IX. Referenser

 1. Scientology-kyrkan, A Description of the Scientology Religion [En beskrivning av religionen Scientology], (Los Angeles: Church of Scientology International, 1993): 2.

 2. E. B. Tylor, Primitive Culture [Primitiv kultur], 2 vol. (London, John Murray, 1920): I:424, Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life [Elementära former av religiöst liv], översatt Joseph Wars Swain (New York: The Free Press, 1965): 62. En användbar flerdimensionell ”karta” för studiet av religion har utvecklats av Ninian Smart i en mängd publikationer, inklusive The Religious Experience of Mankind [Den religiösa upplevelsen hos mänskligheten], (Glasgow: Collins, 1971); The Science of Religion and the Sociology of Knowledge [Vetenskapen om religion och sociologiska aspekterna av kunskap], (Princeton: Princeton University Press, 1973); The Phenomenon of Religion [Fenomenet religion], (London: Macmillan, 1973); och Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs (New York: Charles Scribners, 1983). För ytterligare diskussion i att definiera religion, se David Chidester, Gordon Mitchell, Isabel Apawo Phiri, och A. Rashied Omar, Religion in Public Education: Options for a New South Africa, [Religion i offentlig utbildning: Alternativ för ett nytt Sydafrika], 2:a utgåvan (Kapstaden, UCT Press, 1994).

 3. Emile Benveniste, Indo-European Language and Society [Indoeuropeiska språk och samhälle], (översatt) Elizabeth Palmer (London: Faber and Faber, 1973, original utgåva 1969): 522.

 4. J. T. van der Kemp, “An Account of the Religion, Customs, Population, Government, Language, History, and Natural Productions of Caffraria” [En redovisning om religion, seder, befolkning, regering, språk, historia och naturlig produktion i Kaffraria], Transactions of the {London} Missionary Society, Vol. 1 (London: Bye & Law, 1804): 432.

 5. W. M. Eiselen, ”Geloofsvorme van Donker Afrika”, Tydskrif vir Wetenskap en Kuns 3 (1924/25): 84.

 6. Peter Harrison, ‘Religion’ and the Religions in the English Enlightenment [’Religion’ och religioner i den engelska upplysningstiden], (Cambridge: Cambridge University Press, 1990): 39.

 7. Pailin, Attitudes to Other Religions: Comparative Religion in Seventeenth- and Eighteenth-Century Britain [Attityder gentemot andra religioner: Jämförande religion under 1600- och 1700-talet i Storbritannien], (Manchester: Manchester University Press, 1984).

 8. Max Müller, Introduction to the Science of Religion [Introduktion till vetenskapen om religion], (London: Trübners, 1873).

 9. Utöver de arbeten av Harrison och Pailin som nämns ovan, har nyligen gjorda redogörelser av den historiska uppkomsten av de moderna termerna ”religion” och ”religioner” också tillhandahållits av Peter Byrne, Natural Religion and the Nature of Religion: The Legacy of Deism [Naturlig religion och naturen i religion: Arvet från deism], (London: Routledge 1989); J. Samuel Preus, Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud [Förklara religion: Kritik och teori från Bodin till Freud], (New Haven: Yale University Press, 1987); Eric J. Sharpe, Comparative Religion: A History [Jämförande religion: En historia], 2:a utgåvan (La Salle, Illinois: Open Court, 1986); och Michel Despland och Gerard Vallée (redaktörer) Religion in History: The Word, the Idea, the Reality [Religion i historien: Ordet, idén, verkligheten], (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1992). För djup bakgrund, se Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion [Betydelsen och slutet för religion], (New York: Macmillan, 1962): Michel Despland, La religion en Occident: Evolution des idées et du vécu (Montreal: Fides, 1979), och Ernst Feil, Religion: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation (Göttingen: Vandenhoeck och Ruprecht, 1986). För en analys av den historiska produktionen av termerna ”religion” och ”religioner” i södra Afrika, se David Chidester, Savage Systems: Colonialism, Religion, and Comparative Religion in Southern Africa [Ociviliserade system: Kolonialism, religion, och jämförande religion i södra Afrika], (Charlottesville: University Press of Virginia, utkom 1996).

 10. Angående anti-sektrörelsen, se David Bromley och Anson D. Shupe, The New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists, and the New Religions [Det nya medborgargardet: Avprogrammerare, Anti-Cultists, och de nya religionerna], (Beverly Hills, Kalifornien: Sage, 1980). I akademisk analys, kan anti-sektpåståenden återkomma i teoretiska modeller som utmålar nya religioner som psykopatologi, driftiga företag, eller sociala avvikelser. William Sims Bainbridge och Rodney Stark “Cult Formation: Three Compatible Models” [”Kult sammansättning: Tre Kompatibla modeller”], i Jeffrey K. Hadden och Theodore E. Lång, utgåva, Religion och religiositet i Amerika (New York: Crossroad, 1983): 35–53.

 11. G. P. C. Kotzé, och andra, Report of the Commission of Inquiry into Scientology for 1972 [Rapport av Kommissionen för utredning om Scientology 1972], (Pretoria: Government Printer, 1973): 208.

 12. G. C. Oosthuizen, The Church of Scientology: Religious Philosophy, Religion, and Church [Scientology-kyrkan: Religiös filosofi, religion, och kyrka], (Johannesburg: Scientology-kyrkan, 1975): 11.

 13. L. Ron Hubbard, Skapandet av mänsklig förmåga: En handbok för scientologer, 351.

 14. För ett exempel på detta tillvägagångssätt, se Hendrik Kraemer, The Christian Message in a Non-Christian World [Det kristna budskapet i en icke-kristen värld] (London: Edinburgh House Press, 1938).

