Scientologys status som världsreligion styrkt av högsta domstolen i Europa

Den 5 april 2007 avkunnade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna en enhällig och historisk dom till förmån för Scientology-religionen, varigenom religionsfrihet för scientologer och deras religiösa sammanslutningar upprätthålls i alla de 47 länder som har undertecknat och ratificerat Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), vilken antogs av Europarådet år 1950. Genom sitt avgörande till förmån för Scientology-kyrkan bekräftade domstolen ånyo en viktig rättighet som Ryska federationen har åtagit sig att upprätthålla, nämligen rätten till religionsfrihet – inte bara för scientologer, utan för medlemmar av alla religioner i hela Europa.

I målet Church of Scientology Moscow v. Russia (ansökningsnr 18147/02) förklarade Europadomstolen att myndigheterna i Moskva agerade i strid med de mänskliga rättigheterna när de inte tillät Scientology-kyrkan i Moskva att registrera sig som en religiös organisation. Domstolen konstaterade att Ryssland hade kränkt Scientology-kyrkans rättigheter baserat på artikel 11 i EKMR (rätten till föreningsfrihet), ”sett mot bakgrund av artikel 9” (rätten till religionsfrihet), då man vägrade att registrera Scientology-kyrkan i Moskva på nytt.

Närmare bestämt fastslog Europadomstolen att Moskvas myndigheter, när de nekade Scientology-kyrkan i Moskva möjlighet att registrera sig, ”inte handlade i god tro utan försummade att visa tillbörlig neutralitet och opartiskhet gentemot sökandens trossamfund”. Domstolen beslutade också att tillerkänna kyrkan 10 000 € i skadestånd för den ideella skada den lidit och 15 000 € för dess kostnader och utgifter.

Detta mål är ytterst viktigt, eftersom det bekräftar att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna betraktar Scientology-kyrkan som en äkta religiös organisation och att den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna skänker den samma rättigheter som varje annan religiös organisation åtnjuter genom denna konvention.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna inrättades som en mekanism för att lösa klagomål rörande de mänskliga rättigheterna; härvid avses klagomål riktade mot stater som är parter i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilken antogs av Europarådet år 1950. Domstolen ligger i Strasbourg i Frankrike och har för närvarande jurisdiktion över 47 stater i Europa med totalt över 800 miljoner invånare, varför den med fog kan sägas vara den viktigaste internationella domstolen.

Domstolens uppdrag är att upprätthålla efterlevnaden av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den gör detta genom att fatta beslut i ärenden som gäller klagomål om människorättskränkningar begångna av konventionsstater, där antingen andra konventionsstater eller enskilda personer underställda en konventionsstats jurisdiktion har vänt sig till Europadomstolen. Staterna förbinder sig att rätta sig efter domstolens lagakraftägande dom i varje mål i vilket de är parter, enligt artikel 46 i konventionen. Den laga domen meddelas till ministerkommittén, som övervakar dess verkställande.

De av domstolen fattade besluten påverkar inte bara det land som domen i första hand gäller, utan får även direkt rättslig prejudicerande verkan på högsta nivå för alla de 47 medlemsländerna. Domstolens utslag i Church of Scientology Moscow, och dess behandling av Scientology-kyrkan som ett ”trossamfund” berättigat till alla de grundläggande mänskliga rättigheter som tillkommer sådana samfund, har därför direkt tillämpning och skapar viktiga och juridiskt bindande prejudikat i hela Europa och Eurasien.

Scientology-kyrkan i Moskva är en religiös sammanslutning och registrerades officiellt i januari 1994. Den 1 oktober 1997 trädde en ny lag i kraft, lagen om samvetsfrihet och religiösa sammanslutningar (religionslagen), enligt vilken alla religiösa sammanslutningar som tidigare beviljats status som juridisk person måste bringa sina stadgar i överensstämmelse med den nya religionslagen och ansöka om registrering hos justitiedepartementet före den 31 december 2000. Om kyrkan inte förnyade sin registrering innan denna tidsfrist utlöpte, riskerade den att upplösas genom domstolsföreläggande.

Scientology-kyrkan i Moskva ansökte därpå elva gånger om förnyad registrering hos Moskvas justitiedepartement mellan augusti 1998 och maj 2005. Varje ansökan avslogs.

