Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

III.
ANALYS AV SCIENTOLOGY
SOM EN RELIGIÖS ORGANISATION

III.I. Scientology uppfyller definitionen för vilken religiös tradition som helst

Många forskare inom området religionsvetenskap definierar religion i rent funktionella termer. De två kanske mest allmänt accepterade vetenskapliga definitionerna av religion i denna anda är filosofen Paul Tillichs beskrivning av religion som ”tillståndet att ha en förståelse av en ursprunglig förbindelse” och historikern Frederick J. Strengs beteckning av religion som ”ett hjälpmedel för slutgiltig transformation”. För sådana betraktelsesätt, kan vilken som helst förbindelse som karakteriserar alla andra förbindelser som preliminära eller vilken som helst kraft som förvandlar en person till sitt innersta väsen, betraktas som grundläggande religiös i innebörd och syfte. Dessa funktionella betraktelsesätt av den akademiska definitionen av religion är ganska lika den juridiska definitionen av religion som anges i Seeger v. United States, 380 U.S. 163 (1965), som föreskriver att ”religiös träning och tro inkluderar och utvidgas till dessa uppriktiga och meningsfulla övertygelser som upptar en plats i livet parallellt kompletterat av den ortodoxa tron på ett Högsta väsende”.

Medan jag uppskattar den vetenskapliga användbarheten och juridiska lämpligheten med sådana funktionella betraktelsesätt av religion, är mina syften som forskare bättre betjänta av en något snävare definition av religion. Liknande tillvägagångssättet hos många andra forskare inom området religionsvetenskap, definierar jag religion formellt som varje system av trossatser och utövningar som gör anspråk på att samordna individer och samfund med det översinnliga fundamentet för deras existens. Alla delar i denna definition är viktiga eftersom de pekar på viktiga och oumbärliga aspekter av varje organiserad religiös tradition. Varje religion är ett system av trossatser och tillämpningar. En religion tillhandahåller både ett sätt att förstå och ägna sig åt världen i alla dess mysterium och betydelser. Alla religioner upprätthåller och stödjer individer och samfund. En religion sätter individen i kontakt med ett samfund av likatänkande och personer som agerar på liknande sätt. Viktigast av allt, alla religioner har sina rötter i ett översinnligt fundament. Med ”översinnligt fundament” hänvisar jag till den distinktion som religioner typiskt drar mellan den vanliga världen och det extraordinära väsen eller den kraft som förenar och fullbordar den vanliga världen. Religioner talar ofta om detta översinnliga fundament som det heliga, gudomliga eller oändliga medan man tilldelar det namn som Gud, Allah eller Brahman. Men oavsett hur det namnges och förklaras, så hävdar alla religioner någon form av yttersta realitet som besvarar liv och död-frågor i människans existens. Utmärkande för alla religioner är en relation till denna yttersta realitet.

Utan tvekan, Scientology uppfyller både de funktionella och rättsliga definitionerna av religion som ”ett tillstånd av slutgiltig delaktighet” eller som ”en möjlighet till slutgiltig omvandling”. Men lika säkert, Scientology uppfyller den snävare vetenskapliga definitionen av religion som jag har föreslagit. Scientology uppvisar ett trossystem och tillämpningar som gör anspråk på att samordna både individer och samfund med det översinnliga fundamentet av hela tillvaron. Mer exakt, Scientology uppfyller det sine qua non-testet för varje religion, eftersom den hävdar existensen av ett översinnligt fundament i människans tillvaro och förstår detta översinnliga fundament på ett fullständigt andligt sätt.

Scientologer ser mänskligt liv som inriktat på överlevnad på åtta dynamiker, eller syften. De framställer dessa åtta interaktiva dynamiker som koncentriska cirklar, där den första dynamiken av individuell existens i tur och ordning omges och understöds av mer omfattande dynamiker av gemensam och andlig existens.

