IV. DEN RITUELLA ELLER MYSTISKA ASPEKTEN

En del av de bruk som beskrivs i detta avsnitt har tidigare redogjorts för i föregående kapitel (utbildning och auditering), och jag kommer därför att koncentrera mig mer på det, som kan uppfattas som ceremonier och riter.

Dessa finns samlade i Book of Ceremonies of the Church of Scientology (Scientology-kyrkans ceremonibok). Trots det faktum att grundaren själv räknar in Scientology bland de österländska religionernas traditioner, som buddismens och Vedatexternas arvinge, har den likväl ceremonier som till stor del påminner om de västerländska religionernas. Detta gäller söndagsgudstjänsterna och de äktenskapliga ceremonierna.

Men på grund av dess tradition innehåller den olika, starkt individuella riter som, ehuru påminnande om de krist-judiska traditionerna, visar sig vara helt i överensstämmelse med Scientologys lärosatser. Jag syftar här på ceremonien för att namnge och erkänna ett barn, och begravningsceremonien. Enligt tron på thetanens odödlighet förrättar scientologerna dessa ceremonier för att ge namn åt den nyfödda varelsens kropp, för att välkomna varelsen till den nya kroppen och den nya familjen, eller för att ta farväl av den varelse, som lämnat kroppen i sökandet efter en ny, samt för att försöka bistå varelsen i den nya situation den nu befinner sig.

Samtliga ceremonier utförs av en pastorsvigd, eller kyrkokaplan, och Scientology-samfundets medlemmar tar regelbundet del av dem.

V. Den organisatoriska aspekten
LADDA NER VITBOKEN