Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

II. Problemet med bevarandet av helig kunskap

II.I. Esoterisk kunskap och Scientology-teknologi

Esoterisk kunskap i religiösa system är möjlig i två former. Den första formen förutsätter speciella metoder och urkund om sekretess, kodifiering. Det förmodas att röjandet av dold kunskap, dess tillgänglighet till alla som så önskar, förvandlar dold kunskap till vanvördig eller sekulär kunskap vilken förlorar sin heliga styrka och förmåga att omvandla.

Den andra formen av esoterisk kunskap förutsätter principen om öppenhet och tillgänglighet. Den unika strukturen hos kunskap är emellertid sådan, att om eleven inte behärskar de föregående stadierna kan han inte förstå nästa nivå. Med andra ord uppstår esoterisk kunskap från en situation där det är nödvändigt att först komma igenom alla nivåerna i en detaljerad kedja av personlig prestation. Varje steg innehåller i sig själv miniatyrversioner av alla de andra. Således utvecklas esoterisk kunskap inte från en önskan att kodifiera och dölja kunskap, utan från den enkla omständigheten att den som besitter den högsta nivån av kunskap inte kan, även om han så vill, förmedla denna kunskap till en person som ännu inte har blivit godkänd på alla de erforderliga stadierna av interna förvandlingar och förändringar i medvetandet. Det enda som ägaren till den högsta kunskapen kan göra är att få eleven igenom alla de nödvändiga stadierna.

Scientologys esoteriska kunskap är av den senare typen. När vi ser markeringen ”konfidentiell” på vissa steg av Scientology-kunskapen, betyder det att detta har att göra med kunskap som endast kan förmedlas till en person som har godkänts på alla de föregående nivåerna.

Scientology är i grund och botten ett öppet religiöst system. Varje person som har känt den inneboende nödvändigheten av att acceptera Scientologys väg och andliga budskap kan räkna med uppmärksamhet och stöd. Och arbetet med sanningssökare kommer att genomföras som svaret på hans egna sökanden efter andlig identitet. Det är emellertid nödvändigt att komma ihåg att i centrum av Scientologys andlighet ligger först och främst ens egen personliga upplevelse av insikt om en andlig identitet, ett nytt andligt oändligt jag. Därför är ”storyn”, ”berättelsen” angående den här upplevelsen möjlig endast i mycket liten utsträckning, inte för att de andliga instruktörerna döljer denna upplevelse, utan för att kärnan av denna upplevelse är sådan att den inte kan verbaliseras eller vidarebefordras. Förvisso finns det i Scientology en genre av ”vittnesmål” angående ens personliga väg och förvandlingen som upplevs av en individ när han når, till exempel, en högre nivå av medvetenhet i det eviga jaget. Det är emellertid exakt vad det kallas – ett ”vittnesmål” (en mycket viktig och nödvändig genre), och inte den heliga kunskapen. När ni läser och lyssnar på dessa vittnesmål, inser ni med särskild tydlighet att vittnet försöker mycket ihärdigt att beskriva sin erfarenhet, att dela med sig av sin kunskap, men är inte i stånd att göra det.

Härav kravet på noggrant bevarande och exakt återgivning av Scientologys teknologi samt kravet man konstant får höra om att inte gå vidare till nästa steg i undervisningen förrän det föregående materialet har bemästrats in i minsta detalj. Angående detta ges stor uppmärksamhet åt proceduren att klargöra betydelsen av individuella ord. Denna nivå av uppmärksamhet på procedurerna, att klargöra betydelsen av ord, sätter också Scientology i relation till de stora religiösa traditionerna och gör det möjligt för Scientology-kunskap att bli betraktad som helig kunskap.

Det kan anses att proceduren att klargöra betydelsen av ord och erhålla helig kunskap utgör del av det huvudsakliga målet för Scientology: att frambringa klarhet i och att acceptera och förstå den sanna andliga naturen hos det oändliga jaget.

II.II. Procedurer för initiering in i kunskap som en teknologi för uppnående av de högsta nivåerna av medvetenhet. Nivåer av självidentifiering: Från preclear till den högsta nivån av andligt varande

