IV. SLUTSATS

Analysen ovan visar att religionens sju dimensioner som identifierats av Smart finns närvarande i Scientology. Det visar också att även om Scientology har sina egna utmärkande egenskaper, liknar många av dess övertygelser och utövningar, eller är jämförbara med dessa som finns i en eller flera andra erkända religioner.

Även om Scientology har sina egna utmärkande egenskaper, liknar många av dess övertygelser och utövningar, eller är jämförbara med dessa som finns i en eller flera andra erkända religioner.

Frågan om huruvida Scientology är en religion har också tagits upp i Högsta Domstolen i Australien (Church of the New Faith v. The Commissioner for Payroll Tax [Polischefen för skyldigheten att betala arbetsgivaravgift], Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785ff.). Det enhälliga yttrandet från den domstolen var att Scientology är en religion. I sina bedömningar i det speciella fallet, använde domarna Mason och Brennan två kriterier för religion: ”(i) tron på en övernaturlig varelse, sak eller princip, och (ii) godtagande av uppförande enligt heliga skrifter för att verkställa den tron” (Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785). Domarna Wilson och Deane använde fyra kriterier som hjälpmedel för att avgöra om ett visst system av idéer och metoder utgjorde en religion:

(i) att den särskilda samlingen av idéer och/eller praxis involverade tron på det övernaturliga, det vill säga tron att verkligheten sträcker sig bortom det som kunde förnimmas genom sinnena, (ii) att idéerna hör samman med människans natur och plats i universum och hans förhållande till övernaturliga saker och ting, (iii) att idéerna som accepterades av anhängare kräver eller uppmuntrar dem att iaktta särskilda standarder eller uppförandekodexar eller att delta i speciella utövningar som har övernaturlig innebörd, (iv) att huruvida löst sammanfogat och varierande i tro och utövning som anhängare kanske kan vara, utgjorde de en identifierbar grupp eller identifierbara grupper. (Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785)

En eller flera av domarna i detta fall tog specifikt upp det faktum att det har funnits tillägg till tro och utövning av Scientology sedan den först formulerades, att Scientology inte insisterar på att dess anhängare skall överge andra religiösa anknytningar, och att det finns en stark kommersiell tonvikt i Scientologys tillämpningar. Domarna drog slutsatsen att inga av dessa fakta diskvalificerade Scientology från att uppfylla kraven på att erkännas vara en religion; liknande uttalanden kunde i själva verket göras om några andra erkända religioner vid olika punkter i deras historia.

Med anledning av de skäl som angetts i föregående analys, anser jag att Scientology med rätta skall betraktas som en religion. Såväl som att ha framträdande generiska egenskaper som exemplifierar erkända religioner har Scientology sina egna särdrag – speciella övertygelser och utövningar, som markerar den som en annorlunda religion snarare än en icke-religion.

Alan W. Black
24 januari 1996

LADDA NER VITBOKEN