III. ANALYS AV SCIENTOLOGY

I detta avsnitt kommer en analys av Scientology att göras i förhållande till ovanstående dimensioner. För bekvämlighets skull i denna redogörelse, är den ordning i vilken dimensionerna kommer att tas upp, inte exakt samma som upptagits ovan.

III.I. Den doktrinära och filosofiska dimensionen

Scientology-handboken (sidan i): där det står:

”De väsentliga grundsatserna i Scientology är dessa: Du är en odödlig andlig varelse. Din erfarenhet sträcker sig långt utöver en enda livstid. Och dina förmågor är obegränsade, om än icke förverkligade i nuet.”

Scientology postulerar existensen av en entitet som bär betydande likhet med vad i olika andra religioner benämns en själ eller ande.

Med dessa ord: Scientology postulerar existensen av en entitet som bär betydande likhet med vad i olika andra religioner benämns en själ eller ande. För att undvika förväxling med tidigare föreställningar angående själen, benämner Scientology denna entitet en thetan, från den grekiska bokstaven theta (θ), en symbol för tanke eller liv. Thetanen är inte en sak, den är inte heller sinnet. Den är skaparen av ting. Det är personen själv – den bestående identiteten som är individen. Thetanen sägs vara odödlig och vara i stånd att uträtta vad som helst, inklusive skapandet av massa, energi, rum och tid. (Scientology-handboken, sidan lxxxv; Scientology: Tankens grunder, sidan 86).

Enligt Scientologys trossatser:

Thetanen vistas vanligen i huvudet eller nära kroppen. En thetan kan vara i ett av fyra tillstånd:

1. Det första är att vara helt skild från en kropp eller kroppar, eller till och med från detta universum.

2. Det andra är att vara nära en kropp och i medveten kontroll över kroppen.

3. Det tredje är att vara i kroppen (huvudet).

4. Och det fjärde är ett omvänt tillstånd varvid thetanen är tvångsmässigt borta från kroppen och inte kan närma sig den.

Vart och ett av dessa fyra tillstånd kan existera i olika grader (underavdelningar). Det allra bästa tillståndet ur människans synpunkt är det andra. (Scientology: Tankens grunder, sidorna 66–67)

Scientology hävdar att en thetan kan förfalla men att han när som helst kan återvinna hela sin förmåga. Ett av målen med ”processing” eller ”auditering” inom Scientology är att sätta individen i det andra tillståndet som beskrivits ovan, ett tillstånd i vilket, han enligt Scientology, är lyckligare och mer kapabel än han annars skulle ha varit (Scientology: Tankens grunder, sidan 67). Mer kommer att sägas om detta i ett senare avsnitt. För närvarande är det tillräckligt att notera att ett grundläggande element i Scientologys doktriner är att människan består av tre delar: kroppen, den organiserade fysiska substansen, sinnet – vilket i grunden består av bilder, och thetanen – själen eller anden som ger liv åt kroppen och använder sinnet som ett kommunikations- och kontrollsystem mellan sig själv och det fysiska universum. Thetanen är den överordnade av dessa tre delar: ”För utan thetanen, skulle det inte finnas något sinne eller vitalitet i kroppen. Även utan en kropp eller ett sinne, finns det fortfarande vitalitet och liv i thetanen.” (Scientology: Tankens grunder, sidan 74; se även Scientology: Tankens grunder, sidorna 65–74, och Scientology-handboken, sidan lxxv)

Scientology identifierar också dynamiker – drivkrafter eller impulser i riktning mot existens eller överlevnad. Fastän det finns relativt små variationer i det sätt på vilket de har beskrivits eller betecknats i Scientologys litteratur (se Scientology 0-8: Boken om grunder, sidorna 83–96; Scientology: Tankens grunder, sidorna 38–39; Vad är Scientology?, sidorna 153–155; Scientology- handboken, sidorna 51–67), dessa dynamiker är kortfattat som följer:

