IV.
Scientology och de analytiska definitionerna av religion

Ytterligare ett sätt på vilket religion numera definieras inom samhällsvetenskaperna är det analytiska sättet, dvs., genom att känneteckna det enligt de olika sätt på vilka religionen manifesterar sig. Ur detta perspektiv anses det finnas avsevärd samstämmighet mellan alla religioner, med avseende på hur den religiösa personen uttrycker sin religiositet, genom vilket det blir möjligt att fastställa de aspekter som utgör sådan religiositet. Dessa aspekter inbegriper:

a) Gemensam trosåskådning som utgör gruppens doktrinsamling; b) Deltagande i ritualer och andaktsövningar; c) Upplevelse av direkt kontakt med den yttersta verkligheten; d) Förvärvande av religiös information och e) Upplevelse av ändringar eller resultat i det dagliga livet som kan härledas från de andra kännetecknen av religiositet (Stark och Gluck 1985).

Att ur denna synpunkt ställa frågan om Scientology utgör en religion är detsamma som att undersöka om Scientology-kyrkan som en institution väntar sig att dess medlemmar kommer att vara religiösa, det vill säga, att de visar religiositet på de olika sätt som anses vara universellt.

IV.I. GEMENSAM DOKTRINSAMLING

Det har framhållits att religiösa institutioner väntar sig att deras anhängare skall deltaga i deras doktrinära principer. (Stark och Gluck 1985:256) I detta avseende kan det anmärkas att Scientology-kyrkan framlägger en inbördes helhet som är tydligt utformad så att dess anhängare lägger sig till med Kyrkans doktrinsamling. Praktiskt taget är utövningen av Scientology sammansatt av lika delar auditering och utbildning i dess principer. Kyrkan bekräftar att medan auditering tillåter en att se hur något händer, lär utbildningen varför.

Materialet som används i utbildningskurserna består av böcker, skrifter, filmer och inspelade föreläsningar av Kyrkans grundare, som studeras i en ordning som fastställts i förväg. Detta material har samma ställning som heliga skrifter i traditionella religioner: Det blir inte tolkat eller förklarat. Tvärtom ges avsevärd uppmärksamhet till att lärjungen erhåller grundarens ord i dess ”rena form”. Scientologer tror att L. Ron Hubbard upptäckte en exakt fungerande väg till andlig frälsning: Om följandet av en av Scientology-grundarens procedurer inte uppnår de väntade resultaten är detta därför att procedurerna inte förståtts eller inte utförts på riktigt sätt. Möjligheten att det skulle kunna finnas ett fel i originalversionen av L. Ron Hubbards ord tas således ej i beaktande.

De som leder utbildningen i Scientology kallas ”kursledare” och är erkända som experter i studieteknologin, och är skickliga i att finna och klara upp de hinder som de studerande kan träffa på. ”Kursledarens” roll definieras även som ett säkerställande för att doktrinen skall föras vidare på riktigt sätt, så att inte olika versioner eller avvikande tolkningar framlägges. Kursledaren ger inga föreläsningar och framlägger inte sin egen version av ämnet för de studerande. För att förebygga varje förändring av originalet är det absolut förbjudet för kursledaren att framlägga någon som helst typ av muntlig tolkning av materialet.

IV.II. DELTAGANDE I RITUALER OCH ANDAKTSÖVNINGAR

En annan av de former genom vilka religioner tycks vänta sig att deras anhängare skall bevisa sin religiositet, är med deltagande i riter och andaktsövningar. I detta avseende är det möjligt att anmärka, för det första, att Scientology-kyrkan högtidlighåller samma riter som andra religiösa institutioner, såsom söndagsandakter, bröllop, begravningar och namngivningsceremonier för nyfödda barn.