Scientologer ser mänskligt liv som inriktat på överlevnad på åtta dynamiker, eller syften. De framställer dessa åtta interaktiva dynamiker som koncentriska cirklar, där den första dynamiken av individuell existens i tur och ordning omges och understöds av mer omfattande dynamiker av gemensam och andlig existens. Således, existens över varje dynamik deltar i och pekar mot livets ultimata andliga ursprung och öde. Den första dynamiken är drivkraften att överleva genom individuell existens; den andra dynamiken i riktning mot överlevnad genom familjeliv; den tredje dynamiken genom grupper; den fjärde dynamiken i riktning mot överlevnad genom det mänskliga släktet; den femte dynamiken i riktning mot överlevnad genom alla livsformer; den sjätte dynamiken i riktning mot överlevnad genom det fysiska universumet; den sjunde dynamiken i riktning mot överlevnad genom det andliga universumet och den åttonde dynamiken i riktning mot överlevnad genom ett Högsta väsende eller som oändlighet. Medan de första sex dynamikerna främst sysslar med andligt välbefinnande i vardagens värld, knyter de sjunde och åttonde dynamikerna samman de här vardagliga nivåerna med andliga dimensioner av realitet som radikalt övergår den vardagliga fysiska och sociala världen.

Scientologys sjunde dynamik bejakar en andlig dimension i tillvaron som radikalt övergår den fysiska kroppen och den materiella världen. I sig, har denna syn på människan som andlig varelse affiniteter med hinduismens oförgängliga Atman och den kristna lärans odödliga själ. För Scientology är den riktiga personen inte kroppen, än mindre de saker som används för att smycka och utvidga kroppsligt liv. Den verkliga personen är en till sin natur god andlig varelse som använder den fysiska kroppen och den materiella världen. Scientologer kallar denna andliga varelse ”thetanen”. Idealiskt, när den är till fullo opererande, har thetanen obegränsad kapacitet till kunskap och kraft. Men, thetanen kan inte helt och fullt och fritt verka ”som orsak” på detta sätt förrän den har befriats från de mentala blockeringar och deras skadliga fysiska och psykiska biverkningar som har samlats under århundraden över många tidigare livstider av förkroppsligad existens. Dessa mentala blockeringar, som kallas engram av scientologer, måste utplånas innan thetanen kan återfå sin skaparkraft och visdom. Den här processen för att utplåna engram, som kallas clearing i Scientology, har upptäckts och fulländats av L. Ron Hubbard i den andligt helande teknologin i Dianetics och den tillämpade religiösa filosofin i Scientology.

Scientologys åttonde dynamik bejakar ett andligt sammanhang i livet som radikalt övergår det erfarenhetsbaserade jaget och det fysiska universum. Scientologer hävdar ogärna komplett teknisk kontroll och filosofisk förståelse av denna högsta nivå av andlighet. Men en sådan ovillighet har en långtida och hedrad plats i världens religioner. De forntida judiska skriftlärde vågade inte ens skriva namnet på Gud av vördnad inför hans ”shekhinah glory”. Den medeltida kristna teologen talade bara om Gud såsom ”vägen av förnekande” som ett erkännande av Guds översinnliga annanhet. De forntida kinesiska visa männen insisterade på att ”Tao som kan uppfattas är inte den verkliga Tao”. Den medeltida indiska mystikern riktade sig till det Högsta väsendet som ”Han inför vilka alla ord ryggar tillbaka”. Scientology upprepar samma traditionella religiösa blygsamhet när den klart och tydligt bekräftar men inte helt förklarar att individer i slutändan överlever ”genom ett Högsta väsende” eller ”som oändlighet”.

III.II. Scientology eftersträvar målen
för vilket religiöst sökande som helst

Varje religion är ett sökande efter frälsning. Faktum är att behovet av en religion från första början växer ur en insikt om att saker och ting inte är rätt i människans värld. Varje mänsklig varelse lever under en dödsdom som hotar att föra allt till omintetgörelse. Kulturella ideal och sociala institutioner kan öka individens varande och värde, men inte på bred front och evigt. Målsättningarna som mänskliga varelser tar sig an misslyckas alla. De imperier som mänskliga varelser bygger misslyckas alla. Men varje religion ger löften om en väg genom eller runt oredan och förstörelsen som tycks hemsöka allt mänskligt liv. Världens religioner skiljer sig sinsemellan över huruvida denna ”väg” är ett individuellt eller ett kollektivt åtagande, en mänsklig eller en gudomlig prestation, en jordisk eller en himmelsk belöning. Men varje religion lovar frälsning från döden och över döden för alla som lär sig livets andliga lärdomar och lär sig bemästra livets andliga discipliner.

