I. Introduktion

Religioner utgör, bland annat, tydliga mänskliga experiment för skapandet av högtider och religionsutövning. Inom religioner planeras högtidsdagar i en kalender för speciella religiösa sedvänjor, högtider, eller minnesdagar. Inom religioner utses också heliga platser – platser för religiös dyrkan, platser för sammankomster, platser för pilgrimsfärder – för en speciell sorts rituell uppmärksamhet. Genom att delta i högtider och religionsutövning, finner människor förankring i sitt religiösa engagemang i världen.

Alla religioner, även ”nya religiösa rörelser” hittar sätt att högtidlighålla tid och plats. Till exempel, i Scientology-kyrkans internationella kalender för högtidsdagar, är den 11:e november utsedd till “National Founding Day, South Africa”, som firar upprättandet av den första Scientology-kyrkan i Sydafrika, kyrkan som grundades i Johannesburg 1957. Även om föreläsningar om Scientology hade presenterats i Johannesburg så tidigt som 1955, markerade grundandet av den första Scientology-kyrkan där början av Scientologys organiserade religiösa liv i Sydafrika.

Efter mer än ett decennium av tillväxt, stötte kyrkan på motstånd från den sydafrikanska regeringen. Under ledning av Hälsodepartementet, sammankallades en formell myndighetsundersökningskommission som arbetade från april 1969 till december 1970 för att utreda Scientology-kyrkan. När kommissionen hade lämnat in sin rapport 1972, utfärdades en orimlig rekommendation om att Scientology inte borde erkännas rättsligt som en kyrka eller religion i Sydafrika.

Men trots kommissionens rekommendation, tilläts Scientology-kyrkan att registreras som en ideell organisation. I Scientologys internationella kalender för högtidsdagar, är den 16:e januari markerad som helgdag, “Recognition Day Africa” för Scientology-kyrkans erkännande i Sydafrika på dagen år 1975 då Scientology-kyrkan erkändes som en ideell organisation i Sydafrika. Kyrkan väntar, emellertid, på fullständigt juridiskt erkännande, i enlighet med erkännanden som Scientology har fått på andra platser i världen, såsom varande en bona fide-religion i Sydafrika. När det inträffar, kan en ny helgdag läggas till i Scientology-kyrkans internationella religiösa kalender för högtidsdagar.

Scientology-kyrkan har skapat platser för religionsutövning i de flesta viktiga storstäders centrum i landet. När den första Scientology-kyrkan i Johannesburg hade bildats, grundades Scientology-kyrkor i Kapstaden år 1961, i Port Elizabeth år 1962, i Durban år 1963 och i Pretoria år 1968. Ytterligare en kyrka grundades i Johannesburg, som betjänar norra Johannesburg, år 1981. Precis som alla heliga platser, har dessa kyrkor speciella typer av religiös verksamhet. Kyrkans pastorer erbjuder många typer av tjänster, t.ex. söndagsbetraktelser, andlig vägledning, samt ritualer för bröllop, dop och begravningar, vilket gör dessa platser till viktiga center för Scientologys religiösa liv.

Scientology är en ”tillämpad religiös filosofi. Dess mål är att föra en individ till en förståelse av sig själv och sitt liv som en andlig varelse och i förhållande till universum som helhet.” Med andra ord, Scientology-kyrkan utvecklar ett religiöst sätt att vara människa som förverkligas i förhållande till heliga och övermänskliga dimensioner av livet.

Precis som övriga religioner, utgör därför Scientology ett tydligt mänskligt experiment för skapandet av högtider och religionsutövning. Men Scientology är också, precis som övriga religioner ett tydligt mänskligt experiment i att vara människa. Genom kyrkans egen definition, är Scientology en ”tillämpad religiös filosofi. Dess mål är att föra en individ till en förståelse av sig själv och sitt liv som en andlig varelse och i förhållande till universum som helhet.”1 Med andra ord, Scientology-kyrkan utvecklar ett religiöst sätt att vara människa som förverkligas i förhållande till heliga och övermänskliga dimensioner av livet.

Akademiska standarddefinitioner av religion tenderar att fokusera på antingen övermänskliga eller heliga inslag i religiösa världar. Enligt ett försök att definiera religion, som kan spåras tillbaka till E.B. Tylor – antropolog på 1800-talet – kan religion definieras som övermänsklig andlighet. I dessa termer, utgör religion vissa övertygelser och metoder i förhållande till andliga, övernaturliga, eller övermänskliga varelser som höjer sig över och går utöver människans vanliga existensnivå. Enligt sociologen Émile Durkheims arbeten, definieras religion som vissa övertygelser och praxis i samband med ett heligt fokus som förenar en mänsklig gemenskap. Ur detta perspektiv, förser religion livet med helig mening och makt genom övertygelser i myter och doktriner, genom att använda ritualer och etik, genom personlig erfarenhet och genom olika former av social organisation.2

Scientology-kyrkan, som växte fram ur de andligt helande teknikerna i Dianetics som hade formulerats under 1950 av dess grundare, L. Ron Hubbard, kan förvisso definieras som en religion enligt standarddefinitionerna. Akademiska diskussioner tenderar emellertid att ignorera de politiska krafter av förnekande och erkännande som ingår i att definiera religion. Innan de grundläggande funktionerna i Scientology-religionen beskrivs, är det därför nödvändigt att kortfattat beskriva den omtvistade historien om erkännandet av religion i Sydafrika.

II. Erkännandet av religion
LADDA NER VITBOKEN