Scientologys religiös-filosofiska bakgrund

Man kan finna Scientologys visioner i L. Ron Hubbards välkända texter redan på 1940-talet, men i synnerhet sedan 1950 då hans bestseller om Dianetics publicerades.

Förhållandet mellan Dianetics och Scientology är både andligen och historiskt sett så nära att de skulle kunna beskrivas som två sidor av samma mynt. Medan Dianetics kommer från de två grekiska orden ”dia” (genom) och ”nous” (själ), betyder Scientology ”att veta hur man vet”, från det latinska ordet ”scio” (att veta) och dess grekiska motsvarighet ”logos”. Dianetics principer publicerades och erbjöds som en metod för en riktig ”teknologi om sinnet”, medan det betonades att Scientology är en religiös filosofi.

Även om det engelska ordet ”science” kommer från samma grekiska term ”scio”, kan det vara lämpligt att undvika den existerande, onödiga förvirringen mellan de två orden genom att göra en medveten skillnad i deras uttal. En lösning skulle kunna vara att uttala ”Scientology” på ett grekiskt sätt och ”science” på ett engelskt sätt.

År 1954 grundades den första Scientology-kyrkan med sin egen trosbekännelse, formulerad av L. Ron Hubbard. Kyrkans trosbekännelse visar tydligt ett samfund som bekräftar sig själv som en religiös organisation. I trosbekännelsen ingår principerna som ”vi inom kyrkan tror” på ”lika” och ”oförytterliga rättigheter” för alla människor, såväl som påståendet att människan är ”i grunden god” samt de fyra Guds lagar som ”förbjuder människan. ...”

Man kan finna likheter mellan Scientologys läror och österländska monistiska religioner, i synnerhet hinduism, buddism och taoism. I handböcker för Scientology-ceremonier förknippas ceremonierna med mytologier inom sådana religiösa filosofier som hinduism och buddism, och med läror hos Aristoteles, Spinoza och St. Thomas av Aquino.

Scientologys lärosatser postulerar att människan existerar och strävar efter att överleva på åtta distinkta korsande plan, som kallas ”dynamiker” inom Scientologys teologi. De specifika dynamikerna går från den egna personen till familjen, till grupper och vidare till det andliga universumet (den sjunde dynamiken) och det Högsta väsendet (den åttonde dynamiken), även kallad oändlighet eller Gud. Varje högre dynamik omfattar alla dynamiker under den.

Begreppet ”Gud” förekommer inom Scientologys läror men på ett annat sätt än inom judendom, kristendom, islam och de andra teistiska religionerna med rötter i de religiösa traditionerna i Mellanöstern. Inom Scientology är Gud den högsta av de åtta dynamiker som individen strävar efter att omfatta och känna till helt och hållet. I denna mening är begreppet Gud mycket personligt inom Scientologys läror – det lämnas till personen själv att definiera det fullt ut.

Scientologys lärosats om den andliga sfären representeras av ”thetanen”, som är nära besläktad med begrepp inom tidig och ny gnosticism; människan antas bestå av thetan, sinne och kropp. Ordet ”thetan”, som kommer från den grekiska bokstaven ”theta” används inom Scientology för att undvika förvirring med tidigare termer relaterade till ”själen”.

Vägen till andlig medvetenhet inom Scientology går genom ”auditering”, vilken är en av religionens två centrala religiösa sedvänjor. Auditering vänder sig till thetanen med stigande nivåer av religiösa tjänster som gör det möjligt för thetanen att lösa traumatiska upplevelser i både nuvarande och tidigare livstider. Denna befrielse medför högre andlig medvetenhet.

Vägen till andlig medvetenhet inom Scientology går genom ”auditering”, vilken är en av religionens två centrala religiösa sedvänjor. Auditering vänder sig till thetanen med stigande nivåer av religiösa tjänster som gör det möjligt för thetanen att lösa traumatiska upplevelser i både nuvarande och tidigare livstider. Denna befrielse medför högre andlig medvetenhet.

Den andra centrala utövningen inom Scientology kallas ”utbildning”, vilken är koncentrerade studier av Scientologys skrifter – texter, inspelningar och filmer av L. Ron Hubbard. Scientologys lärosatser hävdar att andlig frälsning kan uppnås i detta livet bara genom tillämpning av både auditering och utbildning.

V. En ny ”bok-religion” som söker efter renlärighet
LADDA NER VITBOKEN