Under senare år har Scientology varit föremål för offentlig debatt flera gånger också i Finland. Jämfört med andra länder har det inte kommit fram speciellt mycket om dess religiösa natur. I den följande avhandlingen fokuserar jag på frågan huruvida Scientology är en religiös grupp, och grunden för denna slutsats.

I. Ingen entydig definition av religion

Religioner och religiösa grupper utgör en sådan mångfald av fenomen, att vetenskapsmän inte har kunnat uppnå enighet om en definition av religion. I finländsk religionssociologi kännetecknas religion ofta av följande fem aspekter, vilka lagts fram av amerikanerna Glock och Stark.

 1. En upplevelseaspekt (religiösa känslor, upplevelser och visioner av det gudomliga osv.).

 2. En ideologisk aspekt (idéer om Gud, liv efter döden, frälsning).

 3. En rituell aspekt (religionsutövning privat som medlem av en viss trosriktning, såsom bön, meditation, gudstjänster, och religiösa ceremonier som hänför sig till livets olika stadier).

 4. En intellektuell aspekt (en kunskap om trons innehåll).

 5. Konsekvensaspekter (frälsning, sinnesfrid, korrekt uppförande).

Det antas i allmänhet i alla definitioner av religion, att det ges en bestämd uppfattning av vad tro består i, och att om den följs, kommer att leda till harmoni med livets djupaste mening – oavsett om det är en individuell gudom, ett Högsta väsende eller en kosmisk eller etisk grundval för livet. För det andra hör religiösa riter och ritualer och uppförandenormer till religion. För det tredje skall en religion ha en församling av troende eller medlemmar.

II. Scientologer betraktar Scientology som en religion
LADDA NER VITBOKEN