Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

III.
RELIGIÖST BRUK

Vad beträffar religiöst utövande, uppvisar Scientology samma typiska ceremoniella former som kan hittas bland världens övriga religioner, närmare bestämt initiering eller dop (vilket scientologerna kallar ”namngivning”), giftermål, begravningar m.m. Dock är auditeringen, som kan jämföras med katolicismens, buddismens och den hinduiska vedatraditionens progressiva meditationsnivåer, en religiös centralhandling, som är unik för Scientology. Auditeringen åtföljs av Scientology-utbildning som jag kommer att behandla mer utförligt i avsnitt III (b).

(a) Auditeringen är en religiös instruktionsprocess, vari andliga guider (utbildade Scientology-präster) leder anhängarna genom den andliga upplysningens olika tillstånd. Genom att aktivt genomgå denna gradvisa auditeringsprocess tror scientologerna att de hjälper själen, eller ”thetanen”, att befrias från dess snärjande bojor eller ”engram”. Auditeringens stadier kallas ”grader” eller ”nivåer” och åskådliggörs i Scientologys ”Klassificerings-, graderings- och medvetandetabell”. Tabellen visar metaforiskt spännvidden mellan de lägre och högre nivåerna av andlig existens. Scientologerna kallar tabellen för ”Bron till total frihet” eller helt enkelt bara ”Bron”. Bron uppvisar en detaljerad oavbruten andlig följd, som sträcker sig från negativ ”Icke-existens”, via mellannivåerna ”Kommunikation”, ”Upplysning” och ”Förmåga” och därefter vidare till ”Clearing” och ”Ursprung” samt det slutliga ”Power på alla åtta dynamikerna”. Merparten av Scientologys religiösa handlingar ägnas åt auditering och utbildningskurser i upplysning av auditörer, som är Kyrkans andliga vägledare. Dessa gradvisa stadier är förvånansvärt lika de religiösa och andliga upplysningsstadier och -nivåer som kan hittas i den medeltida franciskanerteologen Bonaventuras välkända avhandling Journey of the Mind into God [Sinnets färd mot Gud] och i Ignatius av Loyolas (jesuiternas grundare) Spiritual Exercises [Andliga övningar]. Auditeringens andliga mål innebär först att bli ”Clear” från skadliga ”engram” och därefter att bli fullvärdig ”Opererande thetan” (OT), så att man är ”orsak” över ”liv, tanke, materia, energi, rum och tid”. Även om scientologerna inte motsätter sig uppsökandet av läkare för fysiska krämpor, är de klart emot användandet av psykotropiska droger, som de anser hämma, snarare än hjälpa, uppnåendet av själens mentala och andliga helande.

(b) Scientologys andra religiösa centralhandling är utbildningen, som innebär ett intensivt studium av Kyrkans heliga skrifter. Trots att en av utbildningens viktigare aspekter är utbildandet av individuella auditörer med förmåga att ge auditering åt församlingsmedlemmarna, har auditörsutbildningen en lika viktig individuell som andlig komponent. Som diskuteras nedan stämmer detta andliga element överens med Scientologys och andra österländska religioners tonvikt vid meditativ och instruerad tillbedjan snarare än den celebrerande tillbedjan som dominerar inom flertalet västerländska religioner. Scientology-doktrinen slår fast att utbildningen utan tvekan ger medlemmarna hälften av den totala andliga behållningen under förflyttningen uppför Bron.

IV. Kyrklig samvaro
LADDA NER VITBOKEN