Scientology som en ny religion

Med tanke på den diskussion om de fem kategorierna som dokumenterats tidigare ska vi nu försöka betrakta den roll och den plats som Scientology-kyrkan har inom en snabbt ökande samling av rörelser som kallas ”nya religioner”, och i huvudsak studera dess läror, metoder och organisationer. Den avgörande frågan är återigen följande: är Scientology en ”religion” eller inte? Denna rapport kan jämföras med en annan studie av Bryan R. Wilson, en brittisk religionssociolog som har studerat Scientology utifrån följande allmänna parametrar för religion:

a. trosuppfattningar, religiösa bruk, relationer och institutioner i förhållande till det övernaturliga, människans yttersta angelägenheter etc.

b. metoder som utgör lydnad, vördnad eller dyrkan.

c. kollektivets eller gruppens egenart av religiöst liv.

Efter en noggrann undersökning av flera världsreligioner ger Wilson en detaljerad beskrivning av Scientology som teologi och institution. Hans viktiga slutliga anförande inkluderar: ”religioner förändras över tid” och ”religion i sig genomgår förändring”.

Wilson har erkänt denna viktig punkt av ”förändring” när han betonar fakta där vi delar hans åsikt: ”nyare religioner” eller ”moderna rörelser kommer inte att stämma överens med alla punkter i vår (relativt tidlösa) modell”. Wilsons slutliga anförande är: ”Scientology är en äkta religion och bör betraktas som en sådan.”

Härnäst adresserar vi Scientology utifrån de fem dimensionerna för en religion.

A. Kognitiv dimension

Scientologys kognitiva dimension visar sig genom dess unika och detaljerade beskrivning av världen och universum i lärosatsen om de åtta dynamikerna, som delar upp hela tillvaron i åtta separata plan med den andliga sfären och Gud i toppen. Scientologers tro på existensen av det övernaturliga ingår i deras tro på det sanna jaget som en ande – thetanen – och thetanens odödlighet genom tusentals tidigare liv, såväl som i deras tro på den andliga världen och Gud. Det är genom dessa övernaturliga krafter och Gud som scientologer bestämmer sina öden, sina behov och sina värderingar.

Scientology måste definitivt karaktäriseras som en litterat religion eller ”bok”-religion. Dess traditioner överförs nästan uteslutande genom dess trosbekännelse och volymerna av skrifter och föreläsningar av dess grundare.

B. Känslomässig eller emotionell dimension

Scientologys känslomässiga eller emotionella dimension kan återfinnas i den nära relationen mellan Scientologys utövning och den övernaturliga världen. Scientologys religiösa erfarenhet ligger inom auditering och utbildning, varigenom scientologer samtalar förtroligt med den andliga verkligheten. Denna gemenskap är särskilt markant vid auditering då en Scientology-pastor vägleder thetanen genom tidigare liv för att lösa upp fall av andligt lidande. Genom sina ansträngningar att samordna och balansera de åtta dynamikerna, samtalar scientologer förtroligt med det andliga planet och med Gud. Scientologer ser på sig själva och på andra som andar (inte som kroppar), som lever långt bortom den fysiska dimensionen. De har generellt sett en gemensam attityd och solidaritet med andra individer och med den andliga världen.

C. Konativ eller beteendemässig dimension

Scientologys konativa eller beteendemässiga dimension finns i dess huvudsakliga riter – de religiösa utövningarna med auditering och utbildning – och dess riter för vigslar, begravningar och namngivning. Scientologys lärosatser kräver också de högsta normer för etiskt uppförande av dess medlemmar, och har ett högt utvecklat system av regler för beteende för att vägleda medlemmarnas uppförande. Dessa kan man finna i de allmänna principerna för Scientologys ”system för etik och rättvisa”, såväl som i de mer specifika koderna såsom Auditörens kodex, En kursledares kodex och En scientologs kodex.

D. Social dimension

Scientologys sociala dimensionen återspeglas i dess komplexa ecklesiologi. Scientology-kyrkans internationella ecklesiastiska hierarki består av flera nivåer och flera specifika organisationer, vars uppgift det är att kontrollera frågor rörande renlärighet och aktiviteter för enskilda kyrkor. Church of Scientology International är ”moderkyrkan” inom den ecklesiastiska hierarkin, vilken övervakar utövningen och spridningen av religionen på en världsomfattande basis. Religious Technology Center är direkt ansvarigt för renheten i Scientologys skrifter och renlärigt utövande av religionen.

De enskilda kyrkorna, under övervakning från CSI, är arrangerade i en hierarkisk ordning som speglar den nivå av religiösa tjänster som de sköter. Det finns till exempel en Scientology-kyrka i Florida, kallad Flag Service Organization, som sköter de högsta nivåerna av Scientologys religiösa tjänster, samt olika ”Avancerade organisationer” och ”Saint Hill-kyrkor” belägna runtom i världen som sköter mellanliggande nivåer av religiösa tjänster. Under dem finns de lokala Scientology-kyrkor, Scientology-missioner och oberoende pastorer, som sköter de lägre och lägsta nivåerna av tjänster. Var och en av dessa nivåer övervakas i sin tur av en ecklesiastisk organisation som är underordnad CSl.

E. Kulturell dimension

Scientologys kulturella dimension är både rik och varierande. Även om Scientology är ny har den redan en distinkt kultur som identifieras genom många unika särdrag. Den har sin egen nomenklatur (definieras i två separata ordböcker), med sådana termer som ”thetan”, ”Clear” och ”auditering”, för att nämna några få. Den har sin egen kalender med helgdagar, såsom L. Ron Hubbards födelsedag, ”Auditörens dag” och andra datum av särskild betydelse endast för scientologer. Det finns speciella platser med stor religiös innebörd inom Scientology som medlemmar gör pilgrimsfärder till, såsom L. Ron Hubbards hem vid Saint Hill Manor i England och Church of Scientology Flag Service Organization i Florida.

Scientologer sköter sina liv helt och hållet enligt Scientologys skrifter. De tillämpar Scientologys etik och moral i sina dagliga angelägenheter och i sina relationer med andra och när de bildar familj. Många scientologer skriver in sina barn i skolor som tillämpar Scientologys principer, till exempel de studiemetoder som utvecklades av L. Ron Hubbard. Scientologer i alla åldrar är drogfria och är mycket emot användning av droger.

De scientologer som är mest hängivna sin religion – medlemmar i Sjöorganisationen – har en kollektiv livsstil, tar hand om varandras dagliga och ekonomiska behov, såsom mat, logi och medicinska behov, bär distinkta uniformer, lever enligt sina speciella seder och bruk, och ägnar nästan all arbetstid åt att tjäna sin religion. Scientology-kyrkan, med alla dess funktioner, är helt klart en ”livsstil” för människor som tjänstgör inom dess religiösa orden.

IX. Slutsatser
LADDA NER VITBOKEN