Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Mina anmärkningar behandlar frågan om huruvida Scientology kan definieras som en religion i överensstämmelse med de kriterier som traditionellt används av sociologer som specialiserar sig i analysen av vad de anser vara religiösa fenomen.

Det finns stora skillnader bland den mångfald av religionsbegreppsbildning och -definitioner som används av sociologer. Valet av begreppsbildning och definition avspeglar både en mängd olika underliggande antaganden om den sociala realitetens natur och variationer i syftet att skapa sig ett begrepp om eller definiera religion. Med tanke på den socialvetenskapliga förståelsens instrumentalt avgörande karaktär (och till skillnad från uppskattande eller värderande) är det inte överraskande att begrepp och definitioner inte bedöms utifrån deras sanning eller falskhet, utan snarare utifrån deras relativa nytta. Speciellt deras differentierade egenskap för att tydligt avskilja ett givet fenomen från andra fenomen på ett sådant sätt att skillnaderna kan visa sig avslöja betydelsefulla fakta om dem är det huvudsakliga måttet på hur användbara konkurrerande definitioner och begreppsbildningar är.

Definitioner1 kan således variera beroende på vilket syfte är vid handen men det betyder inte att det är total relativitet eller anarki. Det finns två huvudtyper av religionsdefinitioner som används bland psykologer, sociologer och antropologer: funktionalistiska och väsentliga. Inom varje typ finns det ytterligare undertyper. Jag vill påstå, att baserat på personliga kontakter med scientologer och akademiska studier av Scientologys lära, praxis, organisation och konsekvenserna för anhängares liv, att det skulle vara mer praktiskt att definiera Scientology som en religion än som någon som helst annan form av verksamhet.

1 Av stilistiska skäl vill jag inte längre nämna ”konceptualisering”, men det representerar faktiskt en delbar, analytisk process som vanligtvis föregår processen att definiera fenomen.

I. Funktionalistiska definitioner
LADDA NER VITBOKEN