Kravet för konstant klarhet av medvetenhet och självmedvetenhet (skaka av sig drömmen om daglig rutin), och formell förnuftsmässighet, vilket är organiserat på ett sådant sätt att utan att fullborda och uppnå en klar förståelse av de lägre stadierna kan man inte gå vidare till de högre stadierna av medvetenhet angående sitt sanna jag, resulterar för det första i en hierarkisk struktur av kunskap och för det andra i procedurer om initiering in i kunskap. I odlandet av religiös undervisning där en förändring av medvetenhet och självmedvetenhet förväntas hos den studerande, men där överföringen av denna nya självmedvetenhet är omöjlig, blir initieringsproceduren absolut nödvändig i odlandet av religiös undervisning. Från detta härrör sig ännu ett viktigt grunddrag i Scientology som en helig kultur: L. Ron Hubbards texter – kyrkans Scientology-skrifter – är medlen för omvandling av den studerandes medvetenhet och självmedvetenhet. Det är denna speciella aspekt som karaktäriserar det axiomatiska inslaget i L. Ron Hubbards texter. Dessa är klassiska korta texter, vilka är avsedda för långvarig reflexion, under vilken det inträffar en förändring av förståelse i den studerandes inre jag – det vill säga, att genom upprepade försök att förstå skrifterna (L. Ron Hubbards texter) få en djupare förståelse av sig själv och sitt sanna jag. Scientology erbjuder möjligheten till grupp-, twin-, och ensam-(solo)utövning av begrundande. Denna utövning sätter också Scientology i samband med andra religiösa, närmare bestämt, ordnade strukturer där upplevelsen av reflexion över heliga texter inte är en upplevelse av att erhålla ny information, utan en upplevelse av att förändra sig själv (för anhängaren), eller en upplevelse av att ha renat sig själv (för instruktören), vilket bör återställa klarhet i medvetenhet och självmedvetenhet efter hårt arbete.

När vi således säger att kunskap och självmedvetenhet inte kan överföras, talar vi om nödvändigheten av en procedur som hjälper den studerande att uppnå denna kunskap (den att upptäcka sig själv).

När vi således säger att kunskap och självmedvetenhet inte kan överföras, talar vi om nödvändigheten av en procedur som hjälper den studerande att uppnå denna kunskap (den att upptäcka sig själv). Det betyder att ett formellt utvecklat system av övergångar från en nivå av helig kunskap till en annan är nödvändigt.

Med hjälp av läraren (eller på egen hand i vissa stadier), går den studerande genom alla stadier från preclear (en person som genom Scientology-processing eller andlig vägledning, tar reda på mer om sig själv och livet) upp till den högsta nivån, Opererande thetan.

När man tar med i beräkningen de ovanstående grunddragen av esoterisk kunskap inneboende i Scientology (i synnerhet, hierarki, stränghet och omöjligheten att hoppa över ett stadium) då har Scientology utvecklat ett ganska imponerande system av en andlig väg som även är en indikator på en stabil och lovande andlig kultur.

II.III. ”Bron till total frihet” som ett centrum och en grund för det Scientology-teologiska systemet

En religiös rörelse, även när den uppnår stadiet av en organiserad kyrka, besitter inte alltid ett omfattande system av lärosatser. Förekomsten av ett system av lärosatser är en indikator på mognad hos en religiös rörelse och följaktligen formas den under en ganska lång tid. Icke desto mindre utformade Scientology, eftersom den redan observerats i historien om religiösa rörelser, ganska snabbt en trosbekännelse och ett system av andlig utbildning. Anledningen till detta snabba uppnående av andlig och organisatorisk mognad ligger i det välutvecklade, formaliserade och detaljerade system av nivåer av andlig omvandling och andlig identitet. Detta system kan på långt håll jämföras med system för andlig upplysning och rening, som var det centrala bekymret för många ordnar, vilka luttrade och räddade vissa hävdvunna kyrkor.

Teologiska system kan indelas i två typer: katapatisk och apopatisk.

Katapatisk är ett system som förutsätter möjligheten (eller förmågan) att uttrycka de högsta religiösa upplevelserna i ord. Apopatisk anser att den högsta kunskapen och de högsta värdena skall vara outsägbara. Därför skapar det katapatiska systemet detaljerade och utförliga beskrivningar om en gudalik varelse och en gudomlig struktur av den synliga och osynliga världen. Det apopatiska systemet ger inte några beskrivningar om det Högsta väsendet, därför att det är omöjligt ur det här systemets synpunkt. Emellertid erbjuder apopatisk teologi ett system om att höja sig till den högsta kunskapen vilken uppnås vid förverkligandet av de formella instruktionerna från läraren.

Scientology inkluderar visserligen båda slagen av teologiska system, men den apopatiska teologin dominerar. Scientology kännetecknas därför inte så mycket av beskrivningen av nya tillstånd hos jaget som av beskrivningen av strategin för att nå högre tillstånd.

Bron till total frihet är en metafor för vägen till andlig omvandling. Denna väg finns hos majoriteten av religiösa kulturer och teologiska system. Det är emellertid i första hand ordnar, som i centrum för det teologiska systemet, banar vägen till andlig rening betraktad som en formell sekvens av stadier av självmedvetenhet organiserade som en hierarki.

Strängt taget är detta hierarkiska system – Bron till total frihet – det budskap med vilket Scientology-kyrkan riktar sig till världen och anhängarna.

Inuti detta budskap finns grundläggande teman som bildar Brons struktur. Alla de huvudsakliga teologiska begreppen (om det absoluta, människans status, begreppet frälsning), prästernas mission och Scientology-kyrkans organisatoriska struktur följer Brons struktur, vilken uppfattas som en väg till personlig omvandling och personlig förståelse av ens allmänna roll.

III. Strukturen hos det andliga budskapet i Scientology
LADDA NER VITBOKEN