse som kallas död – upphör kroppen att fungera medan anden fortsätter att leva.

L. Ron Hubbard beskriver människans delar i boken Scientology: Tankens grunder enligt följande:

Den enskilda människan kan indelas i tre delar.

Den första av dessa är anden, som i Scientology kallas THETANEN.

Den andra av dessa delar är SINNET.

Den tredje av dessa delar är KROPPEN.

Han fortsätter:

De här tre delarna hos människan – thetanen, sinnet och kroppen – är var och en olika studieobjekt, men de påverkar varandra påtagligt och kontinuerligt. Av de här tre är thetanen den viktigaste. För utan thetanen finns det varken sinne eller liv i kroppen. Medan det däremot utan kropp eller sinne fortfarande finns liv i thetanen.

Thetanen är personen. Du är DU, i en kropp.

Från en Scientology-synpunkt lever thetanen vidare efter döden, eftersom thetanen är odödlig. Detta kan tyckas i hög grad stämma överens med de islamiska övertygelserna om anden.

Ett understudium av Scientology är Dianetics. Detta introducerades första gången som ett studium av sinnet, men som senare, allteftersom utvecklingen av denna studie växte, omdefinierades ytterligare som ett studium av ”Vad själen gör med kroppen.” Scientology blev på samma sätt vidare omdefinierad som ”Läran om och handhavandet av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv.”

Från en Scientology-synpunkt lever thetanen vidare efter döden, eftersom thetanen är odödlig. Detta kan tyckas i hög grad stämma överens med de islamiska övertygelserna om anden.

Likheterna betonas ytterligare genom detta påstående av L. Ron Hubbard: ”Efterhand som forskningen gått framåt har det däremot blivit allt tydligare att thetanens aktivitet är den överordnade i livet och att det i den andliga varelsens frånvaro inte existerar något ytterligare liv.”

Således kan man se att det som benämns ande, själ och kropp, såväl som liv och död, har god överensstämmelse med varandra i både islam- och Scientology-filosofier.

IV. Ahlul‐Bait – Att utforska förhållandet mellan islam och Scientology
LADDA NER VITBOKEN