IV. Att förstå det absoluta: Strukturer av ny existens, högsta existens

Att förstå det absoluta är det centrala för många teologiska system. Att diskutera detta ämne, inte bara tvingas lita på det skrivna ordet utan också på talade vittnesbörd.

Genom att undersöka några av dragen i Scientologys begrepp om det absoluta, jämför vi dem med de fasta föreställningar av det absoluta, som tar form i andra teologiska system.

IV.I. Personlig eller opersonlig existens

Den högre existensen, eller det absoluta, är opersonligt till sin natur, ett tillstånd av existensen hos både den personliga andliga varelsen samt hos dessa skapelser som uppkommer som ett resultat av de kreativa spel som spelas av det allsmäktiga och eviga jaget.

IV.II. Oavbrutet eller avbrutet beteende mellan fysiska universum (MEST) och andlig varelse

Även om det här problemet inte tas upp i sin allmänna form och som sådan inte är av intresse för andlig utövning, bör det med stor sannolikhet erkännas att relationerna mellan skapare och den skapade världen (sammansatt av materia, energi, rum och tid, som utgör akronymet MEST) avbryts; dvs. mellan dem existerar det inte en gradvis kontinuerlig övergång. När det gäller det absoluta (i den mån denna abstrakta fråga ur den praktiska synvinkeln är av intresse) betraktas det som en inneboende egenskap, som kan uppnås av den andliga varelsen och som är resultatet som väntar en person som går den personliga vägen på Bron till total frihet.

IV.III. Problemet med uppenbarelse i Scientology

Uppenbarelse uppnås fullständigt i Scientology av personligheten, livet och texterna av L. Ron Hubbard. Kyrkomedlemmarnas uppgift är därför att studera och tillämpa L. Ron Hubbards budskap. Här finns grunden för ständigt återkommande hänvisningar till uttalanden och texter av L. Ron Hubbard. Funktionen och uppgiften hos L. Ron Hubbards texter i predikan, i tjänsten och i den dagliga utövningen bland pastorer och besökare av kyrkan, utgör rollen av uppenbarelse.

IV.IV. Verbal och icke-verbal förståelse av det absoluta

För Scientology är icke-verbal förståelse av det absoluta typiskt, för den apopatiska teologin. Den apopatiska förståelsen av det absoluta står i förbindelse med den formella praktiska karaktären hos Scientologys andliga tradition, som framlägger hur man uppnår den snarare än att beskriva den. Resan till högre tillstånd av medvetande – som i sin form är stram – är unik för apopatisk teologi. Typiskt för den apopatiska teologin är antagandet av den grundläggande omöjligheten att i ord beskriva högre tillstånd av medvetande. Dessutom är det troligt att ord endast förvränger upplevelsen av det absoluta. Scientology är ett klassiskt exempel på ett apopatiskt religiöst system.

Michael A. Sivertsev, fil.dr
Moskva
juli 1995

Författare
LADDA NER VITBOKEN