Dessa är emellertid inte de enda aktiviteter som är rituellt utformade i Scientology. Auditering, den centrala utövningen i Scientology, är en rituell verksamhet i den mening som en antropolog ger denna term: en ytterst strukturerad procedur som efterföljer stränga regler och återges skrupulöst noggrant. I själva verket fullbordas auditering genom en serie omsorgsfullt fastställda steg som utformats av Kyrkans grundare och som måste följas utan avvikelse. För Scientology-kyrkan kräver auditering en bestämd väg, en exakt rutt för att uppnå högre tillstånd av medvetande. Auditering definieras som en exakt aktivitet, noggrant kodifierad och som följer exakta procedurer:

”I auditering används processer, dvs. exakta serier frågor eller instruktioner som ställs respektive ges av en auditör, för att hjälpa en person att komma underfund med saker om sig själv och för att förbättra sitt tillstånd. Det finns väldigt många olika auditerings­processer som var och en förbättrar individens förmåga att kon­frontera och bemästra en del av tillvaron. När man har uppnått den bestämda målsättningen för en viss process, avslutas den, varefter man kan använda en ny process som tar upp en annan del av personens liv.

Naturligtvis skulle man kunna ställa ett obegränsat antal frågor – som kanske eller kanske inte skulle hjälpa personen. Prestationen i Dianetics och Scientology är att L. Ron Hubbard isolerade de exakta frågorna och anvisningarna som alltid åstadkommer en förbättring.” (Vad är Scientology? 1992:156)

Det kan således anmärkas att auditering är en exakt ritual, och att ofta upprepat deltagande i denna ritual är ett villkor för att en individ skall anses vara en scientolog.

IV.III. DIREKT ERFARENHET AV DEN YTTERSTA VERKLIGHETEN

Det har framlagts att de flesta traditionella religioner väntar sig att deras anhängare vid någon tidpunkt kommer att uppnå en mer eller mindre direkt upplevelse av den yttersta verkligheten. Denna dimension av religiositet står i samband med de oberoende definitionerna av religion, och vi har förklarat detta med en återblick på de oberoende definitionerna av religion. Vi nämnde därför att religiösa upplevelser som inte är vanliga eller alldagliga har en central ställning i Scientology. Liksom i andra religioner uppmuntras och tolkas sådana upplevelser enligt religionens doktriner och upptas även som bevis på riktigheten av gruppens kosmiska vision.

Scientology framställer sig som en gradvis, tydligt definierad och säker väg till ett förbättrat medvetande, genom att leda individer från ett tillstånd av andlig blindhet till lyckan av en andlig tillvaro. Scientology lovar sina anhängare att ett sådant ökat medvetande kommer att göra det möjligt för dem att slutligen bli medvetna om sin egen odödlighet, uppnå total frihet, allvetenhet och direkt förståelse av meningen med livet, döden och universumet.

Scientology framställer sig som en gradvis, tydligt definierad och säker väg till ett förbättrat medvetande, genom att leda individer från ett tillstånd av andlig blindhet till lyckan av en andlig tillvaro.

Scientologys uttryckliga mål är att uppnå helt och totalt återupprättande av individens medfödda förmågor som en odödlig andlig varelse. Sådana förmågor skulle sätta honom vid ”orsak”, med total kunskap om materia, energi, rum, tid, tanke och liv. Genom att uppnå detta tillstånd skulle individen vara i stånd till en direkt förståelse av det oändliga:

”Vid nivån Opererande thetan har man att göra med individens egen odödlighet som andlig varelse. Man har att göra med thetanen själv i förhållande till evigheten; inte till den evighet som ligger bakom honom, utan till den evighet som befinner sig framför honom.” (Vad är Scientology? 1992:222)

Vi kan därför anmärka att Scientology-kyrkan väntar sig att dess anhängare, genom sitt deltagande i dess utövningar och utbildning i dess doktrin, skall uppnå en gradvis förbättring av medvetandet som till slut leder till en direkt upplevelse av den yttersta verkligheten.

IV.IV. RELIGIÖS KUNSKAP

De analytiska definitionerna av religion hävdar att religiösa institutioner väntar sig att deras anhängare skall ha ett minimum av information om grundsatserna för sin tro, dess riter, dess skrifter och traditioner. I samband med denna förväntan märker vi att utövningen av Scientology består av lika delar auditering och utbildning. Engagemang som förväntas av dess anhängare inbegriper att de skaffar sig kunskap om Kyrkans grundläggande doktrin. I detta avseende framhåller Kyrkan:

”Genom auditering blir man fri. Denna frihet måste stärkas med kunskap om hur man förblir fri. Scientologys axiom beskriver hur det reaktiva sinnet är uppbyggt, samt den övning och kunskap som är nödvändig för att hantera och ha kontroll över livets lagar. Utövningen av Scientology består därför till 50 procent av auditering och till 50 procent av utbildning i Scientologys principer (vilket också innefattar teknologin för hur man tillämpar dem). Att känna till de mekanismer varigenom man kan förlora sin andliga frihet är i sig en frihet och innebär att dessa mekanismer förlorar sin makt över en.

