Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

I. Funktionalistiska definitioner

En funktionalistisk definition är en definition som fokuserar uppmärksamhet på de bidrag, som efter vad som påstås tillhandahållits fenomenet i fråga, till stabiliteten och/eller överlevnaden av en social eller kulturell entitet. Således kan fenomen demonstreras som varande funktionalistiska för entiteter som sträcker sig från den individuella personen till världssystemet. Det faktum, att detta sätt att definiera saker på väcker många filosofiska problem och har gett många logiker något att tänka på, har inte förhindrat att det blivit populärt bland sociologer – särskilt i förhållande till religion.

Det kan sägas att religion har den funktionella egenskapen:

(a) att hjälpa människor på en personlig nivå till att övervinna problem som handlar om personlighetsobalans, själv-identitet, mening i livet, moraliska resonemang osv.

(b) att integrera potentiellt rotlösa människor på den kollektiva nivån i grupper och föreningar som ger riktning och mening åt saker i det personliga livet såväl som användbara referenspunkter i större samhällen där den enskilde människan eventuellt känner sig utsatt för en allsmäktig byråkrati eller system, eller

(c) ger legitimitet på det sociala planet för den rådande samhällsordningen; ersättning för känslor av utsatthet; och moralisk reglering av ömsesidiga relationer mellan större sociala organisationer.

Scientologys grundläggande lära om thetanens (den andliga varelsen) andliga natur och om de åtta dynamikerna; de praktiska målen för Scientologys utbildningskurser och vägledningstjänster; och det vördnadsfulla, eftertänksamma tonfallet i vissa Scientology-ceremonier samverkar alla till att övertyga mig om, liksom fallet är med andra religioner, att Scientology med fördel kan beskrivas som funktionell på var och en av ovan beskrivna nivåer.

Scientologys grundläggande lära om thetanens (den andliga varelsen) andliga natur och om de åtta dynamikerna; de praktiska målen för Scientologys utbildningskurser och vägledningstjänster; och det vördnadsfulla, eftertänksamma tonfallet i vissa Scientology-ceremonier samverkar alla till att övertyga mig om, liksom fallet är med andra religioner, att Scientology med fördel kan beskrivas som funktionell på var och en av ovan beskrivna nivåer. Naturligtvis är detta inte ett påstående om att det bara är religioner som har dessa funktioner. Det är helt enkelt att säga, för det första, att Scientology faktiskt delar dessa med andra religioner och, för det andra, att Scientologys speciella sätt att uppfylla dem är närmare besläktade i uttryck och mål med funktionerna i förnuftsmässigt definierade religioner än, till exempel politiska grupper eller välfärdsverksamheter.

Det kan vara praktiskt att definiera religion utifrån funktion i vissa fall av socialvetenskaplig analys: det kan belysa många intressanta aspekter av dess olika bidrag till samhället. Men med tanke på den uppenbara svårigheten att skilja mellan religion och ideologier i detta perspektiv, kan en funktionalistisk definition dock inte sträcka sig speciellt långt när det gäller att betona religionens karaktäristiska särprägel. Av denna anledning är en väsentlig definition möjligen mer användbar.

II. Väsentliga definitioner
LADDA NER VITBOKEN