1. Drivkraften att existera som sig själv.

2. Drivkraften att existera som en framtida generation.

3. Drivkraften att existera som en grupp såsom en skola, en stad eller ett land.

4. Drivkraften hos mänskligheten att existera som en art.

5. Drivkraften att existera för vilken form av liv som helst och alla former av liv.

6. Drivkraften att existera som det fysiska universumet, sammansatt av materia, energi, rum och tid.

7. Drivkraften hos andar att existera eller att existera som ande.

8. Drivkraften att existera som oändlighet eller det Högsta väsendet.

I Dianetics, identifierade L. Ron Hubbard de första fyra av dessa dynamiker. I Scientology, lade han till de andra fyra. Med tanke på vad som redan har sagts om dess begrepp om anden (thetanen), är Scientologys postulat om dynamikerna 7 och 8 av specifikt religiös karaktär. L. Ron Hubbard säger själv att ”oändlighet” på den åttonde dynamiken även identifieras som det Högsta väsendet, och att denna dynamik kan kallas ”gudsdynamiken” (Scientology: Tankens grunder, sidan 39). Han noterar att ”Scientology omfattar dynamikerna ett till och med sju som känt territorium, vetenskapligt påvisat och klassificerat” och ”när den sjunde dynamiken nås i sin helhet, endast då kommer man att upptäcka den sanna åttonde dynamiken” (Scientology: Tankens grunder, sidan 39 och sidan 40).

Scientology-kyrkans trosbekännelse hänvisar två gånger till Gud. Efter att ha reciterat olika oförytterliga rättigheter hos alla människor, förkunnar trosbekännelsen att ingen makt mindre än Gud har rätt att upphäva eller åsidosätta dessa rättigheter, öppet eller fördolt. Senare bekräftar trosbekännelsen att Guds lagar förbjuder människan att engagera sig i vissa bestämda typer av destruktivt beteende mot sina medmänniskor. Inget annat sägs i trosbekännelsen om egenskaperna hos Gud.

En annan officiell publikation, Scientology-kyrkans Bakgrund och ceremonier, börjar med en kort redogörelse av olika religiösa filosofier, som visar punkter där Scientology är liknande. Det står:

I Scientology, tror vi att allteftersom vi blir mer och mer andligt medvetna, kommer vi oundvikligen att bli mer medvetna om Gud, eller det Högsta väsendet – den orörlige röraren, orörd.

Av nödvändighet måste varje definition på Gud vara subjektiv, och vi gör inga försök att definiera Gud som en verklighet för alla människor. Det skulle bara vara möjligt, teoretiskt sett, att vara fullständigt medveten om Gud, i alla manifestationer, när man avancerat andligen. (The Background and Ceremonies of the Church of Scientology of California, World Wide, 1970, sidan 22)

Begreppet Gud som orörlige röraren upprepas på andra ställen i publikationen, där det hänvisas till ”Skaparen eller det Högsta väsendet” (sidan 10), ”universums skapare” (sidan 27) och ”relationen mellan människan och dennes skapare” (sidan 16).

Sammanfattningsvis även om Scientology hävdar att Gud, det Högsta väsendet, existerar, har den ingen dogm för den form i vilken Gud existerar. Icke desto mindre tror scientologer att genom processen med de andliga framsteg som finns tillgängliga i Scientology kan varje person nå den åttonde eller gudsdynamiken och den sanna naturen hos Gud kommer att uppenbaras för var och en subjektivt.

Följaktligen liknar Scientology i vissa avseenden religioner såsom buddismen eller unitarianismen som är försiktiga med att ge dogmatiska definitioner eller beskrivningar av Gud. Scientology innefattar inte gudsdyrkan i den traditionella västerländska meningen. Snarare söker scientologer, som många österländska religioner, personlig andlig medvetenhet eller upplysning. Som kommer att bli uppenbart i nästa avsnitt, finns det också andra sätt på vilka Scientology är närmare de stora religionerna i Fjärran Östern än de i väst.

