II.
SCIENTOLOGY OCH DE JÄMFÖRANDE DEFINITIONERNA AV RELIGION

En del författare har närmat sig en definition av religion genom att urskilja den från andra betydelsesystem (som förstås vara sådana tankesamlingar eller teoretiska traditioner som ger betydelse åt verkligheten och åt livserfarenhet.) Så skiljer t.ex. Stark och Gluck (1965) på de ”humanistiska perspektiven” som består av försök att göra mänskligt liv meningsfullt, och religioner som i stället hävdar att de har upptäckt eller skapat vägar för att upptäcka livets verkliga mening. Skillnaden mellan några system och andra är att när det gäller de humanistiska perspektiven ser man avsiktligt till att förläna livet en mening som man kommer överens om, och relativt frivilligt: I den andra antas det att den har en förtida mening jämfört med den andra meningen, vilken individer och sociala grupper önskar ge den och att det är möjligt att komma överens om den. Om detta ämne säger Reginald Bibby:

”Religiösa perspektiv antyder att vår existens har en mening som har företräde gentemot den som vi människor bestämmer oss för att ge den. Som kontrast åsidosätter det humanistiska perspektivet sökandet efter existensens mening, för att i stället koncentrera sina tankar på att ge mening åt existensen.” (Bibby 1981, 103)

Att ur detta perspektiv fråga om Scientology utgör en religion är att undersöka om den gör anspråk på en mening för människans liv som funnits tidigare och anses vara sann och oföränderlig. I samband härmed skall vi anmärka att enligt Scientology definieras människan som en andlig varelse. Scientology har fastställt att människan inte har en ande, utan att anden är vad individen verkligen är. Denna ande kallas en ”thetan”, ett namn som tagits från den grekiska bokstaven theta. Det hävdas att individen existerar som sig själv som en andlig varelse. Personens artistiska förmåga och själsstyrka och hans individuella karaktär är alla yttringar av individens andliga väsen. Thetanen utgör personen själv.

Enligt Scientology består människan av en kropp, en organiserad fysisk substans eller sammansättning; ett sinne som består av bilder, inspelningar av tankar, slutsatser, beslut, iakttagelser och förnimmelser; och thetanen [anden].

Enligt Scientology består människan av en kropp, en organiserad fysisk substans eller sammansättning; ett sinne som består av bilder, inspelningar av tankar, slutsatser, beslut, iakttagelser och förnimmelser; och thetanen. Thetanen uppfattas som skaparen av ting. Han har rörlighet och liv även utan sinnet och kroppen, och använder sinnet som ett kontrollsystem mellan sig själv och det fysiska universum. Scientologer vidhåller att människan är en thetan och att thetanen är källan för hela skapelsen, är odödlig och är livet självt, med en potentiellt oändlig skaparförmåga och, även om den inte är del av det fysiska universumet, har den en potentiell förmåga att kontrollera detta universum som består av materia, energi, rum och tid.

Å andra sidan hävdar Scientology uttryckligen att utbildning i dess doktrin ger ett begrepp av människan, hans möjligheter och de svårigheter som han konfronteras med, som går mycket djupare än vad som lärs ut inom humaniora eller i samhällsvetenskaperna. Med kunskap om Scientologys principer borde personen till exempel kunna förstå varför en del människor har framgång, medan andra misslyckas, varför en människa är lycklig medan en annan inte är det, och varför en del förhållanden är stabila och andra faller sönder. Utbildning i Scientology skulle låta den som anstränger sig känna livets mysterium och uppnå en absolut förståelse av dess odödliga natur. Genom L. Ron Hubbards lära som sprids av Kyrkan, kan individen uppnå utvecklingen av alla sina förmågor över alla de ”åtta dynamikerna” som postuleras i dess kosmiska vision. Dessa dynamiker eller områden, genom vilka mänsklig verksamhet tar sitt uttryck i, är:

1. Individen; 2. Familj och sexualitet; 3. Grupper; 4. Mänskligheten; 5. Allt liv; 6. Det fysiska universum; 7. Andlighet; och 8. Oändlighet eller det Högsta väsendet. (Scientology (0-8: The Book of Basics [Scientology 0-8, Boken om grunder], sidorna 83–93)

Syftet med Kyrkans lära är att höja medvetandenivån hos individen, så att han kan kontrollera och påverka alla livets dynamiker.

Sammanfattningsvis: Som de flesta religioner, påstår sig Scientology ha uppenbarat livets mysterium. Den framlägger inte en godtycklig mening för människans liv, utan gör anspråk på att ha upptäckt den verkliga meningen. Genom att göra det skiljer den sig från humanistiska perspektiv: Den framlägger eller föreslår inte etiska normer och värderingar för att göra det mänskliga livet meningsfullt. Tvärtom gör den anspråk på att verkligen veta vad människan är och vad som är meningen med hennes liv. Samtidigt, och trots att den använder en vokabulär som liknar den som används av vetenskaperna, kan den tydligt åtskiljas från dessa, eftersom den inte har för avsikt att beskriva hur allting händer; inte formulerar några frågor, och framställer inte heller en hypotes för opposition, och som så småningom skall modifieras. Den gör snarare anspråk på att ha upptäckt de verkliga orsakerna och inbjuder en att ta del i nämnda kunskap.

III. Scientology och de funktionella definitionerna av religion
LADDA NER VITBOKEN