Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

II. En observation av Scientology

Vid undersökningen av Scientology observerade jag att den har utmärkande drag gemensamt med ett antal andra religioner, bland annat: Christian Science (som grundades av Mary Baker Eddy år 1879)2; Religious Society of Friends, eller Quakers (som grundades av George Fox 1665)3; New Church of Jerusalem (baserat på E. Swedenborgs, 1688–1772, filosofi), (grundad på 1780-talet)4; Antoinism (som grundades av Père Antoine 1910)5; och när det gäller själva filosofin, vissa aspekter av buddismen.

Det här är inte synkretism utan blott och bart öde. Scientology kom från ett intellekt – L. Ron Hubbards – utvecklad i en tid när människor söker efter nya former av dyrkan inom sin egen religion, etnisk tillhörighet, kult eller sekt. (Etymologiskt, termen sekt kan härledas till latinets sequi, att följa.) Scientologys budskap är varken kristet eller judiskt eller islamiskt men har forntida rötter. Den har sin upprinnelse i Vedaskrifterna i vilken L. Ron Hubbard hittar mer visdom än i teologin och filosofin från väst som strävade efter att segregera och att dela upp visdomen.6

Även om den har karaktäristiker gemensamma med andra religioner, är Scientology i sig själv unik, med en omfattande egen doktrin baserad på L. Ron Hubbards skrifter och dess egna unika religiösa praxis.

Eftersom Scientology grundades i det ”barbariska” väst7 där ”Golem” har blivit ”mästare”8 erbjuder den en öppen dörr för den som söker ett andligt budskap i modern tid.

III. Dogm
LADDA NER VITBOKEN