Frälsning är inte begränsad till en slutlig seger över döden i någon annan värld eller framtida liv. Religioner erbjuder frälsning från den mentala förvirring, kroppsliga smärta och moraliska kaos som stör mänskligt liv i denna värld och det här livet. Symboliskt för religioner är att man lovar förmågan och tillhandahåller verktygen för att klara av alla livets marginella situationer. Religioner erbjuder styrka och en tröst för personer som kommer till gränserna för sin egen analytiska kapacitet, fysiska uthållighet och moralisk insikt. Kort sagt, religioner är skapade för att bära ”toppbelastningarna” av mänsklig förvirring, lidande och fördärv.

Scientology lovar inte bara en lösning till dödlighet utan tillhandahåller även en väg att övervinna mänsklig förvirring, lidande och fördärv. ... För scientologer, är dessa problem som anfäktar mänskligheten i grund och botten av andlig snarare än bara fysisk eller mental karaktär.

Som andra religioner, lovar Scientology inte bara en lösning till dödlighet utan tillhandahåller även en väg att övervinna mänsklig förvirring, lidande och fördärv. En standarddefinition av Scientology, som dyker upp i försättsbladen i de flesta av dess publikationer, riktar sig direkt till dessa tre yttersta hot mot välbefinnande: ”Scientology är en tillämpad religiös filosofi och teknologi för att lösa problem med anden, liv och tanke.” För scientologer, är dessa problem som anfäktar mänskligheten i grund och botten av andlig snarare än bara fysisk eller mental karaktär. Det finns en underliggande svag punkt hos anden eller, mer korrekt, hos thetanen, som försvagar kroppen och förmörkar sinnet. Men Scientology utlovar ett sätt att frigöra thetanen från de undermedvetna minnen av de katastrofer den har genomlidit i tidigare livstider och de svagheter den har dragit på sig under den här livstiden som fördunklar dess medvetande och lamslår dess förmågor. Sålunda, Scientology strävar efter det personliga målet att cleara det mänskliga sinnet, kroppen och anden från alla aberrationer.

Som andra religioner, är Scientology ett sökande efter frälsning som omfattar livet i en kommande ”värld” samt livet här i denna värld. Scientologys sökande efter frälsning centreras i processen av andlig vägledning som kallas auditering – en process som har likheter med västerländsk bikt och österländska meditativa tekniker. Auditering både renar och centrerar det inre livet hos thetanen. De första stadierna av auditering behandlar främst tillvarons andliga dynamiker med individen, familjen, socialt och historiskt liv och är avsedda att åstadkomma friska och lyckliga människor. De efterföljande stegen i auditering fördjupar individens andliga medvetenhet och förmåga, för att till slut befria thetanen från allt beroende av den fysiska kroppen och det materiella universum. Kort sagt, Scientology framhåller löftet om lycka i det här livet och odödlighet för alla dem som passerar dess ”Bron till total frihet”.

Till sist, scientologer begränsar inte löftena om andligt välbefinnande som kan uppnås genom clearing till den enstaka individen. Det yttersta syftet med den andliga auditeringstekniken är att ”cleara planeten”, och därigenom skapa ett andligt tillstånd av allmänt utbredd godhet och evig fred. I auditering, Scientology påstår sig ha den ”andliga teknologin” för att ta bort de bakomliggande andliga orsakerna till all fientlighet och fördomar, ojämlikhet och orättvisor, alla krig och exploatering. Endast när planeten på detta sätt clearats kommer människor att uppnå en ”civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig”.

III.III. Scientology uppvisar dimensionerna för vilket religiöst samfund som helst

Som den föregående diskussionen visar, är religion inte bara en privat angelägenhet. Religion är ett socialt och historiskt fenomen, trots det faktum att religioner uppkommit ur och är hemmastadda i människans hjärta. Individuell religiös upplevelse växer ur ett religiöst samfund som bevarar och kommunicerar den religionen från en person till en annan och från en generation till nästa. Som sådant, är varje religiöst samfund organiserat kring fyra distinkta och inbördes relaterade dimensioner. Speglande det faktum att en religiös tradition har både teoretiska och praktiska såväl som individuella och sociala aspekter, så är religiösa samfund uppbyggda som ett system av religiösa övertygelser, religiösa utövningar, religiösa institutioner och religiösa ledare.