Detta godtyckliga avslag på Moskvakyrkans ansökan om förnyad registrering enligt religionslagen äventyrade dess status som juridisk person. Konsekvenserna av att inte registrera sig som en religiös organisation i överensstämmelse med lagen var extrema för kyrkan och dess medlemmar. Kyrkans och dess församlingsmedlemmars rättigheter, som är väsentliga för deras religiösa verksamhet på allt annat än en mycket elementär nivå, var i allvarlig fara. De rättigheter som äventyrades omfattade bland annat rätten att skaffa sig, importera och distribuera religiös litteratur, möjligheten att bedriva välgörenhetsverksamhet, rätten att äga och underhålla religiösa byggnader, rätten att äga och driva läroanstalter, däribland teologiska skolor, och rätten att inbjuda utländska medborgare för att predika och ägna sig åt religiösa aktiviteter. 

Följaktligen anförde Moskvakyrkan besvär på distrikträttsnivå. De vann detta mål, och rätten framhöll tydligt i sina domskäl att myndigheterna hade använt olika knep för att undvika förnyad registrering av kyrkan. Myndigheterna undvek dock att följa distrikträttens order, och efter ytterligare två år av rättslig dragkamp inlämnade kyrkan en petition till Europadomstolen, år 2002, för att få sitt mål mot den ryska staten prövat. Målet avsåg diskriminering och kränkning av deras mänskliga rättigheter.

Specifika delar av domstolens utslag

I domskälen, i detta mål som Scientology-kyrkan i Moskva vann, hänvisade domstolen till etablerad rättspraxis – att tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är en av grundvalarna för ett demokratiskt samhälle i den mening som avses i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och som specifikt tas upp i artikel 9 i denna konvention. I religiöst avseende är detta en av de viktigaste faktorerna i det som utgör identiteten hos troende och deras livsåskådning, men är också en värdefull tillgång för ateister, agnostiker, skeptiker och de som har en neutral inställning. Därpå beror den mångfald som utgör en oskiljaktig del av ett demokratiskt samhälle och som det under århundradens lopp har krävt många och svåra umbäranden för att uppnå.

Detta oinskränkta synsätt går i linje med domstolens tillämpning av Europeiska unionens grundläggande människorättspolicy på religionsfrihetsfrågor – ”behovet av att trygga sann religiös mångfald, en inneboende del av föreställningen om ett demokratiskt samhälle”. Domstolen har likaledes betonat vikten av ”mångfald, tolerans och vidsynthet, utan vilka det inte kan finnas ett demokratiskt samhälle”. Eftersom religiösa enheter existerar i form av organiserade strukturer, har domstolen understrukit att ”trossamfunds självständiga existens är oumbärlig för mångfalden i ett demokratiskt samhälle och är därmed en fråga som utgör själva kärnan i det skydd som artikel 9 ger”.

I domskälen klargör domstolen att dessa principer måste gälla för Scientology-kyrkan och att det skulle underminera denna policy om ”sann religiös mångfald” och leda till godtycke och diskriminering att behandla Scientology-kyrkan annorlunda än andra trossamfund. Därefter bekräftade domstolen rätten till frihet från godtycklig statlig inblandning för trossamfund som Scientology-kyrkan.

Domstolen avslutade sitt utslag med:

Rätten har enligt ovan fastslagit att skälen som Moskvas justitiedepartement anfört, och som Moskvas domstolar ställt sig bakom, till att avslå ansökan om förnyad registrering av filialen saknade rättslig grund. Detta innebär att Moskvas myndigheter, när de nekade Scientology-kyrkan i Moskva möjlighet att registrera sig, inte handlade i god tro utan försummade att visa tillbörlig neutralitet och opartiskhet gentemot sökandens trossamfund. Mot bakgrund av ovanstående anser domstolen att ingreppen i sökandens rätt till religionsfrihet och föreningsfrihet inte var berättigade. Härvidlag har man brutit mot artikel 11 i konventionen sett mot bakgrund av artikel 9.

