I.
SCIENTOLOGY OCH DE OBEROENDE
DEFINITIONERNA AV RELIGION

De oberoende definitionerna av religion ämnar känneteckna den i överensstämmelse med de inre egenskaperna som de religiösa upplevelserna har för dem som praktiserar den. Ur denna synpunkt betecknas de upplevelser som religiösa, som individerna upplever som märkvärdiga, övernaturliga och klart annorlunda än den dagliga verklighet som uppfattas under större delen av tiden. De som har sådana upplevelser kan inte förklara dem med hjälp av de begrepp och teorier som vanligen används för att definiera och förklara händelserna i deras liv. Upplevelser under dessa omständigheter tycks däremot för dem vara oförnekliga, verkligare än det som upplevs i den dagliga världen. Peter Berger säger:

”I samband med en religiös upplevelse undergår verkligheten i det dagliga livet en dramatisk förlust av sin ställning som den högsta verkligheten. Den verkar i stället som ett förrum till en annan verklighet, en verklighet av ett ytterst annorlunda slag, men icke desto mindre enormt viktig för individen. Genom denna förändring i uppfattningen av verkligheten ses all världslig verksamhet i den alldagliga verkligheten som grundligt minskad i betydelse, trivial, och i Predikarens ord, nedvärderad till fåfänglighet.” (Berger 1974, 130–131)

Ur denna synpunkt definieras religion som det märkvärdigas rike, det heliga, ”det andra”. Med andra ord, religion är det område i mänsklig verksamhet och tanke som i sin tur beror på upplevelser som sätter individen i kontakt med någonting oförklarligt, underbart, mystiskt och majestätiskt, som inte kan förklaras med det förnuft eller de teorier med vilka han är medveten om händelserna i sitt liv. Religiösa institutioner är de som i handling reglerar, definierar och förklarar religiösa upplevelser.

Att ställa sig frågan om Scientology passar in i de befintliga definitionerna av religion är detsamma som att utforska om Scientology kretsar kring, reglerar eller förklarar någon sorts märklig upplevelse som sätter individen i kontakt med en verklighet av ett annat slag, underbar och förvånande. Svaret är, enligt min uppfattning, jakande.

Bortom lösandet av problem och fullbordandet av målsättningar i det dagliga livet, utlovar Scientologys väg, till den som vinnlägger sig om att förstå dess utövning, gradvisa framsteg mot en varaktig lycka och nya tillstånd av medvetande som man aldrig drömt kunde vara möjligt. Höjdpunkten i sådana tillstånd av medvetande utgör en upplevelse av total frihet, i vilken individen skulle ha förmågan att kontrollera det fysiska universumet, bestående av materia, energi, rum och tid, och uppnå totalt allvetande. Medvetandet om liv och död och medvetande om universumet skulle därför vara helt uppenbart för den troende. Scientology-kyrkan konstaterar:

”Människan består av tre delar: kroppen, föga mer än en maskin; sinnet, uppdelat i det analytiska och det reaktiva, som gör beräkningar och inte innehåller mycket mer än en samling bilder; och thetanen, livet självt, anden som ger liv åt kroppen och använder sinnet. ... Det viktiga här är att thetanen är överordnad både sinnet och kroppen. ... Men vilka är hans begränsningar? Hur högt kan han till slut höja sig?

Från sökandet efter dessa svar kom ämnet Scientology, och dörren öppnades till det fullständiga förverkligandet av vår andliga potential.

Detta tillstånd kallas Opererande thetan ... Trots att han saknar massa, rörelse, våglängd och läge i rum och tid är thetanen icke desto mindre i stånd att uträtta vad som helst. Sålunda skulle den Opererande thetanen, eller OT, kunna definieras som en som är ’medveten och villig orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid’.

Det är alltså inte för inte som Scientology har beskrivits vara något som förverkligar människans mest grundläggande hopp om andlig frihet – genom att vi gradvis avlägsnar de hinder som ackumulerats sedan tidernas begynnelse och återvänder till vårt ursprungliga tillstånd, med alla våra inneboende förmågor.” (Scientology-handboken, sidan lxxxv.)

En av Kyrkans skrifter beskriver resultaten som kan erhållas genom att uppnå den högsta nivån som Opererande thetan, på följande sätt:

”Dessa sanningar är väsentliga för din överlevnad som en Opererande thetan och för din förmåga att uppnå total andlig frihet. Ditt begrepp om tid, framtid och det förflutna kommer att ändras om och om igen, och du kommer att erfara en oförliknelig och ny nivå av stabilitet och medvetande, som kommer att förbli med dig i detta liv och i framtida liv.” (Source Magazine, 99:21)

Skillnaden är uppenbar mellan denna frihetsupplevelse och allvetenhet å ena sidan, och människans vanliga upplevelser å andra sidan. Dessutom framhåller Scientology-doktrinen att den som följer den väg som har utlagts av doktrinen kan nå upplevelsen av ”exteriorisering” i vilken thetanen (anden) lämnar kroppen och existerar i en form som är oberoende av kroppen. När en person exterioriserar skulle han kunna se utan kroppens ögon, höra utan öron, och känna utan händer, och uppnå vissheten att han är sig själv (thetanen) och inte sin kropp. Enligt Scientology, exteriorisering av thetanen gör det uppenbart att anden är odödlig och förlänad med förmågor som överträffar dem som man skulle kunna förvänta sig genom alldaglig bevisföring:

”Thetanen har förmågan att lämna kroppen och existera oberoende av köttet. I ett exterioriserat tillstånd kan personen se utan att använda kroppens ögon, höra utan kroppens öron och känna utan kroppens händer. Tidigare förstod människan mycket litet om detta fenomen – att individen kan existera skild från sitt sinne och sin kropp. Genom exteriorisering – något som man kan uppnå med Scientology – vinner en person visshet om att han är sig själv och inte sin kropp.” (Vad är Scientology? 1992:147)

Scientology passar därför in i de verkliga definitionerna av religion som för närvarande används i samhällsvetenskaperna.

Sammanfattningsvis: Liksom i ett stort antal religioner som utgör de senaste årtiondenas internationella ”religiösa jäsning” (religionerna av österländskt ursprung, Pingströrelsen och de afroamerikanska religionerna, bland andra), har religiösa upplevelser som inte är vanliga och inte alldagliga en central plats i Scientology. Liksom i andra religioner är sådana upplevelser å ena sidan motiverade, reglerade och förklarade av doktrinen, och å andra sidan tas de som bevis på riktigheten av den kosmiska visionen som gruppen håller. Scientology passar därför in i de verkliga definitionerna av religion som för närvarande används i samhällsvetenskaperna.

II. Scientology och de jämförande definitionerna av religion
LADDA NER VITBOKEN