III.II. Den berättande eller mytiska dimensionen

En berättande eller mytisk dimension uppenbarar sig i L. Ron Hubbards skrifter om ursprunget till det fysiska universum som består av materia, energi, rum och tid (MEST). Enligt L. Ron Hubbard: ”är livet ett spel. Ett spel består av frihet, barriärer och syften.” (Scientology: Tankens grunder, sidan 54); för att kunna ha ett spel, skapade thetaner MEST, vilket tvingade på dem en del restriktioner. Thetaner blev sedan gradvis intrasslade i den MEST de hade skapat och förlorade medvetenhet om sina oändliga förmågor. Målet med Scientology är att göra det möjligt för thetanen att återupptäcka dessa obegränsade förmågor. Det involverar utplåningen av innehållet i det som kallas det ”reaktiva sinnet” – den del av sinnet som spelar in vad som händer när man är helt eller delvist medvetslös, men plågas av fysiska eller känslomässiga trauman, som till exempel efter en olycka eller under bedövning. Perceptioner av allt som sägs eller görs i ens närhet vid sådana traumatiska händelser, spelas enligt Scientology in i det reaktiva sinnet som engram.

L. Ron Hubbard gjorde gällande att engram kan ha ackumulerats inte bara under ens nuvarande livstid, utan också i tidigare liv. I Har du levt förut? (Have You Lived Before This Life?) säger han (sidan 1) att ”förekomsten av tidigare liv är bevisad i Scientology” och han presenterade olika berättelser från människor som återgav händelser från tidigare liv. I introduktionen till Scientology: Människans historia skrev han att (sidan 3) ”Det här är en kallblodig och faktisk beskrivning av dina senaste 76 biljoner år”. Han rapporterade också (sidan 4 och sidan 5) att när han begränsade auditering till en persons nuvarande livstid var de välgörande resultaten för människor som led av psykisk och fysisk sjukdom långsamma och medelmåttiga, när han däremot auditerade ”helspåret”, inklusive tidigare livstider, var resultaten snabba och iögonenfallande. I Mission into Time (ursprungligen publicerad under titeln A Test of Whole Track Recall) [Ett test av återkallande av helspåret]), berättade han om när han var en sjöman i Kartago omkring 200 f.Kr. Dessutom sade han (sidan 69) att ”Jag vet med säkerhet var jag var och vem jag var under de senaste 80 biljoner åren”. Han hävdade också att han genom auditering av sitt helspår upptäckt att det har funnits repeterande typer av samhällen och, till exempel att:

För ungefär 33 biljoner år sedan fanns det ett samhälle som inte var särskilt olikt det från omkring 1920, men med 1800-talets rokoko – motiv med palmer i kruka, filthatten, samma kläder, de olika skyltarna. Hålligång-gentlemannen bar en bredrandig skjorta. Långt senare fanns det på samma plats en arabisk civilisation som inte visste någonting om bilar eller maskiner, men som hade massor av minareter, turbaner, säckiga byxor och hästar. (Mission into Time, sidan 74)

Beskrivningarna som de som anges ovan utgör den berättande eller mytiska dimensionen av Scientology. Tron på tidigare liv har vissa likheter med den hinduiska och buddistiska läran om reinkarnation, även om scientologer vanligtvis inte använder den senare termen för att beskriva sina övertygelser. Ett aktuellt officiellt referensverk över Scientology framhåller:

Idag har många människor i Scientology visshet om att de har levt liv före det nuvarande. Dessa kallas tidigare liv, inte reinkarnation.

Tidigare liv är inte en dogm i Scientology, men vanligtvis erfar scientologer ett tidigare liv under sin auditering och vet då själva att de har levt förut. (Vad är Scientology? sidan 643)

En huvudsaklig betoning av den berättande eller mytiska dimensionen av Scientology ligger således på aktiviteter och upplevelser thetanen haft i förflutna tider, oavsett om dessa har att göra med skapandet av materia, energi, rum och tid, eller med viktiga händelser som anses ha påverkat thetanen under det här livet eller i ett tidigare liv. Ytterligare en aspekt av den berättande dimension är redogörelsen i olika Scientology-publikationer av L. Ron Hubbard, den auktoritativa källan för läror och utövning av Scientology, och dennes livshistoria.

