Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

ANMÄRKNINGAR

1.“Truth vs. Small-minded Religious Dogma” in “Self-Realization”, USA, Winter 1995, Vol. 67, Nr 1. sidan 32

2. Christian Science grundades under liknande omständigheter som Scientology, från början med frågor angående mentalt helande. Mary Baker Eddys huvudprinciper var att Gud är sinnet och anden och att han är god. Eftersom han är god, är hans verk (skapelsen) också gott. Med andra ord existerar i själva verket inte materia, synd, sjukdom och död. Den person som accepterar detta är upplyst. Den person som lever i enlighet med Jesus läror kommer att ha ett bra fysiskt och andligt liv.

3. Medlemskap, äktenskap och andra formaliteter sammanfaller med de hos Religious Society of Friends (kväkarna) utan en fast form av liturgi, även om det finns exempel på vissa bestämda mönster beroende på kulturell miljö. Se, till exempel, “Church Government” från London Yearly Meeting of the Religious Society of Friends. (Friends Book Centre, London 1968.)

4. På samma sätt som L. Ron Hubbards skrifter i Scientology, är skrifter av E. Swedenborg heliga (uppenbarelseerfarenheter) och skall användas av dess anhängare enligt stegen som fastställts av författaren. Översättningar används, men för de grundläggande doktrinerna, bör man gå tillbaka till det ursprungliga språket. Ordböcker ses överallt i dessa centrer. I vissa nya New Churches of Jerusalem, såsom den i Haag, Nederländerna, läser man från de latinska originaltexterna (Swedenborg skrev på latin) och ministern kommenterar så grundläggande som möjligt. Endast pastorer som läser latin kan prästvigas. De ursprungliga skrifterna av L. Ron Hubbard används med samma omsorg. (“The Religion of Scientology,” 1994, sidan 5.)

5. (Père) Louis-Joseph Antoine (1845–1912) var en belgisk gruvarbetare som efter att ha läst boken Livre des Esprits av A. Kardec grundade ett stort antal kyrkor, kallade tempel (i Belgien och även i Tyskland, Frankrike, Polen och andra länder i Afrika och Sydamerika) där helande ceremonier ägde rum. Han var inte en kristen. Som en strukturell teosof (han kallade sig själv grundaren av “New Spiritualism”) var han öppen för alla former av religiösa doktriner, speciellt från Österlandet. Hans lära: ”All materia är illusion; ondskan existerar inte som sådan, utan är en produkt av vår fantasi. Lycka består av att vara fri från alla begär som fås till stånd av synen av förändrande och skenbara former av materia. Från reinkarnation till reinkarnation kommer vår ande att en dag nå frigörandets dag.” Dictionary of religions (University Press of France) kallar denna religion en sorts primitiv buddism. Hans andliga helande av sjuka förde honom till domstol 1901 och 1907 (både prästerskapet och juridiska auktoriteter inom medicinen anklagade honom), där han efter ett mödosamt debatterande, befanns oskyldig. Praktiskt taget samma sak hände Mary Baker Eddy, George Fox och Emmanuel Swedenborg. Scientology har drabbats av liknande förföljelse inom vissa områden.

6. Barbarins tradition, Phoenix-föreläsningarna, sidan 33. (Publications Organization World Wide, 1968.)

7. Rabbinen A. Malinsky angående ”framsteg av den tekniska vetenskapen och försämringen av människan” i ”Acta Comparanda II”, Antwerpen 1987, sidan 7.

8. Phoenix-föreläsningarna, sidan 33.

9. Inom psykoanalysen, exempelvis, accepterar analytikern inte vad personen säger utan uttolkar det, värderar hans tillstånd för honom etc. Det här är motsatsen till Scientology-auditering, vari auditören (”en som lyssnar”, från latinets audire, att lyssna) är uttryckligen förbjuden att värdera för individen. Personen finner sina egna svar. (Vad är Scientology? Bridge Publications, 1992, sidan 163.)

10. I Har du levt förut? (Have You Lived Before This Life?) Även om den ursprungliga betydelsen av termen karma helt enkelt betyder ”gärning”, har det i förhållande till teorin om orsak och verkan, populärt kommit att betraktas som ett slags potentiell kraft erhållen som ett resultat av alla gärningar man gjort i det förflutna. Det vill säga, alla tidigare handlingar resulterar antingen i gott eller ont, lidande eller njutning, beroende på handlingen, och det har en påverkande kraft på framtiden, och detta anses vara ens karma. Det antas att om en bra gärning upprepas, kommer det goda att ackumuleras, och dess potentiella kraft att påverka framtiden på ett fördelaktigt sätt. (Se t.ex. “The Teaching of the Buddha”, Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo 1966, sidan 300.)

11. Phoenix-föreläsningarna, sidan 315.

12. De viktigaste objektiva fakta (”dogmer”) inom Scientology är L. Ron Hubbards skrifter, vilka börjar med Dianetics. Dessa skall den studerande själv ställas inför och lösa. Auditörens eller kursledarens uppgift är enbart att bistå församlingsmedlemmen.

13. I “The Church of Scientology,” sidan 2.

Författare
LADDA NER VITBOKEN