VI. Scientologys slutliga målsättning

Med L. Ron Hubbards egna ord är Scientologys målsättning: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder.” (se Vad är Scientology?)

Som individuellt mål eftersträvar Scientology människans frälsning, andliga befrielse och frigörelse från de barriärer tillvaron har skapat. Men ingen människa kan vara fri, om inte samhället också är fritt. ”Ansvarssökandet” är den huvudväg scientologer vandrar i sökandet efter frihet; ett ansvar som kräver att vi förbättrar våra egna, och våra medmänniskors liv innan högre mål kan nås.

Sådana vidlyftiga mål kunde inte nås enbart genom medlemmarnas pastorala arbete. Av det skälet skapade Church of Scientology International olika grupper eller sammanslutningar, som genomför sociala kampanjer i just dessa syften. En av dem är ABLE (Association for Better Living and Education) som sponsrar flera hjälpprogram i samhället: Narconon, som tillhandahåller förebyggande insatser och rehabiliteringstjänster i kampen mot droger; Criminon, som inom flera länder har program för att utbilda och rehabilitera kriminella; Applied Scholastics (ungefär ”tillämpad utbildning”), som driver utbildnings- och läskunnighetskampanjer inom (socialt) utslagna områden och kvarter, och Vägen till lycka-stiftelsen, baserad på en av L. Ron Hubbards böcker med samma titel, som anordnar kampanjer tillsammans med barn och ungdom i syfte att återetablera uppträdandekodexar som gagnar samhället, exempelvis program som värnar miljön, studieprogram, medborgerliga understödsprogram med mera.

En annan viktig grupp som skapats av Scientology-kyrkan är Kommittén för mänskliga rättigheter som tilldelats internationella utmärkelser för sina undersökningar och avslöjanden som gjorts inom området mental hälsa.

Av särskild betydelse är frivilligpastorsverksamheten, som bildats av scientologer från hela världen vilka samarbetar med experter och myndigheter när det inträffar olyckor, naturkatastrofer eller andra tragiska händelser då hjälp behövs. Dessa frivilliga är fullt utbildade till att ge lindring och första hjälpen till personer, medan läkarkåren och civilförsvarets anställda sköter sina uppgifter.

VII. Är Scientology en religion?
LADDA NER VITBOKEN