Andra EKMR-domar till förmån för Scientology

Kimlya and Others v. Russia

Den 1 oktober 2009 fällde Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ytterligare ett historiskt utslag som skyddar religionsfriheten. Målet var Kimlya and Others v. Russia (ansökningsnr 76836/01 och 32782/03) och inbegrep en Scientology-kyrka. Domstolen beslutade enhälligt att två religiösa grupper i Ryssland hade rätt att bli registrerade som religiösa organisationer i enlighet med rysk lagstiftning. Det fastslogs att dessa grupper och grundare av Scientology-kyrkan i Surgut och Scientology-kyrkan i Nizjnekamsk har rätt till religionsfrihet och föreningsfrihet enligt artiklarna 9 och 11 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I domskälen angavs det: ”Det har konstaterats att sökandena inte fick erkännande eller tilläts åtnjuta sin rätt till religions- och föreningsfrihet i någon verksamhetsform. Den första sökanden kunde inte registrera Scientology-gruppen som en icke-religiös juridisk enhet eftersom de ryska myndigheterna ansåg den vara ett trossamfund. Ansökningar om att registreras som en religiös organisation, inlämnade av första och andra sökanden som grundare av sina respektive grupper, och även å den tredje sökandens vägnar, avslogs på grund av att grupperna inte hade existerat tillräckligt länge. Slutligen: En religiös grupps begränsade status, för vilken de uppfyllde kraven och i vilken den tredje sökanden existerade, medförde inga praktiska eller påtagliga fördelar för dem. En sådan grupp betraktades nämligen inte som en juridisk person, saknade äganderätt och juridiska möjligheter att tillvarata sina medlemmars intressen. Därtill var denna status förenad med allvarliga hinder mot de grundläggande aspekterna av dess religiösa funktioner. Därmed finner domstolen att det har gjorts ingrepp i sökandenas rättigheter enligt artikel 9 tolkad utifrån artikel 11.”

Church of Scientology of St. Petersburg and Others v. Russia

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna omprövade den ryska statens avslag på en ansökan, inlämnad av en religiös grupp inom Scientology, om att få bli registrerad som en religiös organisation enligt 1997 års religionslag, i målet Church of Scientology of St. Petersburg and Others v. Russia (ansökningsnr 47191/06). Sankt Petersburgs Scientology-grupp hade nekats registrering enligt religionslagen eftersom de inte hade existerat i femton år före registreringen, vilket 1997 års religionslag kräver.

I målet Kimlya, rörande religiösa grupper inom Scientology, konstaterade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i sin dom att religiösa grupper som inte får registrera sig enligt 1997 års religionslag har en status som ”inte tillät medlemmar av en sådan grupp att faktiskt åtnjuta rätten till religionsfrihet, vilket gjorde den rätten illusorisk och teoretisk snarare än praktisk och påtaglig”. De ryska myndigheternas avslag på ansökan från Scientologys religiösa grupp att registreras som en religiös organisation befanns därför utgöra en inskränkning i dess rätt till religionsfrihet, som garanteras av artikel 9 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, tolkad utifrån rätten till föreningsfrihet som garanteras av artikel 11 i konventionen.

Tillsammans med domen i målet Church of Scientology Moscow v. Russia understryker dessa domslut det faktum att religionen Scientology och Scientologys religiösa organisationer är berättigade till samma rättigheter och skydd som andra religioner och religiösa organisationer genom internationella fördrag om mänskliga rättigheter, såsom den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, OSSE:s Helsingforsavtal och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Slutsats

Dessa tre domar, avkunnade av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som kräver att fyra religiösa grupper inom Scientology registreras som religiösa organisationer, bekräftar ånyo och fastställer slutgiltigt vad människorättsexperter, akademiker och talrika nationella domstolar redan har kommit fram till: att Scientology-kyrkan är ett trossamfund berättigat till alla de människorättsliga och religionsfrihetliga rättigheter som tillkommer sådana organisationer. Alla försök från myndigheters sida att behandla en Scientology-kyrka annorlunda klarar inte en närmare granskning.

Dessa EKMR-domar är historiska beslut som påverkar religionsfriheten i hela Europa. Domarna inverkar på befintliga och aktiva religioners religiösa rättigheter i alla de 47 länder som faller under Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER VITBOKEN