Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

INLEDNING

Det religiösa budskapet och den religiösa utövningen i Scientology-kyrkan kom och lärs ut till mänskligheten i en tid när andliga budskap är extremt svåra att uppfatta. Det finns många allvarliga skäl till varför en persons subjektiva verklighet kan blockeras från varje andligt budskap.

Vi skall bara nämna några få:

 1. massekularisering av allmänhetens medvetande;

 2. traditionella religiösa system, läror och utövningar lämnar majoriteten av nutidens människor oinspirerade;

 3. splittring inom konventionella kyrkor utvecklar en känsla av misstro och besvikelse hos vanliga troende och får dem att vända sig till andra källor, som är annorlunda än konventionella strukturer;

 4. förlusten av emotionell upplevelse av ens andliga grundprincip samt falsk identifiering av en själv med obeständiga värden – det vill säga, förlust av andlig identitet – innebär förlusten av förmågan att betrakta sig själv i ett större andligt sammanhang än det nuvarande livet.

Situationen försvåras på grund av otaliga sociala, politiska, ekologiska och kulturella kriser, källorna som slår rot i personens glömska om sin egen andliga natur. Personen har förlorat kunskapen om sig själv som en andlig varelse, vilket resulterar i yttre katastrofer/olyckor och chocker, dvs. personen har förlorat sin andliga identitet och identifierar sig själv med falska värderingar. Eftersom denna falska självidentifiering har gått för långt, kräver återupptäckten av ens sanna identitet och självmedvetenhet som en andlig varelse, att man utformar en speciell lång väg – den som leder till återuppväckelse av andlig självidentifiering. Vägen tillbaka till andlig självidentifiering går inte alltid igenom ett konventionellt religiöst system. Tvärtemot söker många efter en väg utanför de konventionella religiösa systemen, och de har förvisso rätten att söka nå en väg av andlig återuppväckelse och pånyttfödelse som ligger utanför de konventionella religiösa systemen, om traditionerna visar sig vara oförmögna till ett adekvat gensvar på moderna utmaningar.

Scientology i dess religiösa utövning och religiösa budskap tillhandahåller svaret och en väg till andlig återuppväckelse. Scientology-kyrkan riktar sig till personen, vars åskådning formades av en icke-religiös epok, och den använder sedvänjor och trender skapade i just denna speciella epok med det uttryckliga syftet att väcka andlig självmedvetenhet.

Scientology i dess religiösa utövning och religiösa budskap tillhandahåller svaret och en väg till andlig återuppväckelse. Scientology-kyrkan riktar sig till personen, vars åskådning formades av en icke-religiös epok, och den använder sedvänjor och trender skapade i just denna speciella epok med det uttryckliga syftet att väcka andlig självmedvetenhet. Scientology-kyrkan tar hänsyn till den religiösa och konfessionella mångfalden i vårt moderna samhälle. Därför riktas Scientology-kyrkans andliga budskap till alla religiösa grupper och gör det möjligt för människor av andra religioner att utöva Scientology, samt de som tillhör Scientology-kyrkan, att tillhöra andra religioner.

Scientology-kyrkans mission har en speciell betydelse för post-totalitära länder. Alla de ovan givna barriärerna till andlig återuppväckelse i den moderna världen blir mångdubbelt större i en post-totalitär belägenhet. Vi bör lägga till dem en utomordentligt viktig uppgift, okänd för länder med avancerade demokratiska institutioner – den om att återuppbygga det civila samhällets institutioner vilka blev fullständigt förstörda under perioden av totalitära regimer. Vad som menas här är institutioner i samhället och lokalt självstyre samt nödvändigheten att utbilda befolkningen i samhällsbyggande färdigheter. Och det är här som Scientology-kyrkans erfarenhet av att bygga ett samhälle, och dess teknologier i andlig utbildning kan, och spelar faktiskt redan en betydelsefull roll när det gäller att skapa en ny andlig grundprincip på platser med icke-totalitära regeringar.

Situationen försvåras på grund av inter-etniska och politiska konflikter vilka ständigt hotar att utvecklas till internationella och inter-religiösa situationer inom en post-totalitär belägenhet. Erfarenheten av framgångsrikt inter-religiöst arbete, vilket Scientology-kyrkan har, är därför också ett angeläget ärende för nya stater, länder och territorier.

Scientology riktar sig till den person som är redo att, av egen kraft, utföra sökandet efter sin sanna andliga natur. Scientology ger tydliga löften och kriterierna för uppfyllandet av dessa löften. Det är särskilt viktigt för människor som tvingas att lita bara på sig själva och sin egen styrka, och som samtidigt söker efter en andlig grundval och ett berättigande till personlig suveränitet och personligt oberoende inom en andlig sfär. Det finns många sådana människor i alla sociala och yrkesmässiga skikt i det moderna Ryssland. Så vilka är orsakerna till inneboende, religiös/andlig natur, som gör Scientologys framtoning attraktiv för självständigt tänkande, aktiva och skeptiska människor i den post-totalitära eran? För detta ändamål är det nödvändigt att förstå några av de grundläggande kännetecknen i Scientology såsom en lärosats och som en organiserad kyrka, såväl som dess värde för människor som inte hittade svar inom den hävdvunna kyrkan.

Scientology riktar sig till den person som är redo att, av egen kraft, utföra sökandet efter sin sanna andliga natur.

Det är särskilt nödvändigt att besvara dessa frågor: Vad är Scientology som ett teologiskt system? Hur inriktar den sig på problemet med att upprätthålla helig kunskap? Vad är strukturen hos Scientologys andliga budskap? Vad är strukturen hos ny tillvaro inom Scientology och vad är dess förståelse av det absoluta?

I de preliminära svaren på dessa frågor kommer vi att försöka klarlägga orsaken till Scientologys snabba framsteg i Ryssland och i de post-totalitära länderna i sin helhet.

I. Scientology som ett teologiskt system
LADDA NER VITBOKEN