VIII. Scientology i Sydafrika

I Sydafrika, försökte apartheidmyndigheten förneka den religiösa statusen för Scientology-kyrkan i början av 1970-talet. Regeringens Undersökningskommission hävdade att Scientology inte borde vara erkänd som en ”sann kyrka” eftersom den påstås inte predika Bibeln som Guds ord; den förespråkar inte en ”sann doktrin” av synd och försoning; och den förkunnade inte Kristus som den enda frälsaren av mänskligheten. Även om denna Undersökningskommission beslutade att inte rekommendera att bannlysa Scientology, fann de icke desto mindre att Scientology-kyrkan saknade den ”helighet” som behövs för att räknas som en kyrka eller religion i Sydafrika.34

Ironiskt nog vägrade denna officiella kommission att erkänna den lagliga rätten för en religiös rörelse som hade erbjudit sitt stöd till Sydafrika. Som Scientology-kyrkan noterade i sitt svar till kommissionen, kyrkan och dess grundare hade varit ”aktiva som förkämpar för Sydafrika”.35 Medan Scientology-kyrkan i princip var en icke-politisk religion, en kyrka öppen för alla oavsett vilken politisk övertygelse eller vilket åtagande, hade L. Ron Hubbard uttryckligen förklarat sitt stöd för Sydafrika i dess kamp mot internationell kommunism. ”Förmodligen den enda nation på jorden med viljan att verkligen kämpa mot subversiv verksamhet är Sydafrika”, skrev L. Ron Hubbard år 1961. Men istället för en militär lösning, erbjöd L. Ron Hubbard den religiösa teknologin från Scientology-kyrkan. ”För att vända den här tidvattenströmmen”, uppmanade han ”använd E-metrar, inte vapen.”36

Efter att ha besökt Sydafrika i början av 1960-talet, utvecklade L. Ron Hubbard ett definitivt intresse för landet och dess folk. Som Scientology-kyrkans normala referenslitteratur påpekar: ”När han besökte Sydafrika i början av 1960-talet, förutsåg han en rad sociala omvälvningar och en allvarlig brytning mellan svarta och vita samhällsgrupper. För att undvika en katastrof rekommenderade han vissa åtgärder och erbjöd teknologin som kunde göra landets stora svarta befolkning läs- och skrivkunnig.”37 Sammanfallande med Scientologys rättsliga erkännande 1975, skapade Scientology-kyrkan ett dotterbolag till dess Applied Scholastics internationella program, som introducerades som ”Education Alive”, för att göra dess studietekniker tillgängliga i Sydafrika. Enligt Scientology-kyrkan, ”I Sydafrika har dessa program hjälpt över två miljoner fattiga svarta afrikaner att förbättra sin förmåga att studera, långt innan apartheidmurarna började rivas ner eller världen till och med hade märkt det.”38

Under hela apartheidtiden var kyrkan aktivt involverad i en kampanj mot kränkningar av mänskliga rättigheter vid utvecklingen av separering, Bantu-utbildning, och området mental hälsa. Som kyrkan gjorde gällande, psykiatrin tjänade apartheids intressen genom att rättfärdiga separation av raser och förstärka det rasistiska förtrycket av svarta sydafrikaner.

Under hela apartheidtiden var kyrkan aktivt involverad i en kampanj mot kränkningar av mänskliga rättigheter vid utvecklingen av separering, Bantu-utbildning, och området mental hälsa. Som kyrkan gjorde gällande, psykiatrin tjänade apartheids intressen genom att rättfärdiga separation av raser och förstärka det rasistiska förtrycket av svarta sydafrikaner. Kyrkan kämpade för att identifiera och avslöja den omänskliga behandlingen av svarta patienter på psykiatriska sjukhus. Även om denna kampanj fick kyrkan i konflikt med apartheidregeringen, upprepades den av Världshälsoorganisationen i oron över rasism i det sydafrikanska mentalvårdsyrket. Världshälsoorganisationen observerade 1977 ”Inom inget annat medicinskt område i Sydafrika är det förakt för personen, utvecklad från rasismen, mer koncist beskrivet än inom psykiatrin.” 39 Kyrkans motstånd mot psykiatrin uppstår från dess trosbekännelse som styrker den religiösa grunden för mental hälsa och helande. Emellertid, i det sydafrikanska sammanhanget, var detta motstånd riktat uttryckligen mot den inhemska rasism som tycktes genomsyra psykiatriverksamheten under apartheid.

Genom dessa religiösa initiativ och utbildningsinitiativ, har Scientology-kyrkan etablerat sin plats bland religionerna i Sydafrika. Under senare år har kyrkan varit en aktiv deltagare i den sydafrikanska avdelningen av Världskonferensen för religion och fred (World Conference on Religion and Peace).40 Vid utarbetandet av en deklaration för rättigheter och skyldigheter inom religiösa organisationer i Sydafrika, har WCRP fått stöd av kyrkans engagemang för religionsfrihet. I ett nytt Sydafrika har därför Scientology-kyrkan antagit sin position inom landets rika väv av religiös mångfald.

Som filosofen William James förklarade, alla religioner har en terapeutisk avsikt. Varje religion diagnostiserar det grundläggande problemet med människans tillstånd, oavsett om det problemet identifieras som synd, okunnighet, lidande, utanförskap, eller förtryck, och föreslår ett botemedel.41 Scientology-kyrkan är en terapeutisk religion som diagnostiserar problemet med människans tillstånd och ger specifika tekniker för andligt helande och en tillämpad religiös filosofi, utformad för att råda bot på det problemet.

Trots att Scientology ofta beskrivs som en ”ny religiös rörelse”, är den faktiskt inte ny. I Sydafrika, som vi har sett, har Scientology funnits i fyrtio år. I början av 1980-talet, förutsåg några sociologer och historiker i religion, Scientologys nedgång. De hävdade att kyrkan skulle få svårigheter att överleva frånfället av dess grundare, att dess religiösa ”vetenskap” skulle bli föråldrad genom de förändrade vetenskapliga trenderna och att dess andliga ”terapi” skulle förlora ”marknadsandel” till en ökande konkurrens.42 Under de mellanliggande åren däremot, har dessa förutsägelser om Scientologys fall inte bekräftats. Som en religion vilken är både gammal och ny, har Scientology-kyrkan fortsatt att göra framsteg med religiösa strävanden som har ökat antalet anhängare över hela världen. Under alla förhållanden, förtjänar Scientology-kyrkan fortsatt erkännande och uppmärksamhet som en religion i Sydafrika.

David Chidester
Professor i jämförande religion

IX. Referenser
LADDA NER VITBOKEN