Som alla andra religioner, bejakar Scientology en särpräglad mängd av religiösa övertygelser. Enskilda scientologer tillgodogör sig dessa övertygelser genom omfattande individuella studier och gruppstudier av de filosofiska, tekniska, etiska och trosbaserade skrifterna av L. Ron Hubbard. Dessa skrifter tillhandahåller verkligen den auktoritativa källan för Scientologys religiösa övertygelser. Således fungerar L. Ron Hubbards skrifter som religiösa skrifter, bär samma auktoritativa kraft för Scientology som Bibeln gör för kristna, de fem moseböckerna för judar, Koranen för muslimer, boken om mormoner för Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga, eller Science and Health with Keys to the Scriptures för Christian Science-kyrkan. Som sådan, anses L. Ron Hubbard vara grundaren av Scientology på ett liknande sätt som Mohammed hålls som grundaren av islam eller Joseph Smith anses vara grundaren av mormonkyrkan.

Scientology bejakar en särpräglad mängd av religiösa övertygelser. Enskilda scientologer tillgodogör sig dessa övertygelser genom omfattande individuella studier och gruppstudier av de filosofiska, tekniska, etiska och trosbaserade skrifterna av L. Ron Hubbard.

Som andra religioner upprätthåller Scientology en distinkt samling religiösa ceremonier. Scientologer firar ceremonier för äktenskap, dop och begravning enligt Scientology-kyrkans ceremonier. Men hjärtat av Scientologys religiösa liv är tillämpningen av andlig auditering och utbildning. Auditering och utbildning utgör de två sidorna av Scientologys Bron till total frihet. Scientology-auditering, vilken bär vissa likheter med kristen bikt och buddistisk meditation, är inte bara en annan version av psykologisk rådgivning eller psykoanalytisk behandling. Auditering är den andliga disciplin varigenom thetaner ”clearas” från deras ”engram” – blir befriade från de andliga fällor som förmörkar sinnet och försvagar kroppen. Den här processen av clearing sker i sekventiella steg. Varje stadium av auditering uppnår allt högre nivåer av andlig medvetenhet och förmåga. I själva verket, när tillräckligt många individer har clearats, har hela planeten en chans att också clearas. I enlighet med dessa individuella såväl som kollektiva målsättningarna med auditering, är scientologer också engagerade i den heliga missionen att sprida budskapet om Scientology och att sörja för auditering till andra. Såsom sådana andra missionerande religioner som buddism, kristendom och islam, strävar Scientology efter att sprida budskapet och möjligheten för hela världen att uppnå frälsning och till slut över hela universum. Scientology-utbildning är absolut nödvändig för att uppfylla denna världsomspännande mission, förutom att vara oumbärlig för de anslutnas egen andliga upplysning. Utbildning involverar intensiva studier, ledda av kursledare, av skrifterna, föreläsningarna och filmerna av L. Ron Hubbard. Likt auditering, görs kurser i sekventiella steg som är utformade för att fördjupa andlig upplysning och utveckla auditeringsteknik. Till sist, bara en auditerad och utbildad scientolog förfogar över den andliga teknologin för att vägleda andra över Bron till total frihet.

Som alla andra religioner, har Scientology utvecklat specialiserade sociala strukturer av organisation och ledarskap för att tjäna dess medlemmar och sprida dess budskap. Scientology är ett frivilligt religiöst samfund som är formellt organiserat kring högst särskiljande religiösa aktiviteter under strikt hierarkisk kontroll. Scientologys religiösa tjänster tillhandahålls genom fem olika sorters religiösa center, beroende på vilken nivå av auditering och utbildning som erbjuds vid ett givet centrum. De högre nivåerna av organisationer tillhandahåller alla tjänster som erbjuds av lägre kyrkor och missioner. Scientology-missioner levererar alla ”vägarna till Bron” såväl som auditering på de lägre ”gradnivåerna” till tillståndet Clear. Scientology-kyrkor, som också kallas orger (förkortning för ”organisationer”) och ligger i större städer, erbjuder alla ”vägarna till Bron” samt utbildning upp till ”Klass V-graduandauditör” och auditering till tillståndet ”Clear”. Saint Hill-orger och Avancerade orger, vilka är belägna i England, Los Angeles, Köpenhamn och Sydney, specialiserar sig på auditörsutbildning och mellanliggande ”OT”(Opererande thetan)-nivåerna upp till ”OT V”. Scientologys Flag Service Org i Clearwater, Florida, levererar tjänster till de högsta nivåerna av utbildning och auditering till och med ”OT VII”. Till sist, bara Flag Ship Service Organization tillhandahåller den högsta auditeringsnivån, ”OT VIII”.