III.III. Den praktiska och rituella dimensionen

I hjärtat av Scientology finns vissa utmärkande religiösa utövningar, av vilka en central som benämns är auditering, eller processing. Detta förfarande innebär ett ett-till-ett förhållande mellan en officiellt betecknad auditör (en präst eller pastor under utbildning i Scientology-kyrkan) och en person som söker hjälp genom auditering. Auditörens syftet är att hjälpa den andra personen (kallad en preclear) att upptäcka och radera de försvagande präglingar (engram) som lämnats kvar från tidigare erfarenheter. I en auditeringssession, vilket typiskt nog varar i upp till två och en halv timme, frågar auditören en strukturerad serie frågor, och bekräftar svaret som ges av preclearn på varje fråga innan nästa fråga ställs. Som en del av den här processen, använder auditören en elektropsykometer (E-meter) för att hjälpa till att identifiera områden av andlig nöd eller svårighet. Det finns olika processer, som var och en är avsedd att hjälpa preclears förbättra deras förmåga att konfrontera och hantera en del av tillvaron. När ett visst område av en persons existens på ett tillfredsställande sätt har tagits itu med på detta vis, rör sig auditeringsprocessen till ett annat område. Det slutliga målet, som kräver många sessioner, är att uppnå nya tillstånd av varande som kallas Clear och Opererande thetan, mer om vilket kommer att sägas under rubriken den erfarenhetsmässiga dimensionen.

Även om auditering i Scientology har vissa likheter med utövningar av bekännelse och andlig vägledning i en del andra religioner, har det också sina egna utmärkande egenskaper och procedurer, såväl som sina egna speciella tolkningar av den andliga innebörden av dessa procedurer. Scientologer hävdar att sådan auditering ger resultat som inte står att finna någon annanstans. Enligt en officiell publikation:

Det finns inga variabler inom auditerings­teknologin, inga slumpmässiga resultat och ingen godtycklig tillämpning. Man associerar inte fritt och obestämt i auditering. Varje process har en exakt utformning och till-lämpas på ett exakt sätt, och leder till ett bestämt resultat när den används korrekt.

Scientology-auditering kan ta vem som helst som befinner sig på en nivå av andlig blindhet och föra honom upp till den sanna glädjen i en andlig tillvaro. (Vad är Scientology? sidan 164)

En annan grundläggande utövning av Scientology benämns utbildning. Detta inbegriper systematiska studier och tillämpning av axiomen och principerna som formulerats av L. Ron Hubbard. Många sådana utbildningsprogram finns tillgängliga, alltifrån introduktionskurser som lär ut grundläggande principer, till längre kurser för att utbilda professionella auditörer och för ännu mer avancerade kurser som tar upp de högsta nivåerna av andligt medvetande och kunnighet.

Inrättningar för dessa program finns tillgängliga vid bestämda platser, där individer studerar föreskrivet material och tillämpar dem i praktiken och arbetar i sin egen takt under allmän vägledning av utbildade kursledare (ministrar). Precis som auditering av scientologer anses som avgörande för uppnåendet av tillståndet Clear och däröver, anses utbildning vara viktig om man skall upprätthålla och avancera utöver tillståndet Clear. Även om innehållet i en sådan utbildning är utmärkande för Scientology, är de syften som scientologer anser att sådan utbildning tjänar analoga med de som anses betjäna olika andliga övningar och utbildningsprogram i andra religioner.

