IV. Religiös ritual

Scientology-kyrkan förrättar, precis som andra religioner, särskilda formella, religiösa aktiviteter i form av ritualer, som upprepas. Det finns Scientology-ritualer som påminner om välbekanta ceremonier i andra religioner. Prästvigda Scientology-pastorer utför de ritualer som fastställts av kyrkan vid bröllop, barndop (kallas namngivningar i Scientology), och begravningar. De utför också regelbundna söndagssamlingar i Scientology-kapell. I Scientology-kyrkan är dessa ritualer dock inte något självändamål. De erbjuder formella tillfällen för att förstärka den befriande kunskapen om Scientology. L. Ron Hubbard förklarade: ”I en Scientology-kyrkas samling använder vi inte böner, attityder av fromhet, eller hot om fördömelse. Vi använder de fakta, de sanningar, de förståelser som har upptäckts i vetenskapen om Scientology. Vi läser inte från Bibeln (och inte heller från Koranen eller Torah eller Vedahymnerna) och vi säger inte till de församlade människorna – ’Det här är någonting ni måste tro.’” 21 Återigen, målsättningen för Scientology är inte att odla en andäktig tilltro till en personlig gudom, en helig text eller en religiös utövning; målet är att uppnå religiös kunskap.

Prästvigda Scientology-pastorer utför de ritualer som fastställts av kyrkan vid bröllop, barndop (kallas namngivningar i Scientology), och begravningar. De utför också regelbundna söndagssamlingar i Scientology-kapell.

Vägen till denna befriande kunskap, är den centrala rituella utövningen i Scientology-kyrkan som kallas auditering. Ordet kommer från latinets audire, vilket betyder att höra eller lyssna. Auditering utförs i sessioner där en erfaren auditör lyssnar noga och övervakar en annan persons framsteg. Teorin bakom denna praxis är att människor har ett analytiskt sinne som bearbetar information och ett reaktivt sinne som lagrar minnen av alla smärtsamma upplevelser i det förflutna. Eftersom många av dessa upplevelser var traumatiska, finns det djupa spår i det reaktiva sinnet, eller psykologiska ärr, dessa kallas engram. Dessa psykologiska hinder har inplanterats från upplevelser tidigare i livet, från prenatal erfarenhet, och från tidigare livstider. Även om engram finns lagrade i det reaktiva sinnet, kan de föras till medvetandenivån och rensas upp genom auditering. Som ett hjälpmedel i den här processen, används en elektronisk mätare – elektropsykometer, eller E-meter – i auditeringssessioner för att mäta den psykologiska laddningen i det reaktiva sinnet. I Scientology-termer, är E-metern en religiös artefakt som används i sessioner vid andlig vägledning. Genom auditering, kan engram frigöras, vilket resulterar i ett tillstånd som scientologer kallar Clear.

Auditering kan, även om den bygger på vissa psykodynamiska teorier och metoder, förstås som en rituell utövning som kombinerar inslag av religiöst helande, bekännelse och meditation.

För det första, auditering kan uppfattas som ett rituellt helande. Religionshistorikern Jonathan Z. Smith har påpekat, ”en religion som inte helar kan inte överleva länge”.22 I den moderna världen, har religiösa traditioner överlämnat ansvaret för helande av kroppen och sinnet till en vetenskaplig läkarkår. Precis som med andra ”nya religiösa rörelser” har emellertid Scientology-kyrkan arbetat för att återvinna den här religiösa funktion för helande. Scientologys utövningar är speciellt inriktade på att uppnå ett andligt helande som kan få positiva konsekvenser för hälsan och välbefinnandet av sinnet och kroppen.

För det andra, har auditering många av de egenskaper som finns i religiösa ritualer för bekännelse. Ett välkänt inslag i romersk-katolska utövningar där botfärdighet, bikt till en präst, och handlingar där botgöring utgör en viktig rituell cykel, finns också bikt som en ritual inom buddismen. I den buddistiska texten av Mahavagga, står det, om någon ”erinrar sig att ha begått en synd, och önskar att återigen bli ren, låt honom avslöja den synd han har begått, och när den har avslöjats, skall allt gå väl med honom.”23 I den buddistiska ritualen, kräver ett tillstånd av andlig renhet, som i vissa avseenden liknar det som scientologer kallar att vara Clear, därför att man erinrar sig minnen i det förflutna och avslöjar dem genom bekännelse.

För det tredje, utövandet av auditering, speciellt på avancerade nivåer av ”soloauditering”, påminner om mer traditionella religiösa ritualer för meditation. I buddistiska utövningar, till exempel, används ofta rituella hjälpmedel för att fokusera uppmärksamhet. Meditatören kan koncentrera sig på en visuell design, en helig ton, eller en mystisk gåta för att uppnå en ny klarhet av medvetenhet. Ofta övervakas meditationen av en lärare som observerar framstegen hos noviserna.

Förutom auditering, erbjuder Scientology utbildning som ett utbildningsprogram som återvinner den religiösa dimensionen av studier. I många religiösa traditioner är intensiva studier av heliga texter en viktig religiös ritual. I judiska yeshiva, är det t.ex. klart uttryckt att studiet av heliga texter under överinseende av en talmudlärare är en religiös aktivitet som innehåller allt som tillhör en ritual. På liknande sätt, innebär Scientology-utbildning ett intensivt engagemang med heliga texter, under övervakning av en pastor, som en betydande religiös verksamhet. Precis som Scientology-kyrkan har försökt att återvinna den religiösa funktionen i helande, har man också arbetat med att restaurera den religiösa betydelsen av disciplinerad aktivitet vid studier.

V. Religiös etik
LADDA NER VITBOKEN