Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

III. Strukturen hos det andliga budskapet i Scientology

Strukturen hos den andliga budskapet utvecklas utifrån en sammanfattning av teman. Budskapet är personligen riktat till varje individ och vid varje formellt markerad etapp av vägen – Bron – temana i meddelandet finner ett nytt djup och en ny fullständighet.

Utövandet hos medlemmar i religiösa ordnar förutsätter intensifierad kontemplation över individuella temans särskilda meddelanden. En del kristna ordnar utövar en intensifierad meditation över viktiga händelser från Jesu Kristi liv. Syftet med meditation på olika teman och episoder av Kristi lidandes historia är inre omvandling och rening hos den som mediterar och lägger sig själv i Kristi händer. En parallell personlig utövning existerar inom vissa Sufiordnar. Det är möjligt att ge liknande exempel från många religiösa kulturer. En vanlig förutsättning som gör en väg av inre rening och förvandling möjlig är en speciell temastruktur i det andliga budskapet.

Vi skall skilja ut två aktuella enheter som är utmärkande för Scientologys andliga budskap.

III.I. Människans fall, medvetenhet om fallet (katastrofen) – Självomvandling: En hjältes personliga resa

Människans fall betraktas som en universell katastrof som fick personen att glömma sitt sanna kraftfulla och oändliga jag. Det oändligt starka och kraftfulla jaget som hade skapat rum och tid sjönk in i beroende av sina egna skapelser. Det centrala temat som på olika sätt varierar i Scientologys andliga budskap är: ”Skaparen som har förslavats av sina egna skapelser och har förlorat sin frihet.” Medvetenhet om denna förlust är samtidigt det första steget till frigörelse. Härifrån kommer behovet av medvetenhet om alla katastrofer, upplevda under miljontals år av tillvaron. Kravet att förstå miljontals år av ens personliga tillvaro är typiskt.

Det andra grunddraget i temat för fall-medvetenhet-frigörelse är dess heroiska framtoning i Scientology-budskapet. Det heroiska temat innebär att sökandet efter det nya kraftfulla och eviga jaget först och främst är ett resultat av personliga ansträngningar hos den som följer vägen – korsar Bron. Från första början och fundamentalt är människan i grunden god – det här är en av grundsatserna i Scientology-kyrkans trosbekännelse. Det bör betonas för jämförelsens skull att denna klart uttalade ståndpunkt är direkt motsatt det kristna budskapet som insisterar på skada och syndfullhet i människans natur från begynnelsen, och på omöjligheten till korrigering genom mänskliga ansträngningar. (Vi återkallar formeln: Eftersom det är omöjligt för leoparden att förändra sina fläckar, och det är omöjligt för ett böjt träd att bli rakt, då är det omöjligt att, genom några personliga ansträngningar bli av med arvsynd och pervers natur.) Att betrakta människan som en hjälte – tron på att människan i grunden är god och kan med hjälp av sina egna ansträngningar och mänsklig hjälp från lärare och speciella utövningar återvända till sitt ursprungliga tillstånd av makt – ansågs, i kristendom, alltid vara hedendom. Utan att gå in i en detaljerad diskussion om skillnaderna mellan det kristna budskapet och det hos Scientology, bör emellertid uppmärksamhet ges åt denna specifika motsättning såsom en av källorna till svårigheter med spridning av Scientologys budskap i kulturer där kristendom redan är förhärskande.

För vår analys är emellertid jämförelsen viktig för att betona följande: fallet, medvetenheten om fallet och frigörelsen betraktas som en personlig resa av hjälten som korsar Bron till fullständig personlig frigörelse. Lång utövning som leder till medvetenheten av lång varaktighet av personlig tillvaro (och återkallande av sitt jag) under miljontals år och hjältens personliga väg (resa) strider mot den personliga resa och personliga självmedvetenhet som erbjuds i det kristna budskapet. Temana i Scientologys budskap förverkligas under den religiösa tjänsten som också har en temastruktur.

III.II. Bekännelse, förståelse av jaget, räddning:
Vägen till religiösa tjänster

För Scientology, liksom för varje stark religiös kultur och liksom för alla religiösa ordnar, är betraktelsen en viktig del av den religiösa tjänsten. I Scientology hittar vi emellertid inte den omvändelseiver som är kännetecknande för många hävdvunna religioner. Tvärtom är Scientology en av de få religioner som tillåter anhängare att utöva ännu en religion. Scientology är emellertid en komplett religion och dess medlemmar utövar Scientology med uteslutande av någon annan trosuppfattning. Några behåller medlemskap i en annan religion huvudsakligen av familje-, sociala eller kulturella skäl. Detta är anledningen till att bikt – vittnesmål om ens personliga upplevelse – är karaktäristisk vid en Scientology-tjänst när den riktar sig till den yttre världen, tillsammans med konstant betoning på de rationella aspekterna av den personliga erfarenheten.

Scientology är en av de få religioner som tillåter anhängare att utöva ännu en religion. Scientology är emellertid en komplett religion och dess medlemmar utövar Scientology med uteslutande av någon annan trosuppfattning.

Förnuftsmässigheten i bekännelsen vittnar om en teknik om självuppfattning som har utvecklats i detalj och, ännu viktigare, som utövas: Att förstå sig själv som en individ som har personlig erfarenhet om sitt öde, som någonting som fortsätter under miljontals år; och att förstå sig själv som ett evigt och allsmäktigt jag.

Bekännelse och förståelse av ens jag får till stånd räddning. Räddning uppfattas som en stabil medvetenhet om ens sanna natur och avlägsnande av alla interna andliga barriärer (engram) som blockerar den sanna medvetenheten om det allsmäktiga och eviga jaget, dvs. räddning är att bli medveten och finna ens andliga identitet.

Strukturen hos det andliga budskapet i varje religiös kultur hjälper till att korrigera sann förståelse endast i samband med förståelsen av det absoluta. Detta leder oss till frågan om att återuppliva begreppet om det absoluta som är kännetecknande för Scientology.

IV. Att förstå det absoluta: Strukturer av ny existens, högsta existens
LADDA NER VITBOKEN