AVSNITT V: TANKESYSTEM

Scientology erbjuder en omfattande och ett högt utvecklat detaljerat tankesystem som tolkar och förklarar olika aspekter av mänsklig erfarenhet. I dess litterära studieorienterade närmande till dess verk, är det den nya skolastiken, attraktiv för människor som gillar att organisera, göra sig en föreställning om, systematisera och intellektualisera sin erfarenhet. Den lär inte ut ett specifikt begrepp om ”Gud” eller det ”Högsta väsendet”, även om den syftar tämligen storslaget – och i viss mån – till en ”åttonde dynamik”, den högsta i en hierarki av åtta samband i vilka individer kan ägna sina krafter, men den ger föga vägledning eller förklaring om hur man bör fortskrida i förhållande till den ”dynamiken” eller vad man kan förvänta sig att finna där.

Men Scientology lär ut mycket klart och tydligt – eller gör det möjligt för dess anhängare att upptäcka – att de är ”andliga varelser” som har en oavbruten existens bortom döden i på varandra följande förgängliga kroppar. Denna centrala trossats eller upptäckt, som åberopades av i stort sett samtliga anhängare som sin egen övertygelse, är i sig en betydande differentiering från icke-religiösa filosofier och psykologien. Det är ett begrepp som är kännetecknande för flera religioner och för praktiskt taget inget icke-religiöst tankesystem.

Scientology erbjuder en omfattande och ett högt utvecklat detaljerat tankesystem som tolkar och förklarar olika aspekter av mänsklig erfarenhet.

Mer väsentligt, den här synen på verkligheten och dess åtföljande konsekvenser verkar tillfredsställa de flesta anhängares hunger efter en yttersta mening. Flera anhängare kännetecknade sig själva som ”sökare” som hade provat på den ena religionen efter den andra och fann dem alla otillfredsställande tills de stötte på Scientology, och fann en varaktig tillfredsställelse i den. Som en av dem uttryckte det: ”Den typen av frågor besvärar mig inte längre.”

Även om Scientology inte har ett specifikt svar redo för varje tänkbar teologisk fråga (mer än vad vissa erkända religioner har), verkar den ha förmått ingjuta i dess anhängare en tillförsikt att tillvaron äger rum i en i grund och botten meningsfull och tillförlitlig ram i vilken en ändamålsenlig mänsklig aktivitet är möjlig och effektiv.

I den meningen att den effektivt mildrar (om inte uttryckligen besvarar) dess anhängares ängslan vad gäller den yttersta meningen med livet, så är Scientology en religion och funktionellt en mycket effektiv sådan. Med hänsyn till analysen i Avsnitt IV ovan, är detta den enda nödvändiga och tillräckliga egenskapen för en religion, för all religion, och för ingen annan form av mänsklig strävan. Inte alla anhängare har kommit till Scientology i sitt sökande efter denna produkt eller tjänst, och inte alla har uppnått denna nivå av insikt, men det gäller för alla religioner. Bland de anhängare som intervjuades och som tidigare hade känt religiös rådlöshet, var det ingen som rapporterade att denna rådlöshet fortsatte i Scientology. Det kan ha funnits någon som fortsatte att vara rådlös men som inte medgav det; mer sannolikt, personer som fortfarande var otillfredsställda som glidit bort från Scientology – som vissa gör – och som fortfarande söker någon annanstans. Detta ifrågasätter inte det faktum att Scientology kan utföra religionens funktion för dem som stannar kvar.

Förutom ovanstående avgörande slutsats om Scientology, finns det andra som, även om inte de i sig själva är dispositiva, hjälper till att förstärka slutsatsen att Scientology är en religion:

1. ”Bikt”-karaktären hos ”auditering”.

2. Lärosatsen (oavsett om objektivt sant eller inte) att människan i grunden är god.

3. Betoningen på etik i mänskliga relationer.

4. Förmågan att rädda personer från drogmissbruk.

5. Förrättande av vigslar av kyrkans personal.

6. Fokusering på ”att hjälpa andra”, vilket resulterar i kyrkans program för de åldrande, motståndet mot elchockterapi och lobotomi som mentalhygientekniker etc.

Dean M. Kelley
1980
Updaterad juni 1996

LADDA NER VITBOKEN