Den praktiska och rituella dimensionen av Scientology innehåller också andra element som i vissa avseenden liknar de man finner i andra religioner. I en söndagssamling inom Scientology-kyrkan finner man något som är besläktat med vad man skulle hitta i en Unitarian Universalist-kyrka. Ett typiskt fokus för predikan är någon aspekt av Scientology, såsom ett av dess axiom, någon aspekt av dess koder, eller en av de dynamikerna. Scientology-kyrkans trosbekännelse och bönen för total frihet kan läsas upp. Precis som andra religiösa samfund, utför Scientology-kyrkan också riter i olika livsskeden såsom namngivningsceremonier, vigslar och begravningar. På grund av dess trossats om tidigare liv, har namngivningsceremonier en särskild betydelse i Scientology.

III.IV. Den erfarenhetsmässiga dimensionen

Som tidigare nämnts är en primär målsättning i Scientology att möjliggöra för individer att uppnå tillståndet Clear. Detta inbegriper att utplåna alla engram och därmed eliminera det ”reaktiva sinnet”. Enligt Scientology återställer och stärker det att bli Clear ens individualitet och kreativitet, ens inneboende godhet och anständighet. Berättelserna som ges i Vad är Scientology? (sidorna 364–365) av personer som har uppnått tillståndet Clear är lika översvallande som berättelserna som ges av evangeliska kristna om omvandlingen av deras liv som ett resultat av ett möte med Kristus. Scientologer hävdar att tillståndet Clear inte var möjligt före införandet av Scientology:

Det finns inte någonting som kan jämföras med storslagenheten i tillståndet Clear beskrivet någonstans i vår kultur. Man har länge eftersträvat detta tillstånd, men det var omöjligt att uppnå utan L. Ron Hubbards forskning och landvinningar. Oavsett hur kapabel en varelse må ha varit, oavsett vilka förmågor hon ägde, oavsett hennes styrka, så fanns det reaktiva sinnet fortfarande kvar, dolt, och drog till slut ner henne igen. Tillståndet Clear existerar verkligen idag och kan uppnås av alla människor. Många tusentals scientologer över hela världen är Clear, och fler sällar sig till dem varje dag. (Vad är Scientology? sidan 245)

Genom att hävda att den räddning den erbjuder är unik liknar Scientology paradoxalt nog de Abrahamiska religionerna – judendom, kristendom och islam.

Scientology lär även ut att efter att ha uppnått tillståndet Clear är det möjligt att gå vidare till ännu högre höjder av andlig frihet, vilka är de olika nivåerna av Opererande thetan (OT). Opererande thetan definieras som ett tillstånd ovanför Clear, där personen har ”återbekantat sig med sina ursprungliga förmågor”. En Opererande thetan är ”medveten och villig orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid” (Vad är Scientology?, sidan 247 och sidan 274). I det här sammanhanget betyder opererande ”förmågan att agera och hantera saker” (Scientology 0-8, sidan 424). När detta tillstånd väl uppnåtts till fullo, är thetanen kapabel att uträtta vad som helst (Scientology-handboken, sidan lxxxv). Följaktligen hävdas det att förmågor som thetanen har förlorat i forntiden återfås när en person går igenom OT-nivåerna, tills thetanen till slut når ett stadium av full medvetenhet, minne och förmåga som ande oberoende av kroppen, fri från den ändlösa cykeln av födelse och död (Vad är Scientology?, sidan 247). Detta tillstånd har vissa likheter med vad buddisterna kallar nirvana.

Vägen som används av scientologer för att systematiskt göra framsteg i riktning mot den högsta nivån av medvetande – total frihet – kallas Bron. Olika publikationer i Scientology innehåller en tabell som anger ordningsföljden för steg man måste följa för att uppnå det målet, och medvetandekännetecken som förknippas med vart och ett av dessa tillstånd. Scientologer hävdar att deras erfarenhet bekräftar effektiviteten i denna rutt kartlagd av L. Ron Hubbard och att Scientology är kulmen på en religiös tradition som sträcker sig bakåt minst tiotusen år genom de buddistiska, hinduiska och vediska skrifterna, såväl som i delar av keltiska, grekiska och tidiga kristna läror (Phoenix-föreläsningarna, kapitel 1–3, Scientology-handboken, sidan lxxxix).

