Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

III. Dogm

När L. Ron Hubbard skrev boken Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen, och utstakade en avreagerande terapi, trodde han inte, så vitt jag vet, att en kyrka eller troslära skulle bli resultatet. Hans enda mål vid den tidpunkten var frågan om hur man kan hjälpa människor med hjälp av processing inriktad på sinnet. Med andra ord, han ifrågasatte behandling utförd av psykoanalytiker.9 Så han sökte efter något annat system som skulle hjälpa människor och göra dem mer kapabla, vilket han framlade i den grundläggande läroboken Dianetics, publicerad första gången år 1950.

Allteftersom han utförde ytterligare forskning, upptäckte L. Ron Hubbard att en person är mer än bara en kropp eller ett sinne. Han är i själva verket en odödlig andlig varelse, vilken han kallade en ”thetan”. Thetanen är personen själv, inte kroppen eller sinnet eller någonting annat. Det är inte någonting han har, utan någonting han är. Den här thetanen har genomlevt oräkneliga tidigare livstider och kommer att överleva den nuvarande kroppens död. Denna föreställning om tidigare liv i Scientology kan jämföras med karmisk gestaltning (samskara) i buddismen.10

Scientology inriktar sig på dessa tidigare trauman genom bruket av auditering där thetanen kan avlastas från dessa tidigare erfarenheter och bli mer medveten om sig själv som andlig varelse.

Enligt Scientology-trossats har thetanen belastats med traumatiska upplevelser i nuvarande och tidigare liv som sedan lagras i det reaktiva sinnet. Dessa upplevelser kan fortsätta att få honom att känna smärta eller agera irrationellt och avstänga honom från fullständigt andligt medvetande och fullständiga förmågor. Scientology inriktar sig på dessa tidigare trauman genom bruket av auditering där thetanen kan avlastas från dessa tidigare erfarenheter och bli mer medveten om sig själv som andlig varelse. Han finner svaren på frågor som: Vem är jag? eller Varför är jag? Allt eftersom man uppnår större andlig medvetenhet genom auditering lär man sig också att leva ett mer komplett och etiskt liv på alla nivåer av tillvaron, vilka i Scientology kallas de åtta dynamikerna. Varje person existerar och söker överlevnad på de åtta dynamikerna, beskrivna enligt följande:

1:a dynamiken: den dynamiska drivkraften att överleva som individ.

2:a dynamiken: drivkraften att överleva genom sex och familj.

3:e dynamiken: överlevnad som en grupp. Detta inkluderar alla grupper, såsom ens jobb, skola, klubb etc.

4:e dynamiken: drivkraften att överleva för hela mänskligheten.

5:e dynamiken: drivkraften att överleva för alla livsformer, både växt- och djurliv.

6:e dynamiken: drivkraften att överleva som det fysiska universumet, sammansatt av materia, energi, rum och tid.

7:e dynamiken: drivkraften att överleva som andliga varelser – den andliga dimensionen.

8:e dynamiken: drivkraften att överleva som oändlighet eller det Högsta väsendet.

Dessa dynamiker kan uppfattas som koncentriska cirklar med varje högre dynamik inbegripande de lägre. Auditering (individuell andlig vägledning som är den centrala utövningen av Scientology) tar sig an alla dynamiker och höjer en persons medvetenhet och ansvar på dem alla, inklusive sin relation gällande den andliga dimensionen och Gud.

Begreppet det Högsta väsendet eller gudsdynamiken genomsyrar hela Scientologys doktrin. Scientology har ingen specifik dogm angående vilken form det Högsta väsendet tar, det återfinns i den religiösa doktrinen som en skapare – Gud vid höjdpunkten av all existens. Existensen och Guds roll syns, till exempel, i Scientology-kyrkans trosbekännelse:

Vi inom kyrkan tror

Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter.

Att varje människa har en oförytterlig rätt till sina egna religiösa bruk och deras utövning.

Att varje människa har en oförytterlig rätt till sitt eget liv.

Att varje människa har en oförytterlig rätt till sitt förstånd.

Att varje människa har en oförytterlig rätt till sitt eget försvar.

Att varje människa har en oförytterlig rätt att bilda, välja, hjälpa och stödja sin egen organisation, kyrka och regering.

Att varje människa har en oförytterlig rätt att tänka fritt, tala fritt och fritt uttrycka sina egna åsikter i skrift, samt att bemöta, yttra sig om eller skriva om andras åsikter.

Att varje människa har en oförytterlig rätt att fortskapa sitt eget släkte.

Att människans själ har människans rättigheter.

Att studiet av sinnet och helandet av mentalt orsakade sjukdomar inte bör avskiljas från religionen eller tolereras inom icke-religiösa områden.

Och att ingen makt mindre än Gud har rätt att upphäva eller åsidosätta dessa rättigheter, öppet eller fördolt.

Och vi inom kyrkan tror

Att människan i grunden är god.

Att hon strävar efter att överleva.

Att hennes överlevnad beror av henne själv, hennes medmänniskor och hennes uppnående av broderskap med universum.

Och vi inom kyrkan tror att Guds lagar förbjuder människan

Att förgöra sitt eget släkte.

Att förstöra någon annans själsliga hälsa.

Att förstöra eller förslava någon annans själ.

Att förstöra eller försvaga sina kamraters eller sin grupps överlevnad.

Och vi inom kyrkan tror

Att anden kan räddas och

Att anden i sig själv kan rädda eller hela kroppen.

Utöver auditering söker scientologer även insikt genom att studera L. Ron Hubbards skrifter eller genom att lyssna på hans inspelade föreläsningar, vilka är omfattande. Dessa studier eller utbildning, är den andra huvudsakliga religiösa utövningen inom Scientology utöver auditering.

Scientology har också ett reningsprogram som använder en kombination av motion, vitaminer och bastu för att befria kroppen från droger, kemikalier och andra föroreningar som hindrar andliga framsteg. Det här är en del av att leva ett ”balanserat liv” (även en grundprincip inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna) som hjälper en person att nå fram till den åttonde och högsta dynamiken som är ”gudsdynamiken”.11

Scientology-pastorer förrättar även vigslar, begravningar och dop och andlig vägledning genom ceremonier och symbolik unik för Scientology.

Scientology har ungefär samma syn på dogmer som de flesta andra religioner. Den presenterar dem som objektiva fakta12 men använder inte ordet, som romersk-katolska kyrkan gör i vilken dogmer är fixerade för all framtid (Vatican Council, 1870).

L. Ron Hubbard hävdade att den första principen är att visdomen är till för vem som helst. Det andra är att visdom skall kunna tillämpas, och den tredje principen är att den är värdefull endast om den är sann eller om den fungerar. L. Ron Hubbard har sagt ”Scientology kommer att gå så långt som den fungerar”.13

IV. Slutsats
LADDA NER VITBOKEN