Stadgan om journalistisk etik i samband med respekt för religion eller övertygelse

1. INTEGRITET OCH ÄRLIGHET

Journalister är ansvariga för de sociala och politiska konsekvenserna av sina handlingar och har en skyldighet att upprätthålla högsta etiska och yrkesmässiga standarder.

Journalister skall samvetsgrant sträva efter att rapportera sanningen, respektera allmänhetens rätt att få veta sanningen, försäkra sig om att den information de sprider är rättvis och objektiv, snabbt och väl synligt korrigera eventuella väsentliga oriktigheter, och bereda rätten till genmäle i tillbörliga fall.

Media [43] är ansvarig för allt material som ges ut genom det.

2. YTTRANDEFRIHET OCH ETISKT ANSVARSTAGANDE

Allmänhetens rätt till information är en grundläggande rättighet och en hörnsten i ett fritt och demokratiskt samhälle. Således utövar media en väsentlig roll i samhället som kräver en stor känsla av ansvar gentemot allmänheten. Yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet utgör demokratins hjärta. En fri och oberoende media är avgörande för att garantera insyn och ett öppet och robust demokratiskt samhälle – det är avgörande för utveckling och stärkandet av effektiva demokratiska system.

En ansvarsfull media inser den absoluta nödvändigheten av fritt flöde av information och den inverkan den har för att forma allmänhetens uppfattning. Den är uppmärksam på dess etiska ansvar gentemot allmänheten och behovet av att respektera och försvara mänskliga rättigheter.

En ansvarsfull media har rätten och skyldigheten att rapportera och kommentera alla frågor som ligger i allmänhetens intresse med avseende på individers och institutioners fri- och rättigheter. Den utvecklar förståelse och deltagande i den demokratiska processen för alla.

En ansvarsfull media uttrycker fritt personliga åsikter eller gruppåsikter inom ramen för den pluralistiska tävlingen med idéer. Den accepterar att yttrandefriheten kan bli föremål för restriktioner och begränsningar när andra grundläggande rättigheter är i fara. Den tar särskild omsorg för att inte kränka andra grundläggande mänskliga rättigheter och tar hänsyn till individers rätt till privatliv, heder och värdighet, samtidigt som den stöder ett fritt flöde av information.

En ansvarsfull media respekterar aktuella etiska och moraliska normer och undviker att underblåsa det uppsåtligt chockerande eller profana.

En ansvarsfull media främjar allmänhetens rätt till att veta och rätten till yttrandefrihet. Den strävar efter att främja fritt flöde av information och öppenhet, och följer de principer som främjar och upprätthåller respekten för människans värdighet och religiösa övertygelser som återspeglas i Förenta nationernas resolution för att bekämpa förtal av religioner.

En ansvarsfull media strävar efter fred, demokrati, sociala framsteg och respekt för mänskliga rättigheter. Den erkänner, respekterar och försvarar åsiktsmångfald. Den motsätter sig diskriminering på vilka som helst grunder.

En ansvarsfull media gör seriösa försök att minska okunnighet, främja större förståelse, lindra kulturell och religiös okänslighet bland folk, och underlätta dialogen mellan nationer.

En ansvarsfull media säkerställer att visning och spridning av bilder uppfyller samma krav och höga etiska normer som för skriftliga eller muntliga presentationer.

3. RELIGIÖS DISKRIMINERING OCH ETISKT ANSVARSTAGANDE

En ansvarsfull media fungerar som en väktare för att skydda grundläggande rättigheter. Den ger följaktligen inte näring åt eller underblåser spridning av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, kulturella traditioner eller liknande skäl. Den erkänner och respekterar mångfald och minoriteters rättigheter.

En ansvarsfull media undviker hänvisning till diskriminerande referenser som är kränkande mot religiösa övertygelser och andliga värden.

En ansvarsfull media refererar inte till religioner och religiösa institutioner i ett fördomsfullt, partiskt, vinklat eller nedsättande sammanhang; när religiösa referenser är väsentliga för frågan som rapporteras eller underlättar förståelsen, görs de korrekt, rättvist, opartiskt och respektfullt.

En ansvarsfull media avhåller sig från att omtolka, feltolka, analysera, bedöma eller undersöka religiösa övertygelser eller uttrycket av dessa övertygelser. Istället upprätthåller den en strikt neutralitetsplikt och objektivitet – accepterar vad den religionen lägger fram som dess sanna övertygelser utan ogillande, förakt, överlägset beskyddande, partiskhet eller förlöjligande.

En ansvarsfull media inkräktar inte på heliga frågor som relaterar till trosbekännelse, religiösa riter och religiösa institutioner. Den avhåller sig från att uppmuntra eller mana till diskriminering, hån, förakt eller hat på grund av religion eller tro.

En ansvarsfull media ger en rättvis och snabb möjlighet att svara på felaktigheter och stereotyper med avseende på religiösa organisationer eller drabbade medlemmar när detta påkallas.

En ansvarsfull media undviker religiösa stereotyper och associerar inte någon religion eller trosuppfattning med kränkningar av mänskliga rättigheter eller terrorism.

En ansvarsfull media balanserar grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive rätten att få vara fri från diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning, med rätten till yttrandefrihet och allmänhetens rätt att få veta. Den visar särskild taktfullhet när det gäller religiösa frågor för att undvika varje distinktion, uteslutning, restriktion eller preferens på grund av religion eller trosuppfattning som har som sitt syfte att upphäva eller försvaga mänskliga rättigheter.

4. UPPVIGLING OCH ETISKT ANSVAR

En ansvarsfull media främjar aldrig religiöst hat. Den undviker ytterst noggrant att ge näring åt fientlighet mot religioner och deras medlemmar, vilken kan leda till överhängande fara om våld eller systematiskt berövande av mänskliga rättigheter.

En ansvarsfull media avhåller sig från att provocera fram aggression, hat, diskriminering och varje form av våld riktat mot individer och organisationer på grund av deras religiösa trosuppfattningar och tillhörighet. Den förblir alert i samband med allvarlig fara förknippad med att överse med eller uppmuntra våld, diskriminering, hat och intolerans på religiösa grunder.

En ansvarsfull media avhåller sig från att uppvigla till våld som kan förutses, underblåsa hat, stigmatisera religioner och deras anhängare, och ge näring åt ojämlikhet på grund av religion eller trosuppfattning. Det krävs stor känslighet att hålla sig från förolämpning av religiösa övertygelser och bidra till konflikter mellan religioner och deras medlemmar på grund av religiösa skillnader.

[43] Media här, syftar på alla former av press, tryckta medier, audiovisuella eller elektroniska medier, eller varje annat sätt och alla journalister som förmedlar information via pressen.

Ordförklaringar
LADDA NER PDF