III.V. Den etiska dimensionen

Scientology lär även ut att framsteg på Bron både kräver och gör det möjligt att uppnå höga moraliska och etiska normer. Således, i sin Introduktion till Scientology-etik, hävdade L. Ron Hubbard (sidan 5) att ett viktigt framsteg inom Scientology var utvecklingen av ”den grundläggande teknologin för etik”.

L. Ron Hubbard använde termen ”moral” för att syfta på en gemensamt överenskommen kodex för gott uppförande (sidan 25), och där han definierar etik som ”de åtgärder som en person vidtar, vad honom själv beträffar, för att uppnå optimal överlevnad för sig själv och andra, på alla [åtta] dynamiker” (sidan 19). L. Ron Hubbard betonade förnuft för etiskt beteende: ”Etik består i själva verket av förnuft, inriktat på den högsta nivån av överlevnad” (sidan 18); ”Om en moralkodex vore alltigenom förnuftig, skulle den samtidigt kunna betraktas som alltigenom etisk. Men det är bara på denna högsta nivå som dessa två kan sägas beteckna samma sak” (sidan 25).

Allteftersom Scientology utvecklades, framställde den en rad kodexar för uppförande tillämpbara på särskilda situationer. En är Auditörens kodex, en serie löften som skall hållas av auditören för att upprätthålla professionella normer. En annan är Kursledarens kodex, som anger principerna för uppförande som krävs av personer som tillhandahåller tillsyn inom Scientology-kyrkan. Det finns också Hederskodexen, som är en mer allmän serie levnadsregler tillämplig på mänskliga relationer. Dessutom finns det En scientologs kodex, som innehåller riktlinjer för uppförande inriktat på respekt för mänskliga rättigheter och spridning av Scientology över hela världen (Vad är Scientology?, sidorna 730–737).

Scientology har sin egen terminologi för att hänvisa till ett beteende som är skadligt eller som bryter mot en moralkodex som man har kommit överens om. Ett sådant beteende benämns en overt. En overt som man gömmer eller förnekar kallas ett undanhållande. I auditering ges uppmärksamhet inter alia, till overtar och undanhållanden som preclearn behöver komma till rätta med.

På en mer allmän nivå, ser Scientology på godhet i termer av ”konstruktiv överlevnadshandling” (Introduktion till Scientology-etik, sidan 21). Medan uppbyggnad också kan medföra en viss grad av förstörelse, måste det tidigare uppväga den senare för att något skall anses vara gott. Omvänt, allting som är mera destruktivt än konstruktivt är, per definition, ont.

Med dessa definitioner i åtanke, tillhandahåller Scientology ett medel varigenom individen gradvis kan höja hans eller hennes etiska nivå och därigenom höja sin överlevnad längs var och en av de åtta dynamikerna. ”Teknologin för etik” specificerar tolv ”etiska tillstånd” och tillhandahåller exakta steg eller formler där man kan röra sig från ett tillstånd till ett högre. På den lägsta nivån, finns ett tillstånd av förvirring, där det bara finns oordning snarare än någonting produktivt. På den högsta nivån, finns det ett tillstånd av makt, där det finns lite om någonting över huvud taget som kan äventyra överlevnad. Mellan dessa två ytterligheter finns det olika andra tillstånd arrangerade i ordningsföljd: svek, fiende, obeslutsamhet, belastning, obefintlighet, fara, kris, normal verksamhet, tillströmning, maktväxling (Introduktion till Scientology-etik, kapitel 3 och 4).