Scientology-kyrkans hierarkiska struktur baseras på religiös grund och tjänar religiösa ändamål. Kyrkans juridiska struktur utformades för att stå i linje med och komplettera den kyrkliga strukturen. De flesta av de enskilda organisationerna är separata juridiska enheter och verkar under ledning och bemyndigande av Church of Scientology International, moderkyrkan för religionen med uppdrag att säkerställa dissemineringen och spridningen av trosläran. Religious Technology Center är det organ som ansvarar för att upprätthålla ”renheten” av Scientologys tillämpade religiösa filosofi och teknologi för andligt helande. När det gäller dess juridiska struktur, återspeglar Scientology-kyrkan de dominerande sociala institutionerna i dess samtida samhälle, på samma sätt som den romersk-katolska kyrkan speglas av den medeltida kulturens feodala aristokratier och protestantiska religioner avspeglar vår moderna kultur av kapitalistiska demokratier. Men den speciella organisationsformen som en given religion tar, kan klart och tydligt skiljas från de distinkta religiösa syften som den står för.

Ledarskap i Scientology-kyrkan är baserat på den omfattande religiösa visionen och auktoriteten av L. Ron Hubbard. Till skillnad från sådana forntida religiösa grundare som Buddha och Jesus, är L. Ron Hubbard inte föremål för en religiös tillbedjan bland scientologer, även om han ges stor religiös beundran och tillgivenhet. Snarare, den tillämpade religiösa filosofin och teknologin för andligt helande som han upptäckte och utvecklade är för sig själva hävdvunna med helgd. Icke desto mindre, ser scientologer L. Ron Hubbard som en enastående person i mänsklig och kosmisk historia eftersom han har hittat en väg genom död och alla de där ”bitarna av död” som berövar livet dess naturliga hälsa och lycka och dess övernaturliga medvetenhet och förmåga. Faktum är att scientologer anser att deras grundare, som vid sin död befriades från begränsningarna av sin kropp och jorden, fortsätter på sin erövring av livet ”längre fram vid andra änden av Bron”.

Scientology har inte utvecklat ett komplett utbud av religiösa specialister funna i äldre religiösa traditioner. Det finns inget utrymme för ”helare” eller ”helgon” och inget behov av ”profeter” eller ”reformivrare” enligt Scientologys tro och utövningar. Men de generiska rollerna ”präst” och ”lärare” har fast etablerats, även om scientologer kallar dessa religiösa tjänstemän för pastorer och för personal vid Scientology-kyrkan. Scientology-pastorer är i vederbörlig ordning prästvigda av Kyrkan vid fullbordandet av en föreskriven kurs och internship och, som prästvigda pastorer, är de särskilt bemyndigade att leda söndagssamlingar, bröllop, dop och begravningar samt erbjuda passande andlig auditering och utbildning. Scientology-personal utbildas för olika specialiserade undervisnings- och chefsroller på olika nivåer och grenar inom kyrkans organisationer. Några av Scientologys pastorer och medarbetare tillhör också en speciell religiös orden benämnd Sjöorganisationen, vars medlemmar kontrakterar sig för att stå till tjänst en miljard år och vilka arbetar tillsammans för att fortsatt få Scientologys kyrkor och missioner att flytta individer uppför Bron och därmed främja kyrkans mål att cleara denna planet och till slut universum. Till sist, Scientology sprider också dess religiösa övertygelser och utövningar genom en högst engagerad och utbildad grupp lekmän, som också kan ge andlig auditering och tillämpliga nivåer till Scientologys allmänhet.

III.IV. Slutsats

Baserat på min professionella utbildning och vetenskapliga forskning som sammanfattas ovan, är jag övertygad om att Scientology är en religion i ordets alla bemärkelser. I sanning, Scientologys andliga discipliner och institutionella utföringsformer är karakteristiska, som anstår en ny religion som strävar efter att kombinera andligheten hos österländska religioner och historisk existens hos västerländska religioner i en ”all-konfessionell” rörelse som respekterar andra religiösa traditioner medan den övergår dem. Icke desto mindre, Scientology uppfyller definitivt den vetenskapliga definitionen på vilken som helst religiös tradition, fullföljer klart och tydligt målen för varje religiöst sökande, och helt klart uppvisar dimensionerna som kännetecknar alla religiösa samfund.

Det är tydligt att Scientology motsvarar den vetenskapliga definitionen på varje religiös tradition, att den hyser samma mål som alla religiösa strävanden och att den uppvisar samma dimensioner som alla religiösa samfund.

IV. En analys av Scientology som ett religionsutövande samfund
LADDA NER VITBOKEN