”[…] Moskvas myndigheter, när de nekade Scientology-kyrkan i Moskva möjlighet att registrera sig, handlade inte i god tro utan försummade att visa tillbörlig neutralitet och opartiskhet gentemot sökandens trossamfund. Mot bakgrund av ovanstående anser domstolen att ingreppen i sökandens rätt till religionsfrihet och föreningsfrihet inte var berättigade. Härvidlag har man brutit mot artikel 11 i konventionen sett mot bakgrund av artikel 9.”

Se även: ”Scientology-kyrkan i Moskva vinner historisk seger
för religionsfrihet i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna”
LADDA NER VITBOKEN