Även om scientologer använder termen ”etik” med några nyanser och associationer som skiljer sig från dem som är dominerande i den västerländska filosofiska diskussionen, är det tydligt att en etisk dimension är en fundamental del av Scientology. Också relevant under den här rubriken är häftet Vägen till lycka, skriven av L. Ron Hubbard som en ”icke-religiös moralkodex baserad på sunt förnuft”. Medan de tjugoen levnadsreglerna i detta häfte inte är avsedda enbart för scientologer, är de accepterade av scientologer som en del av deras moralkodex. Förbjudet är promiskuitet, mord, stöld, olagliga handlingar och att skada en person med goda avsikter. Anbefallna är att ta hand om sig själv, måttlighet, älska och hjälpa barn, respektera föräldrar, föregå med gott exempel, sanningsenlighet, stödja en regering som är organiserad och drivs för hela folket, skydda och förbättra miljön, pålitlighet, att fullgöra sina förpliktelser, flit, utveckla kompetens, respektera andras religiösa övertygelser och att försöka att inte göra mot andra det som du inte skulle vilja att de gjorde mot dig, försöka behandla andra på ett positivt sätt på samma sätt som du skulle vilja att de behandlade dig och att uppnå framgång.

Som praktiska uttryck för moraliska principer såsom dessa har organisationer inrättats av Scientology-kyrkan som varit aktiva i kampanjer mot droger, med att rehabilitera missbrukare och kriminella, med att utplåna analfabetism och råda bot på pedagogiska problem, med att förbättra miljön, ge katastrofhjälp, och med att försvara mänskliga rättigheter.

III.VI. Den sociala och institutionella dimensionen

Den kyrkliga strukturen av Scientology-kyrkan är ordnad i en hierarkisk struktur som matchar nivåerna som definieras i Bron till total frihet. På den lägsta nivån av denna hierarki finns fältauditörer och Dianetics-rådgivningsgrupper. Ensam eller som del av en Dianetics-rådgivningsgrupp, kan fältauditörer leverera auditering och introduktionstjänster upp till nivån som är tillåten enligt deras utbildning och auktorisering. För att personer som introducerats i Scientology på detta sätt skall kunna fortsätta uppför Bron, hänvisas de sedan till en utvald Scientology Klass V-organisation för mer auditering och utbildning.

Scientology-missioner utgör en andra nivå i den kyrkliga strukturen. Dessa missioner är ofta belägna i delar av världen där Scientology inte redan är väl etablerad. De erbjuder introduktionstjänster i Dianetics och Scientology. Eftersom de saknar komplett kyrklig status, kan dessa missioner inte utbilda eller viga pastorer. Det förväntas dock att allteftersom missioner växer i storlek och skaffar mer högt utbildat ledarskap kommer de så småningom att bli fullfjädrade Scientology-kyrkor (Klass V-organisationer).

Klass V-organisationer utgör tredje nivån i strukturen. De är auktoriserade att erbjuda auditering och utbildning upp till nivån Clear. De övervakar aktiviteter hos fältauditörer och missioner och tillhandahåller grundläggande utbildning för pastorer, såväl som att vara center för andra typer av ceremoni- och samhällstjänster som nämns under tidigare rubriker. Klass V-organisationer tillhandahåller kärnan i det dagliga prästämbetet som erbjuds av Scientology-kyrkan.

I fyra större center runtom i världen finns det kyrkor på högre nivå som erbjuder mer avancerad Scientology-auditering och utbildning. Personer som deltar i dessa program gör det typiskt nog på en intensiv heltidsbasis, mycket ofta förväntas de att fortsätta tjäna som pastorer inom Scientology-kyrkan efter återkomsten till de lokala Scientology-kyrkor från vilka de har kommit.

På en ännu högre nivå är Flag Service Organization, belägen i Clearwater, Florida. Denna religiösa tillflykt tillhandahåller, på olika språk, avancerad auditering och de högsta nivåerna av auditörsutbildning.

De högsta nivåerna av Scientology-auditering levereras på Freewinds, ett fartyg hemmahörande i Karibien. Detta skepp, som är hemvist för Scientology-kyrkans Flag Ship Service Organization, tillhandahåller också en lokal för konferenser, seminarier och specialiserade kurser där scientologer från olika delar av världen deltar.

