Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

INTRODUKTION

Scientology-kyrkan i Kalifornien gav författaren av denna rapport i uppdrag att undersöka frågan huruvida Scientology är en religion i juridisk bemärkelse. Författaren samtyckte att (utan avgift) åta sig denna uppgift med hjälp av intervjuer med ett tvärsnitt av anhängare till Scientology-kyrkan över hela landet på tider och platser enligt deras eget val.

Under juni, juli och augusti 1980 genomfördes intervjuer med 21 slumpmässigt utvalda individer vid Scientology-institutioner i Sacramento, Kalifornien, Albuquerque, New Mexico, Washington D.C. och Clearwater, Florida. Varje intervju försökte locka fram hur anhängaren kom i kontakt med Scientology, vad hans eller hennes nuvarande förhållande till rörelsen är, vilken funktion den tjänar i hans eller hennes liv, och vilken skillnad den har haft beträffande hans eller hennes förståelse av tillvarons yttersta frågor.

Syftet med intervjuerna var inte att fastställa något om Scientologys läror eller trossatser utan att fastställa vad Scientology gjorde för anhängaren. Tillvägagångssättet liknade det som en kalifornisk domstol föreställde sig i Fellowship of Humanity v. Alameda County när de undersökte huruvida den icke-teistiska organisationen var berättigad till skattebefrielse av dess egendom som en ”religion”:

Den enda utredningen i ett sådant fall är således den objektiva, dvs. huruvida tron upptar samma plats i de troendes liv som ortodoxa trosuppfattningar upptar hos majoriteten av människor, och huruvida en viss grupp som gör anspråk på befrielse uppträder på det sätt som grupper som erkänts vara religiösa uppträder.

153 Cal.App.2d vid 6920

Intervjuade personer inkluderade 13 män och åtta kvinnor, med åtta som jobbade heltid på kyrkan (pastorer?) och 13 på deltid (lekmän?). Några hade varit med i rörelsen under bara ett år eller så, medan andra hade varit med i många år (upp till 18 eller 20). Trots att det fanns en betydande variation i svaren kom det fram vid de sista intervjuerna väldigt lite ”nytt” material, det var mest återkommande information och erfarenhet som redan dykt upp i tidigare intervjuer. På sätt och vis hade man alltså känslan av att ha utforskat till en ”mättnadsgräns” den typ av svar som bringats i dagen genom de frågor som hade ställts.

Intervjuaren försökte att inte ”omedvetet ange” till anhängaren syftet med intervjun och att ställa förutsättningslösa frågor överallt där det var möjligt och följa upp förhållanden och idéer som nämndes av anhängaren snarare än att införa dem rätt upp och ner som i ett rakt intervjuschema. Frågor refererade inte till ”religion” förrän anhängaren gjorde det, utan istället fokuserade de på ”vad har Scientology gjort för dig”.

Anmärkning: Författaren var chef för religiös frihet för National Council of Churches of Christ i USA (1960–1990) och rådgivare om religiös frihet (1990–). Författaren tar fullt och ensamt ansvar för denna studie och dess slutsatser. De skall inte tillskrivas NCC eller någon av dess medlemsförsamlingar.

I. Observationer
LADDA NER VITBOKEN