 15. L. Ron Hubbard, Phoenix-föreläsningarna (Edinburgh: Publications Organization World Wide, 1968): 35.

 16. Ibid., 13.

 17. Ibid., 11.

 18. L. Ron Hubbard, Vetenskapen om överlevnad: Hur man förutsäger mänskligt beteende, 488.

 19. L. Ron Hubbard, Scientology 0-8: Boken om grunder, 410.

 20. L. Ron Hubbard, Scientology 8-8008, 121.

 21. L. Ron Hubbard, Ceremonier för Founding Church of Scientology, 7.

 22. Jonathan Z. Smith, “Healing Cults” [”Helande sekter”], New Encyclopaedia Britannica, Macropedia, vol. 8 (Chicago, 1977): 685.

 23. Henry Clarke Warren, översatt, Buddhism in Translations [Buddism i översättningar], (New York: Atheneum, 1979): 405.

 24. Morton Bloomfield, The Seven Deadly Sins: An Introduction to the History of a Religious Concept [De sju dödssynderna: En introduktion till historien om ett religiöst begrepp], (East Lansing: Michigan State University Press, 1967).

 25. På dissonans och harmoni i religiös etik, se David Chidester, Patterns of Action: Religion and Ethics in a Comparative Perspective [Handlingsmönster: Religion och etik i ett jämförande perspektiv], (Belmont, California: Wadsworth, 1987): 67–105.

 26. L. Ron Hubbard, Vetenskapen om överlevnad, 46.

 27. Mircea Eliade, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy [Shamanism: Ålderdomliga metoder för extas], översatt Willard R. Trask (Princeton: Princeton University Press, 1964).

 28. Felicitas Goodman, Ecstasy, Ritual, and Alternative Reality: Religion in a Pluralistic World [Extas, ritual och alternativ verklighet: Religion i en pluralistisk värld], (Bloomington: Indiana University Press, 1988); Where the Spirits Ride the Wind: Trance journeys and other Ecstatic Experiences [Där andarna rider på vinden: Trans resor och andra extatiska erfarenheter], (Bloomington: Indiana University Press, 1990).

 29. För analyser som misskrediterade påståendet att nya religioner ägnar sig åt ”hjärntvätt”, se David Bromley och James Richardson, utgåvor, The Brainwashing/Deprogramming Controversy: Sociological, Psychological, Legal, and Historical Perspectives [Hjärntvätt/Avprogrammering kontrovers: Sociologiska, psykologiska, juridiska och historiska perspektiv], (New York: Edwin Mellen Press, 1983); och Dick Anthony “Religious Movements and Brainwashing Litigation: Evaluating Key Testimony” [”Religiösa rörelser och hjärntvätt rättstvist: Värdera viktiga vittnesmål”], i Thomas Robbins och Dick Anthony, utgåvor, In Gods We Trust: New Patterns of Religious Pluralism in America [På gudar vi litar: Nya mönster av religiös pluralism i Amerika], 2:a utgåvan (New Brunswick, New Jersey: Transaction, 1990): 295–325.

 30. Scientology-kyrkan, Vad är Scientology?: Omfattande referensverk på världens snabbast växande religion (Los Angeles: Bridge Publications): 245.

 31. Ibid., 274.

 32. Scientology-kyrkan, Description of the Scientology Religion [Beskrivning av religionen Scientology], 8.

 33. David Chidester, Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture [Mönster av makt: Religion och politik i den amerikanska kulturen], (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1988): 239–41.

 34. Kotzé, Report of the Commission of Inquiry [Rapport från undersökningskommissionen], 209.

 35. Scientology-kyrkan, Reply to the Report of the Commission of Inquiry: “The Missing Report” for the Information of Members of Parliament [Svar på rapporten från Undersökningskommission: ”Rapporten som saknas” – Information till parlamentsledamöter] (Johannesburg: Scientology-kyrkan, 1973): 41.

 36. Citerad i Ibid., 43.

 37. Scientology-kyrkan, Vad är Scientology?, 527.

 38. Scientology-kyrkan, Reference Guide to the Scientology Religion: Answers to Questions Most Commonly Asked by Media [Referenshandbok till religionen Scientology: Svar på de vanligast förekommande frågorna från media], (Los Angeles: Church of Scientology International, 1994): 22.

 39. Citizens Commission on Human Rights, ”Psykiatrin och Sydafrika”, Skapa rasism: Psykiatrins svek under sken av hjälp (Los Angeles, CCHR, 1995): 18.

 40. Klippies Kritzinger, utgåva, Believers in the Future [Troende i framtiden], (Cape Town: World Conference on Religion and Peace, South African Chapter, 1991).

 41. William James, The Varieties of Religious Experience [Varianter av religiös upplevelse], (New York: Macmillan, 1961): 393.

 42. Roy Wallis, “Hostages to Fortune: Thoughts on the Future of Scientology and the Children of God” [”Utmana ödet: Tankar om Scientologys framtid och Guds barn”] i David G. Bromley och Phillip E. Hammond, utgåvor, The Future of New Religious Movements [Framtiden för nya religiösa rörelser], (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1987): 80-84; Robert Ellwood, “A Historian of Religion Looks at the Future of New Religious Movements” [”En historiker i religion tittar på framtiden för nya religiösa rörelser”], i ibid., 249–50; Benton Johnson, “A Sociologist of Religion Looks at the Future of New Religious Movements” [”En sociolog i religion tittar på framtiden för nya religiösa rörelser”], i ibid., 253–56.

LADDA NER VITBOKEN