Slutsatser

Vår granskning ovan har visat att i en modern värld med många nya religioner behövs en mer öppen syn på religion och dess globala mångfald än de smala definitionerna baserade på tolkningar av det latinska begreppet ”religio”, som ännu idag ofta repeteras av vissa statliga tjänstemän. De fem variabler som inkluderas inom kategorin religion är de 1. intellektuella, 2. emotionella, 3. agerande, 4. sociala, och 5. kulturella faktorer som beskrivs ovan, först generellt och sedan i det särskilda fallet med Scientology.

Det finns, enligt vår åsikt, många anledningar till att Scientology kan anses vara en ny religion. Vad som i synnerhet passar in i denna kategorisering är det faktum att Scientology är en modern västerländsk religion i den västerländska betydelsen av ordet ”religion”. Scientology är klart och tydligt en manifestation av den typ av ny ”religiositet” som har dykt upp i västvärlden och som använder moderna media med social-kulturella nätverk för att överföra det religiösa budskapet till en bredare publik.

I sin ambitiösa strävan att använda fördelarna med sitt omfattande nätverk har Scientology blivit en av de mest ”moderna” och ”diskuterade” religionerna i vår tidsålder.

I sin ambitiösa strävan att använda fördelarna med sitt omfattande nätverk har Scientology blivit en av de mest ”moderna” och ”diskuterade” religionerna i vår tidsålder.

Vad som är typiskt för många av de så kallade nya religionerna är att de har betecknats som ”religioner” av forskare snarare än av de utövande människorna själva. Istället för att etablera några fast organiserade formaliteter, föredrar flera nya religiösa rörelser att vara ganska oordnade församlingar. Ett stort antal ny-hinduiska yoga- eller meditationsgrupper har till exempel inga organisationer, och de hatar att över huvud taget anses vara ”religiösa”. I senare skeden kan några av dem emellertid ha blivit ”registrerade”, om nödvändigt, kanske även som ”vetenskapliga” samfund enligt den federala eller nationella lagstiftning som reglerar bildandet av ”religiösa” samfund och alternativa organisationer i respektive länder.

Scientology-kyrkan har sedan etableringen år 1954 varit en av de få nya religioner som alltid har identifierat sina organisationer som religiösa och har gjort stora ansträngningar för att få dem bekräftade som religiösa församlingar. Scientology har i själva verket erkänts som en ”kyrka” och en ”religion” av många officiella organ i olika kulturer över hela världen.

Scientology-kyrkan och dess lärosatser har samband med det faktum att de är baserade på en vision hos en modern amerikansk man som föddes under 1900-talet och som föredrog att skriva och ge föreläsningar för allmänheten snarare än att predika sitt budskap. Idén om religion var inte tydlig i L. Ron Hubbards första skrifter och läror, som försökte vara experimentella och psyko-filosofiska. Dianetics blev Scientology när L. Ron Hubbard under sin forskning upptäckte den andliga dimensionen och den andliga kopplingen till gamla världsreligioner.

Bakgrunden till Scientologys läror finns inom olika religiösa och filosofiska traditioner. Budskapet om att en ny ”bok-religion” har utvecklats och proklamerats av dess grundare har korrekt spelats in och bevarats i samlingen av heliga skrifter. Som helhet utgör de en källa för religiösa upplevelser, ritualer och andra handlingar, såväl som den sociala strukturen för Kyrkan med dess typ av kultur.

Scientology-kyrkans omfattande sociala organisation, med alla dess nätverk och kulturella infrastrukturer, är en viktig vittnesbörd om dess natur som ett samfund som mycket väl skulle kunna karaktäriseras som en ”religiös” organisation. Den maritima mytologin för dess religiösa brödraskap, Sjöorganisationen, utgör grunden för den sociala strukturen för de som bestämt sig för att hänge sig fullständigt och för evigt åt Kyrkans mål.

Baserat på våra kontakter med några medlemmar i Kyrkan vid dess europeiska och nationella högkvarter i de skandinaviska länderna, har vi insett att för dessa människor erbjuder Kyrkan både modeller för sådan livsstil och sådana erfarenheter som kan kallas religiösa på de känslomässiga och konativa nivåerna.

Vi har därmed funnit att Scientology är en religion.

X. Om källor för Scientology
LADDA NER VITBOKEN