Ledningen för den världsomspännande verksamheten av Scientology-kyrkan innehas av ecklesiastiska enheter som är lokaliserade i Los Angeles. Den internationella verkställande chefen assisteras av elva högre verkställande chefer, vilka var och en övervakar en särskild aktivitet eller funktion i kyrkan. Den byråkratiska strukturen i Church of Scientology International (CSI) bär en del likheter med den romersk-katolska kyrkan, även om uppgifterna för olika tjänstemän inom CSI är specifika för Scientology, och speglar de organisatoriska och administrativa teorier som framlagts av L. Ron Hubbard.

Scientology-kyrkan lägger särskild tonvikt på att se till att procedurerna som används i auditering och utbildning är exakt så som specificerats av L. Ron Hubbard. Hans samlade skrifter om Scientology omtalas som de religiösa skrifterna. Dessa skrifter utför således en funktion som är jämförbar med den som utförs av heliga skrifter i många andra religioner. Slutlig skiljedomare i frågor rörande renlärighet och rätt utövning i Scientology är Religious Technology Center, som inrättades av L. Ron Hubbard för detta syfte.

I enlighet med deras tro att de är odödliga andliga varelser, skriver en del medlemmar i Scientology-kyrkan under förpliktelser om evig tjänstgöring inom Scientology och dess mål. Dessa personer är medlemmar i en religiös orden, känd som Sea Organization. De bär karakteristiska uniformer och lever i allmänhet kollektivt. Även här finns det uppenbara likheter med religiösa ordnar i några andra religioner.

III.VII. Den materiella dimensionen

Liksom moskéer, kyrkor i kristendomen och tempel i buddism, hinduism och judendom, utmärks Scientology-kyrkorna med typiska specifika religiösa symboler, främst genom två överlappande trianglar som är sammanflätade med bokstaven S som står för Scientology. Trianglarna symboliserar grundläggande element i trossatserna i Scientology. Hörnen i en triangel står för affinitet, verklighet och kommunikation som, enligt L. Ron Hubbards lära, tillsammans åstadkommer förståelse. Hörnen på den andra triangeln står för kunskap, ansvar och kontroll, som bedöms vara nödvändiga inom alla områden av livet.

En annan vanlig symbol i Scientology är ett kors i form av en sol med strålar, som liknar korset som återfinns i den kristna läran men med ytterligare fyra punkter som kommer från centrum. De punkterna på Scientology-korset representerar de åtta dynamikerna som räknats upp ovan. Detta kors bärs vanligen av Scientologys pastorer inom Scientology-kyrkan.

Andra officiella symboler representerar Dianetics, medlemskap i Sea Organization, uppnåendet av tillståndet av Opererande thetan, och medlemskap i Division 6 (Allmänhetsdivisionen i Scientology-kyrkan). Användningen av dessa och andra registrerade symboler regleras samvetsgrant av Religious Technology Center.

En annan del av den materiella dimensionen i Scientology är E-metern, som beskrivs i Scientology-publikationer som en ”religiös artefakt som används i kyrkans bikt”. E-metern är en viktig apparatur i auditering, vilket i sin tur är en grundläggande aktivitet i Scientology.

Ytterligare en del av den materiella dimensionen i Scientology är dess många publikationer, som sträcker sig från bästsäljande böcker såsom Dianetics till de många volymerna i Serien om forskning och upptäckter (Research and Discovery Series), från Att förstå E-metern till Scientology-kyrkans Bakgrund och ceremonier, från Vägen till lycka till nästan 3 000 inspelade föreläsningar av L. Ron Hubbard. Som redan nämnts utgör L. Ron Hubbards religiösa publikationer Scientologys heliga skrifter. Spridning av dessa publikationer anses av Scientology-kyrkan som ett medel att uppnå L. Ron Hubbards yttersta mål att föra hela planeten till tillståndet Clear.

IV. Slutsats
LADDA NER VITBOKEN