Scientologernas ritualer och livsstilar

L. Ron Hubbard kallas grundare av sina anhängare. Detta stämmer överens med en viktig distinktion som vid jämförande studier görs mellan ”grundade” och ”etniska” religioner. De förra kan spåra sitt ursprung till någon person, även om han själv inte tyckte sig ha grundat den (Jesus, Konfucius, Lao Tse). De senare har inte några namn att minnas, men har istället muntliga etniska traditioner. En nödvändig process då en grundad religion bildas är när en inre cirkel av anhängare framträder, som samlas kring sin mästare och är redo att följa honom. När flera individer bestämde sig för att etablera Scientology-kyrkan år 1954, blev L. Ron Hubbard naturligtvis dess andliga ledare. Efter att ha bestämt sig för att träda tillbaka från sina plikter som chef för den växande kyrkan blev hans status som grundare med tiden legendarisk.

Det ofta kritiska momentet, när grundaren av en religion avlider, var inte särskilt problematiskt i Scientologys historia, eftersom L. Ron Hubbard under sin livstid hade lämnat ifrån sig sina formella funktioner som Kyrkans ledare. Redan innan han avled år 1986, vördades grundaren och ett rum hade dedicerats för honom i varje Scientology-kyrka runt om i världen. Oavsett händelseförlopp har denna process, vid en religiös-fenomenologisk jämförelse, visat sig vara en av de väsentliga punkterna vid bildandet av äldre eller nyare religioner, som anses ha grundats av någon.

Även om Scientolog-kyrkor, missioner samt andra center och huvudkontor visar tecken på en fungerande social miljö, inkluderar de alltid en plats för tillbedjan, en helig plats för andakt varje vecka och för familjeceremonier. Grundarens ande, som enligt Scientologys skrifter om människans överlevnad är närvarande även efter att ”L. Ron Hubbard lämnade sin kropp” vid sin död år 1986, får sitt uttryck i en riklig mängd av hans böcker och bilder.

Scientology-kyrkan har sin egen mytologi när det gäller grundarens liv och hans läror. Kyrkan har även sin egen årliga kalender för att fira bemärkelsedagar i grundarens liv och Kyrkans historia.

Sjöorganisationen (Sea Organization) är en speciell orden som grundades år 1967, när L. Ron Hubbard bestämde sig för att dra sig tillbaka från sitt ämbete som Kyrkans chef för att koncentrera sig på litterärt arbete ombord på ett skepp. De som var först med att följa honom blev kärntruppen i den nyligen etablerade religionen. Allteftersom tiden gick blev denna grupp en mytisk modell att observeras och respekteras såsom kärnan av Kyrkans mest hängivna medlemmar. Alla medlemmar i Sjöorganisationen arbetar heltid för religionen genom att tjänstgöra som medlemmar av personalen på Kyrkorna på de högre nivåerna. Anställningsavtalet i Sjöorganisationen, ”för de nästkommande miljarder år”, är ett bevis på deras hängivenhet.

Denna typ av religiös orden påminner i många avseenden om de cirklar med lärjungar som samlades kring grundarna av världsreligioner, såsom Jesus eller Muhammed eller de munkar som ingick i klosterorden runt prins Gautama då han blev Buddha. Det är en mycket speciell manifestation av religiös mytologi och symbolik. Detta är en av de kriterier på vilka vi baserar vår slutsats att Scientology är en ny religion.

Det är också typiskt för medlemmar i Kyrkans religiösa orden att de tillsammans utgör en slags utökad familj och ägnar större delen av sin tid åt arbete i Kyrkan, och samtidigt tar hand om varandras dagliga och ekonomiska behov, även barn. Denna typ av livsstil är så omfattande att medlemmar i Sjöorganisationen vanligtvis bildar familjer med varandra. Den enkla sjömansuniform som bärs av medlemmar inom Sjöorganisationen är en viktig enande faktor både på emotionell och social nivå.

Majoriteten av Scientology-kyrkans medlemmar är församlingsmedlemmar som bor och arbetar utanför Kyrkan, men tar del av auditering, kurser och andra erbjudanden inom kyrkan. De kommer från alla samhällsgrupper. De är medlemmar av den lokala Scientology-kyrkans församling och religiösa samfund och bygger sina liv i varierande grad kring Scientology som sin religion. De lever enligt Scientologys etiska koder och normer, tillämpar Scientologys principer och metoder i sina liv samt uppfostrar sina barn att leva och agera som scientologer.

Den andliga anknytningen inom Scientologys läror går bortom de normala gränserna för mänsklig existens. Istället för reinkarnation, som till exempel lärs ut inom hinduism och buddism, har Scientology utvecklat en speciell doktrin om ”tidigare liv”. Scientologer kan berätta om sina tidigare liv, till exempel vid auditering, när de fortskrider mot tillstånden Clear och Opererande thetan, den sinnesfrid som uppnås vid det sista steget på Scientologys väg till andlig upplysning – som påminner om buddistisk upplysning.

Scientology-kyrkan prästviger de som har genomgått en specifik pastorsutbildning. De som har utbildats och prästvigts, både kvinnor och män, sköter ritualerna enligt ritualhandböckerna. De viktiga heliga handlingarna omfattar både procedurer i samband med söndagssamlingen varje vecka och de riter som har att göra med de viktigaste momenten i en människas livscykel. Scientology-kyrkan har varit exakt i fråga om detta och skapat flera modeller för ceremonier i samband med namngivning, bröllop och begravning med exempel på ceremonier som hållits av grundaren.

VII. Scientologys roll i utbytet med religioner
LADDA NER VITBOKEN