Auditering får en att se hur någonting hände, med utbildning lär man sig varför.” (Vad är Scientology? 1992:164)

Det kan därför anmärkas att i likhet med de flesta religiösa traditioner betraktar Scientology-kyrkan bibringandet av rörelsens läror med välvilja. Förvärvande av religiös upplysning försäkras av samma doktrin genom den symboliska belöningen för dem som griper efter läran: Vem som helst som skaffar sig kunskap om dess principer kan kontrollera livets lagar och vara fri från de faror som hotar hans andliga frihet.

IV.V. FÖLJDERNA I DET DAGLIGA LIVET

Det har anmärkts att de flesta religiösa institutioner väntar sig att deras religiösa trosåskådning, deltagandet i ritualer, religiös upplevelse och kunskap om de grundläggande doktrinerna skall ha följder i deras anhängares dagliga liv. Som tidigare diskuterats med hänvisning till de funktionella definitionerna av religion, förutsätter Scientology att med dess utövning och utbildning frigör sig människor från irrationella rädslor och psykosomatiska sjukdomar, blir lugnare, uppnår ett bättre tillstånd av jämvikt och energi, kommunicerar bättre, reparerar och återupplivar sina förhållanden med andra, uppnår sina personliga mål, överger sina tvivel och hämningar och får självförtroende, känner glädje och förstår tydligt hur man uppnår lycka.

Ännu en förändring som Scientology-kyrkan väntar sig av sina anhängare, och därför uppmanar dem att bli auditörer, är att de kommer att hjälpa andra med att förändra tillstånd som de önskar förbättra:

”Man kan se att behovet av auditörer är stort, eftersom det bara är möjligt att hjälpa en person åt gången. Till skillnad från religioner med församlingar av självstyrande typ, händer denna räddning i Scientology endast på en personlig basis mellan auditör och preclear. Många scientologer utbildar sig till auditörer, och var och en som vill hjälpa sina medmänniskor kan göra detsamma. Men inte nog med det – man kan dessutom vinna större förmåga att klara sig i livet än man någonsin trodde var möjligt. Att hjälpa sina med­människor är något av det värdefullaste man kan göra och det bästa sättet att göra detta är att bli auditör. Auditörer använder vad de lärt för att hjälpa andra genom auditering och för att få till stånd en ändring varhelst de ser att tillstånd och förhållanden behöver förbättras.

Detta är den utbildade scientologens mission. Det är på hans förståelse, medkänsla och kompetens som drömmen om en bättre värld vilar.” (Vad är Scientology? 1992:169)

Det kan därför anmärkas, att liksom de flesta religiösa institutioner förväntar sig Scientology-kyrkan att deltagande i dess trosåskådning, medverkan i dess ritualer, den direkta upplevelsen av den yttersta verkligheten och kunskap om dess grundläggande doktriner kommer att ha följder i dess anhängares dagliga liv. Dessa följder inbegriper förbättring av förmågan att hantera deras eget liv, förbättring av deras egna förmågor och ett förbättrat sinnelag och förmåga att hjälpa andra.

Sammanfattningsvis, kan det observeras att Scientology-kyrkan väntar sig att dess anhängare kommer att vara religiösa personer, i den betydelsen som de analytiska definitionerna av religion ger denna term. Praktiskt sett tillhandahåller Kyrkan en grundstomme så att dess anhängare kan deltaga i dess grundläggande doktriner och väntar sig att de som deltar skall uppnå en direkt upplevelse av den yttersta verkligheten, erhålla information om sin tros principer och uppleva följderna därav i sina dagliga liv. Enligt de analytiska definitionerna av religion utgör därför Scientology-kyrkan en religiös institution, eftersom dess förväntningar i förhållande till dess anhängare motsvarar det som sådana institutioner väntar sig av religiösa individer.

V. Scientology och emic-definitionerna av religion
LADDA NER VITBOKEN